LPC43/2004
ID intern unic:  312453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 43
din  26.02.2004
pentru modificarea şi completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII
din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 19.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 046     art Nr : 272     Promulgat : 11.03.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (3) litera h) se completează în final cu textul ", preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie";
alineatul (5):
la litera b), textul "preşedintelui (preşedinţilor) Camerei de Comerţ şi Industrie" se substituie prin textul "vicepreşedinţilor Camerei de Comerţ şi Industrie";
la litera d), textul "preşedinţilor comitetelor executive raionale" se substituie prin textul "preşedinţilor raioanelor".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 26 februarie 2004.
Nr. 43-XV.