LPC192/2006
ID intern unic:  316739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  30.06.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 116-119     art Nr : 543
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
1. În textul  legii, cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Tineretului".
2. Articolul  401:
după alineatul (5)  se introduce un nou alineat (6), cu următorul cuprins:
"(6) Academia de Ştiinţe a Moldovei face propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţămînt liceal şi superior universitar, subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi le înaintează Guvernului spre examinare."
alineatele (6)-(8)  devin alineatele (7)-(9);  
la alineatul (7) literele a) şi b), după cuvintele "Ministerului Educaţiei şi Tineretului" se introduc cuvintele "şi ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei".
Art.II. - La articolul 74 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii  Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă  h), cu următorul  cuprins:
"h) înaintează  Guvernului propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţămînt liceal şi superior universitar, subordonate Academiei de Ştiinţe;"
literele h)-q)  devin literele i)-r).

PREŞEDINTELE 
PARLAMENTULUI                                                          Marian LUPU

Chişinău, 30 iunie 2006.
Nr.192-XVI.