HBNC201/2005
ID intern unic:  291627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  30.06.2005
privind modificarea şi completarea Regulamentului nr.10018-20
cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova
a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 333     Data intrarii in vigoare : 15.07.2005
Întru executarea prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces - verbal nr.22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În punctele 3.3.2, 6.6.3 cuvintele "a Departamentului Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova" se exclud.
2. Punctul 7.5 se exclude.
3. Punctele 7.6 - 7.8 devin respectiv punctele 7.5 - 7.7.
4. În punctul 8.3 textul  "7.8" se înlocuieşte cu textul "7.7", iar textul "/sistarea definitivă a activităţii" se exclude.
5. În punctul 10.1.1:
a) în primul alineat textul "Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995)," şi textul "/caselor pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate" se exclud;
b)  literele c), e) şi g) se exclud;
c) literele d) şi f) devin respectiv literele c) şi d).
6. Punctul 10.1.2 devine punctul 10.1.3.
7. După punctul 10.1.1 se introduce punctul 10.1.2 avînd următorul cuprins:
"10.1.2. În cazul încălcării prevederilor Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995), prezentului Regulament, altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate, Banca Naţională a Moldovei poate aplica băncilor autorizate măsuri de remediere şi sancţionare în conformitate cu prevederile art.38 al Legii instituţiilor financiare (nr.550-XIII din 21.07.1995)."
8. În punctul 10.1.3  textul "lit. b) - g) al" se înlocuieşte cu textul "lit. b) - d) şi la punctul 10.1.2 ale".
9. În punctul 10.2.2 textul "/banca autorizată" se exclude.
10. În punctul 10.2.3 textul "/activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude.
11. În punctul 10.3 textul "/activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude.
12. În punctul 10.3.1:
a) în primul alineat textul "/activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude;
b) la litera b) după textul "4.3.7," se introduce textul "4.6,";
c) la litera. c) după textul "4.12 (alineatul doi)," se introduce textul "6.19,";
d) litera d) se exclude.
13. În punctul 10.3.2:
a) textul "/sista definitiv activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude;
b) textul "10.4.2-10.4.6" se înlocuieşte cu textul "10.4.2-10.4.5".
14. În punctul 10.3.3 textul "/activităţii" se exclude.
15. În punctul 10.3.4:
a) în primul alineat textul "/activităţii" se exclude;
b) litera c) se exclude.
16. În punctul 10.3.5:
a) în primul alineat textul "/reluării activităţii" şi textul "/băncii autorizate" se exclude;
b) în alineatul doi textul "/reluării activităţii" se exclude.
17. În punctul 10.3.6  textul "/băncii autorizate" se exclude.
18. În punctul 10.3.7:
a) textele "/banca autorizată", "/reluarea activităţii" şi "/sista definitiv activitatea casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclud;
b) textul "10.4.2-10.4.6" se înlocuieşte cu textul "10.4.2-10.4.5".
19. În punctul 10.4 textul  "/sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude.
20. În punctul 10.4.1:
a) în primul alineat textul  "/sistarea definitivă a activităţii casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude;
b) la litera c) textul "/în scopul înregistrării casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" se exclude;
c) la litera d) textul "/casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate" şi textul "/activitate" se exclud;
d) literele e), g) şi j) se exclud;
e) literele f), h), i) şi k) devin respectiv literele e), f), g) şi h).
21. În punctul 10.4.2 textul "/sistarea definitivă a activităţii" se exclude.
22. Punctul 10.4.5 se exclude.
23. Punctul 10.4.6 devine punctul 10.4.5.
24. În Modul de completare a buletinului de schimb valutar din Anexa nr. 2, în rîndul "Codul fiscal" după cuvîntul "indică" se introduce textul "numărul de identificare de stat (IDNO)-", iar cuvintele "de atribuire a codului fiscal" se înlocuiesc cu cuvintele "de înregistrare".
25. În Modul de completare a Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate din Anexa nr. 7, rîndul "Codul instituţiei" va avea următorul cuprins:
"Codul instituţiei: banca înscrie codul băncii conform Indicatorului participanţilor în sistemul de plăţi interbancare, iar casa de schimb valutar - numărul de identificare de stat (IDNO)- codul fiscal, conform certificatului de înregistrare."
26. În Modul de completare a Raportului privind operaţiunile efectuate la punctul de schimb de pe lîngă hotel din Anexa nr. 8, în rîndul "Codul fiscal" după cuvîntul "înscrie" se introduce textul "numărul de identificare de stat (IDNO)-", iar cuvintele "de atribuire a codului fiscal" se înlocuiesc cu cuvintele "de înregistrare".
II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                               Leonid TALMACI

Chişinău, 30 iunie 2005.
Nr. 201.