LPC69/2005
ID intern unic:  312618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 69
din  05.05.2005
pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII
 din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate
 din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 27.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 74-76     art Nr : 317
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 2 alineatul (5) litera b) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, cuvintele "directorului Centrului Creaţie Legislativă şi vicedirectorului acestuia," se exclud.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                         Marian LUPU

Chişinău, 5 mai 2005.
Nr. 69-XVI.