LPC753/2002
ID intern unic:  311409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 753
din  21.12.2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1100-XIV
din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
Publicat : 17.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 29
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. -  Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 917) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2) litera d), se introduce în final textul ", cu excepţia băuturilor alcoolice tari".
    2. Articolul 4:
    la litera a), după textul "în limita" se introduce textul "sortimentului şi";
    după litera c) se introduce o nouă literă d), avînd următorul cuprins:
    "d) să-şi înregistreze în mod obligatoriu mărcile de produse şi/sau servicii la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale;";
    litera d)-i) vor deveni literele e)-j).
    3. La articolul 5, alineatul (2) se completează cu litera d), avînd următorul cuprins:
    "d) livrarea şi comercializarea în reţeaua de farmacii a alcoolului etilic în vrac şi/sau îmbuteliat în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml."
    4. Articolul 6:
    la alineatul (2), textul "sub a cărui marcă se fabrică şi se" se substituie prin textul "care fabrică şi/sau";
    se completează cu alineatele (3) şi (4), avînd următorul cuprins:
    "(3) Îmbutelierea alcoolului etilic destinat comercializării în reţeaua de farmacii se efectuează la întreprinderi specializate care dispun de licenţă pentru fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii.
    (4) Producerea alcoolului etilic se efectuează de către holdingul respectiv, creat prin hotărîre de Guvern."
    5. La articolul 11 alineatul (2) litera e), după textul "potrivit legii" se introduce textul ", inclusiv la controlul calităţii producţiei alcoolice din reţeaua de comerţ cu amănuntul şi din alimentaţia publică;".
    6. Articolul 13:
    alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) avizul organelor competente despre corespunderea cerinţelor de siguranţă contra incendiilor a spaţiilor de producţie şi a depozitelor;";
    se completează cu litera e), avînd următorul cuprins:
    "e) prognoza sortimentului şi preţurile minime la producţia planificată spre fabricare în perioada de valabilitate a licenţei.";
    la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) nu deţin în proprietate capacităţi de producţie sau spaţii pentru depozite specializate, a căror conformitate cu normele stabilite să fie confirmată prin acte de verificare;".
    7. La articolul 14, alineatul (1) se completează cu litera c), avînd următorul cuprins:
    "c) eschivării de la plata impozitelor şi altor obligaţii la buget."
    8. Articolul 16 alineatul (3):
    la litera d) se introduce în final textul ", precum şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute);";
    la litera e) se introduce în final textul ", precum şi despre sortimentul ei;".
    9. La articolul 28 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) deţin în proprietate încăperi pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 500 m2;".
    10. Articolul 29 se completează cu alineatul (4), avînd următorul cuprins:
    "(4) Preţurile minime de referinţă la comercializarea producţiei alcoolice se stabilesc de Guvern."
    11. Articolul 33 alineatul (1):
    la litera j) se introduce în final textul "în reţeaua de comerţ;";
    se completează cu literele k) şi l), avînd următorul cuprins:
    "k) preţul producţiei alcoolice comercializate cu amănuntul în reţeaua de comerţ este mai mic decît preţul minim stabilit de Guvern pentru categoria respectivă de producţie alcoolică;
    l) alcoolul etilic se comercializează în reţeaua de farmacii în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml."
    12. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 35. Valabilitatea licenţelor eliberate anterior
    Licenţele pentru comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice acordate agenţilor economici care nu dispun de un spaţiu comercial mai mare de 20 m2 sînt valabile pînă la 1 martie 2002."
    13. Articolul 36 se abrogă.
    14. Articolul 37 devine articolul 36, din al cărui alineat (1) se exclude textul ", cu excepţia articolului 36 alineatul (1) care intră în vigoare la 1 ianuarie 2002".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 decembrie 2001.
    Nr. 753-XV.