LPC312/2001
ID intern unic:  312328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 312
din  28.06.2001
Pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative
Publicat : 20.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 081     art Nr : 610
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - În Codul  penal, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41),  cu modificările ulterioare, după articolul  1403 se introduce articolul  1404, cu următorul  cuprins:  
    "Articolul 1404.Încălcarea premeditată  a legislaţiei  privind
                            accesul  la informaţie
    Încălcarea premeditată  de către o  persoană  cu  funcţii  de răspundere a procesului de asigurare şi  realizare a dreptului de acces la informaţie, ce a cauzat o daună considerabilă drepturilor şi  intereselor ocrotite de lege ale persoanei  care solicită  informaţie referitoare la ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la protecţia mediului înconjurător, -
se pedepseşte cu  privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei  ani sau  cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii ori  de a exercita o  anumită  activitate pe un termen de pînă la cinci ani."
    Art.II. - În Codul cu  privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi  ale Guvernului  R.S.S.Moldoveneşti, 1985 nr.3, art.47), cu modificările ulterioare,  după articolul  1996 se introduce articolul  1997, cu următorul  cuprins:  
    "Articolul  1997.Încălcarea legislaţiei  privind accesul  la
                              informaţie
    Încălcarea de către o  persoană  cu  funcţii  de răspundere a dispoziţiilor legale privind apărarea şi asigurarea dreptului  de acces la informaţie - atrage după  sine aplicarea unei  amenzi  în mărime de la zece la o  sută  cincizeci  de salarii  minime."
    Art.III. - Alineatul  2 al  articolului  12 din Legea nr.412-XII din 18 decembrie 1990 cu  privire la statistică (Veştile Sovietului Suprem şi  ale Guvernului  R.S.S.Moldova, 1990, nr.12,  art.317), cu modificările ulterioare, se completează  în final  cu cuvintele ", în termenele stabilite de legislaţia privind accesul  la informaţie".  
    Art.IV. - Articolul 10 din Legea nr.106-XIII din 17 mai  1994 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.5) se completează cu  alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanele cu funcţii de răspundere învestite, în modul  prevăzut de articolul 8, cu  împuterniciri  de a atribui  informaţia la secret de stat poartă  răspundere pentru atribuirea neîntemeiată  a informaţiei  accesibile la secret de stat."
    Art.V. - Legea nr.171-XIII din 6 iulie 1994 cu  privire la secretul  comercial  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,  nr.13, art.126),  cu modificările ulterioare,  se modifică  şi se completează  după  cum urmează:
    1.  Articolul 5:
    după  alineatul  (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul  cuprins:
    "(2) Atribuirea neîntemeiată  a informaţiei accesibile la secret comercial  este interzisă.";
    alineatele (2)-(4) devin, respectiv, alineatele (3)-(5).
    2. Articolul  6:  
    după  alineatul  (3)  se introduce un nou alineat (4), cu   următorul  cuprins:
    "(4) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere pentru atribuirea neîntemeiată  a informaţiei  accesibile la secret comercial.";
    alineatul (4) devine alineatul  (5).
    Art.VI. - Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu  privire la petiţionare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994,  nr.4, art.47), cu  modificările ulterioare,  se modifică  şi  se completează  după    cum urmează:
    1. Articolul  8 se completează  cu  alineatul  (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Petiţiile (cererile) prin care se solicită  o  informaţie oficială  se examinează  în termenele stabilite în legislaţia privind accesul  la informaţie."
    2. Articolul 9 alineatul  (1), cuvintele "5 zile de la data înregistrării" se înlocuiesc cu  cuvintele "3 zile lucrătoare de la data înregistrării  petiţiei".
    Art.VII. - La articolul  20 din Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu  privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.639):
    alineatul  (1)  va avea următorul  cuprins:
    "(1) Registratorul  este obligat să  furnizeze informaţii  (să  elibereze extrase)  din registru,  în volumul  solicitat,  oricărei  persoane, din momentul  în care vor fi  disponibile pentru  a fi  furnizate (eliberate), dar nu  mai  tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data depunerii  cererii.";
    alineatul  (2) se completează  în final  cu  cuvintele ", în conformitate cu  legislaţia".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 28 iunie 2001.
    Nr. 312-XV.