HGM940/2003
ID intern unic:  295502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 940
din  04.08.2003
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 15.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 177-181     art Nr : 991
    MODIFICAT
   
HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43
    HG283 din 24.04.13, MO97-103/03.05.13 art.341
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG290 din 19.04.10, MO62-63/27.04.10 art.365
    HG1165 din 29.10.07, MO171-174/02.11.07 art.1206     Întru aducerea actelor normative ale Guvernului în concordanţă cu legislaţia în vigoare în domeniul militar, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU
    REPUBLICII MOLDOVA                          Vasile TARLEV
    Contrasemnat
ă:
    Ministrul apărării                                         Victor Gaiciuc
    Ministrul afacerilor interne                         Gheorghe Papuc
    Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                       Valerian Revenco
    Ministrul justiţiei                                          Vasile Dolghieru

    Chişinău, 4 august 2003.
    Nr.940.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 940
din 4 august 2003
Modificările şi completările  ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
    1. În subpunctul 5) punctul 27, subpunctul 13) punctul 42 al Regulamentului cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în R.S.S.Moldovenească, aprobat prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr. 405 din 25 noiembrie 1987 (Veştile, 1987, nr.12, art.154), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "serviciul militar" la cazul respectiv.
    [Pct. 2 abrogat prin HG283 din 24.04.13, MO97-103/03.05.13 art.341]
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.78 din 21 februarie 1994 "Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi sistemului penitenciar" (Monitor, 1994, nr.2, art. 50), cu modificările ulterioare, se modifică în felul următor:
   În tot textul hotărîrii, cuvintele "şi-au satisfăcut serviciul" şi cuvintele "îşi satisfac serviciul" se substituie prin cuvintele "au îndeplinit serviciul" şi respectiv "îndeplinesc serviciul";
    la punctul 5 cuvintele "serviciului militar" se substituie prin cuvintele "serviciului special";
    la punctul 6:
    la alineatul doi, cuvintele "Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" se exclud;
    la alineatele cinci şi şapte, cuvîntul "militarii" se substituie prin cuvîntul "colaboratorii";
    la punctul 7 litera g), cuvintele "satisfacere a serviciului" se substituie prin cuvintele "îndeplinire a serviciului".
    [Pct.4 abrogat prin HG36 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.43]
    5. Regulamentul cu privire la modul de efectuare a asigurării obligatorii de stat a militarilor şi a cetăţenilor care trec pregătirea militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 214 din 10 aprilie 1996 "Cu privire la asigurarea obligatorie de stat a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.35-37, art. 262), cu modificările ulterioare, se modifică în felul următor:
    la punctul 5 lit. a) şi c) cuvintele "satisfacerii serviciului militar" şi cuvintele  "trec pregătirea militară obligatorie" se substituie prin cuvintele "îndeplinirii serviciului militar" şi, respectiv, "îndeplinesc serviciul militar cu termen redus";  
    punctul 8 se expune în redacţie nouă:
   "8. Cazurile în care militarii se consideră că îndeplinesc obligaţiunile serviciului militar, precum şi cazurile în care militarii nu se consideră în exerciţiul obligaţiilor de serviciu se stabilesc de articolul 17 al Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei";
    punctul 9 se exclude;
    punctul 10 va deveni punctul 9;
    punctul 9 se modifică după cum urmează:
    în subpunctul 1) litera a) cuvintele "îşi satisface serviciul pe bază de contract" se substituie prin cuvintele "îndeplineşte serviciul militar prin contract"
    în subpunctul 2) cuvintele "satisfacerii serviciului militar" se substituie prin cuvintele "îndeplinirii serviciului militar".
    6. Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului de către efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 14 octombrie 1997 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului, Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei" (Monitorul Oficial, 1997, nr.74-75, art. 781), ), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în punctul 3 cuvintele "al satisfacerii serviciului militar" se substituie prin cuvintele "îndeplinirii serviciului militar";
    în punctul 4 cuvintele "şi-au satisfăcut, de regulă, serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "au îndeplinit, de regulă, serviciul militar în termen";
    în punctul 109, cuvintele "serviciul militar activ" se substituie prin cuvintele "serviciul militar sau special".
    7. În Capitolul II "Scopul, sarcinile şi conţinutul educaţiei militaro-patriotice" al Concepţiei educaţiei militaro-patriotice a tineretului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1263 din 24 decembrie 1998, cuvintele "îşi satisfac serviciul", "îşi satisface serviciul militar" şi "satisfacerii serviciului militar" se substituie prin cuvintele "îndeplinesc serviciul", "îndeplineşte serviciul militar" şi,  respectiv, "îndeplinirii serviciului militar".

   8. La punctul 37 al Regulamentului privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.77 din 31 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.113), cu modificările ulterioare, cuvintele "prin ordinul comun al ministrului apărării şi al ministrului sănătăţii" se substituie prin cuvintele "de Guvern".

    [Pct.9 abrogat prin HG1165 din 29.10.07, MO171-174/02.11.07 art.1206]

   [Pct.10 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.11 abrogat prin HG290 din 19.04.10, MO62-63/27.04.10]
    12. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1186 din 6 septembrie 2002 "Privind mersul realizării Programului de activitate al Guvernului "Renaşterea Economiei -Renaşterea Ţării" şi rezultatele activităţii economiei naţionale în simestrul I al anului 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.130, art. 1321), se modifică în felul următor:
    În Anexa hotărîrii poziţia 38 se expune în redacţie nouă:

Nr.
d/o
Denumirea măsurilor Termen de realizare Responsabili de executare
38. Înaintarea propunerilor privind crearea serviciilor  de mobilizare a economiei în
unităţile administrativ-teritoriale  de nivelul al doilea
Trimest.I 2004 Autorităţile administraţiei publice locale
de nivelul al doilea, Ministerul Economiei.

poziţia 40 din anexă se expune în redacţie nouă:

40. Elaborarea proiectului Planului de stat de construcţie şi dezvoltarea Forţelor Armate Trimest.III 2004 Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne
(Departamentul Trupelor de Carabinieri),
Departamentul Trupelor de Grăniceri,
Direcţia probleme speciale a Cancelariei de Stat

    13. În literele a) şi b) punctul 4 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 "Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, cuvintele "satisfacere a serviciului militar" se substituie prin cuvintele "îndeplinire a serviciului militar".
    14. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.272 din 16 august 1990 "Cu privire la excluderea din planurile de studiu al învăţămîntului preuniversitar a obiectului "Pregătire militară" (Veştile, 1990, nr.8).
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.450a din 26 noiembrie 1990 "Cu privire la formaţiunile militare ale Armatei Naţionale R.S.S. Moldova şi la batalionul "Tiras-Tighina".
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.90 din 8 februarie 1995 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea pregătirii militare obligatorii de către cetăţenii Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art. 89).