LPM988/2002
ID intern unic:  312721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 988
din  18.04.2002
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.1508-XII din 15 iunie 1993
cu privire la asigurări, a Legii nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la
fondurile  nestatale  de pensii şi a Legii nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000
cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 533
    MODIFICAT
   
LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    [Art.I abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art.II. - Legea nr.329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.423) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la subalineatul 9, cuvintele "de a accepta depozite de la persoane fizice" se înlocuiesc cu cuvintele "de a desfăşura activităţi financiare";
    la subalineatul 10, cuvintele "de a accepta depozite de la persoane fizice, societatea de asigurări, compania broker sau fondul de investiţii" se înlocuiesc cu cuvintele "de a desfăşura activităţi financiare, societatea de  asigurări, compania broker, compania manager sau fondul de investiţii";
    la subalineatul 12, cuvintele "înregistrarea fondurilor nestatale de pensii şi supravegherea activităţii lor" se înlocuiesc cu cuvintele "supravegherea activităţii fondurilor nestatale de pensii";
    articolul se completează cu două subalineate noi, cu următorul cuprins:
    "actuar - specialist independent cu studii statistice, matematice sau economice, titular al unui certificat de calificare eliberat, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern, de Comisia de atestare de pe lîngă Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, ce îi conferă dreptul de a efectua calcule şi estimări actuariale;
    evaluare actuarială - totalitatea calculelor şi estimărilor efectuate de către actuar pentru a confirma posibilitatea fondului sau societăţii de asigurări de a-şi onora obligaţiile faţă de membrii (beneficiarii) fondului şi, respectiv, asiguraţii săi."
    2. La articolul 4:
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4).
    3. La articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Fondatori ai fondului de tip închis pot fi orice persoane fizice  sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători în conformitate cu legislaţia în vigoare, care corespund criteriilor stabilite de Guvern.";
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele "de a accepta depozite de la persoane fizice" se înlocuiesc cu cuvintele "de a desfăşura activităţi financiare";
    la litera b), cuvintele "manager al activelor fondului eliberată de  Inspectorat" se înlocuiesc cu cuvintele "asigurare, eliberată în conformitate cu  legislaţia în vigoare".
    4. La articolul 11 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) denumirile, sediul fondatorilor, locul înregistrării de stat a acestora, numerele certificatelor de înregistrare, datele eliberării lor, precum şi alte date  necesare despre fondatori;";
    alineatul se completează cu litera f), cu următorul cuprins:
    "f) mărimea capitalului iniţial al fondului şi modul de  transmitere a acestui capital."
    5. Articolul 12:
    alineatul (1) se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
    "h) modul de reorganizare şi lichidare a fondului.";
    la alineatul (2), cuvîntul "Inspectorat" se înlocuieşte cu cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale".
    6. Articolul 13 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) înregistrarea de stat a fondului se efectuează de către Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale în conformitate cu  legislaţia în vigoare."
    7. La articolul 14 alineatul (6), propoziţia întîi se exclude.
    8. La articolul 19, alineatul (4) se exclude.
    9. La articolul 29 alineatul (1), cuvîntul "Inspectorat" se înlocuieşte cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    10. Articolul 30:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Licenţa de gestiune a activelor fondului se eliberează în baza cererii depuse de către fond la Camera de Licenţiere. La cerere se anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.";
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4);
    la alineatul (4), cuvîntul "Guvern" se înlocuieşte cu cuvintele "legislaţia în vigoare".
    11. Articolul 33 alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) plata în numerar sau prin transfer nemijlocit pe contul beneficiarului."
    12. La articolul 36:
    litera a):
    cuvintele "capital social" se înlocuiesc cu cuvintele "capital reglementat";
    cuvintele "10 milioane" se înlocuiesc cu cuvintele "5 milioane";
    litera d) se exclude;
    literele e) şi f) devin literele d) şi e).
    13. La articolul 37:
    litera b) se exclude;
    literele c) şi d) devin literele b) şi c).
    14. La articolul 43 alineatul (1):
    literele a) şi b) se exclud;
    literele c)-g) devin literele a)-e).
    15. Articolul 46 se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Fondul este obligat, concomitent cu raportul financiar, să prezinte şi un raport privind evaluarea actuarială a obligaţiilor fondului faţă de membrii (beneficiarii) săi. Evaluarea actuarială se efectuează de către actuar în conformitate cu cerinţele şi procedura stabilite de  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii."
    16. Articolul 47 alineatul (2) va avea următorul cuprins:  
    "(2) Reorganizarea şi lichidarea fondului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi statutul fondului."
    17. La articolul 48 alineatul (4), cuvîntul "regulamentul" se  înlocuieşte cu cuvîntul "statutul".
    18. La articolul 54:
    alineatele (2) şi (3) se exclud;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    Art.III. - Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.109), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), după cuvintele "instituţiilor financiare" se introduc cuvintele ", fondurilor nestatale de pensii".
    2. Articolul 11 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru înregistrarea instituţiilor financiare se prezintă avizul Băncii Naţionale a Moldovei, pentru înregistrarea fondurilor nestatale de pensii şi a organizaţiilor de  asigurări - avizul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii de pe lîngă Ministerul Finanţelor."

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 aprilie 2002.
    Nr. 988-XV.