LPC124/2003
ID intern unic:  312004
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  18.03.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea-administrativ teritorială
a Republicii Moldova
Publicat : 19.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 49     art Nr : 213     Data intrarii in vigoare : 20.03.2003
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. -  Anexa nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul "Raionul Cahul":
    după poziţia "oraşe" se introduce poziţia:
    "localităţi din componenţa oraşelor                          1";
    cifra "54" se înlocuieşte cu cifra "55";
    poziţiile:
    "Oraşe
    Cahul"
    vor avea următorul cuprins:
    "Oraşe                  Localităţi din componenţa lor
    Cahul
                                Cotihana";
    poziţia "Cotihana" se exclude;
    după poziţia "Baurci-Moldoveni" se introduce poziţia:
    "Borceag               Borceag";
    compartimentul "Raionul Edineţ":
    cifrele "3" şi "44" se înlocuiesc  cu cifrele "4" şi "43";
    poziţia "Edineţ" va avea următorul cuprins:
    "Edineţ      
                                 Gordineştii Noi";
    la poziţia "Hlinaia", cuvintele "Gordineştii Noi" se exclud;
    compartimentul "Raionul Orhei":
    cifra "36" se înlocuieşte cu cifra "37";
    la poziţia "Bulăieşti", cuvintele "Mîrzaci" şi "Mîrzeşti" se exclud;
    după poziţia "Mitoc" se introduce poziţia:
    "Mîrzeşti                   Mîrzeşti
                                    Mîrzaci";
    compartimentul "Raionul Taraclia":
    cifrele "27", "15" şi "26" se înlocuiesc cu cifrele "26", "14" şi "25";
    poziţia "Borceag" se exclude.
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data stabilirii alegerilor generale locale din anul 2003.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 martie 2003.
    Nr. 124-XV.