LPC707/2002
ID intern unic:  311391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 707
din  06.12.2001
pentru modificarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995
cu privire la standardizare şi a Legii nr. 866-XIV din 10 martie 2000
privind barierele tehnice în calea comerţului
Publicat : 17.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 25
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Aplicarea standardului naţional, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3), este benevolă de la data stabilită la art. 22 alin. (1).
    (3) Aplicarea standardului naţional, în totalitate sau în parte, poate deveni obligatorie, pe întreg teritoriul ţării sau pe plan local, numai prin adoptarea unei reglementări tehnice de către autoritatea publică respectivă, în cazul în care considerentele de ordin public şi de protecţie a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.
Condiţiile stabilite prin standardele naţionale în vederea asigurării inofensivităţii produselor (proceselor şi serviciilor) pentru viaţa, sănătatea şi ereditatea omului, precum şi a protecţiei mediului înconjurător, sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici şi autorităţile administraţiei publice."
    2. La articolul 22, alineatele (1) şi (2), cifra "2002" se substituie prin cifra "2005".
    Art. II. - La articolul 22 din Legea nr. 866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65-67, art. 462), cifra "2002" se substituie prin cifra "2005".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 decembrie 2001.
    Nr. 707-XV.