LPC428/2004
ID intern unic:  312451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 428
din  24.12.2004
pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001
cu privire la protecţia socială suplimentară  a invalizilor de război, a
participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
Publicat : 05.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106     art Nr : 492
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
la punctul 2), după cuvintele "foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri," se introduc cuvintele "văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice,";
la punctul 5), după cuvintele "căzuţi la datorie" se introduc cuvintele "ai militarilor căzuţi la datorie şi decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale,".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                           Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 24 decembrie 2004.
Nr. 428-XV.