LPM333/2003
ID intern unic:  312349
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 333
din  24.07.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203     art Nr : 773
    Art.I. - Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7, subalineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "să obţină licenţe pentru genurile de activitate care se desfăşoară în bază de licenţă;"
    2. Articolul 10:
    la punctul 2:
    la alineatul 1 propoziţia întîi, cuvintele "de stat" se exclud, iar propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Licenţele se eliberează de Camera de Licenţiere şi de autorităţile administraţiei publice învestite cu acest drept."
    la alineatul 2, cuvintele "de stat", în ambele cazuri, se exclud, iar cifra "30" se înlocuieşte cu cifra "15";
    la alineatul 3, cuvintele "de stat" se exclud;
    la punctul 3:
    subalineatul 1 se exclude;
    la subalineatul 2, cuvintele "tratamentul prin intervenţie chirurgicală şi metode invazive," se exclud;
    la punctul 4, cuvintele "licenţă de stat" se înlocuiesc cu cuvîntul "licenţă".
    Art.II. - La articolul 25 alineatul (1) din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.210), cu modificările ulterioare, cuvintele "autorizate de Ministerul Sănătăţii" se înlocuiesc cu cuvintele "licenţiate în modul stabilit de legislaţia în vigoare".
    Art.III. - Legea nr.1538-XII din 23 iunie 1993 privind activitatea veterinară (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.8, art.239), se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2), cuvintele "Inspectorul veterinar principal de stat al Republicii Moldova, cu acordul inspectorului veterinar principal de stat al teritoriului administrativ respectiv" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    2. La articolul 10:
    litera c) se exclude;
    literele d)-z) devin literele c)-y).
    Art.IV. - Articolul 7 alineatul (3) litera e) din Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.38), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "e) în legătură cu examinarea de către Camera de Licenţiere a cererii de eliberare a licenţei pentru activitate de detectiv particular şi/sau de pază nestatală şi de asigurare a securităţii."
    Art.V. - Legea nr.110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.43), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 19 alineatul (5), cuvintele "şi autorizaţie eliberate de Ministerul Afacerilor Interne" se înlocuiesc cu cuvintele "eliberată de Camera de Licenţiere".
    2. La articolul 20 alineatul (1) litera a), cuvintele "conform licenţei" se înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit de Guvern".
    3. La articolul 21:
    la alineatul (1), cuvintele "de stat" se exclud, iar cuvintele "şi de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne" se înlocuiesc cu cuvintele "eliberată de Camera de Licenţiere";
    la alineatul (2), cuvintele "şi de autorizaţie eliberată de Ministerul Afacerilor Interne" se înlocuiesc cu cuvintele "eliberată de Camera de Licenţiere".
    4.  La articolul 22 alineatul (2):
    după litera b) se introduce o nouă literă c), cu următorul cuprins:
    "c) să respecte condiţiile de licenţiere;"
    literele c) şi d) devin literele d) şi e).
    Art.VI. - Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 24:
    litera k) se exclude;
    litera l) devine litera k).
    2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 33. Acordarea licenţelor
    Licenţele pentru montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu se eliberează în conformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate."
   Art.VII. - Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 19:
    alineatele (11)-(13) se exclud;
    alineatul (14) devine alineatul (11).
    2. La articolul 21, litera k) se exclude.
    Art.VIII. - Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (2) propoziţia întîi, cuvintele "Ministerul Sănătăţii" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    2.  Articolul 54 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Coordonarea elaborării tehnicii medicale noi, a încercării ei tehnice şi clinice, eliberarea certificatului de punere în producţie şi utilizare a acestei tehnici ţin de competenţa Ministerului Sănătăţii."
  Art.IX. - Articolul 37 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele "autorizarea de încredere (licenţierea)" se înlocuiesc cu cuvîntul "licenţierea";
    la alineatul (2), cuvintele "autorizaţiei de încredere" se înlocuiesc cu cuvîntul "licenţei".
   Art.X. - Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9:
    litera (e) va avea următorul cuprins:
    "e) licenţierea societăţilor comerciale;"
    după litera e) se introduce o nouă literă f), cu următorul cuprins:
    "f) atestarea specialiştilor cu activitate în construcţii;"
    literele f) - l) devin literele g) - m).
    2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Art.14. - Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi/sau inginerie, reconstrucţii, restaurări şi de construcţii de clădiri şi/sau de construcţii inginereşti şi de reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările se efectuează de către persoane fizice sau juridice licenţiate în domeniul respectiv."
    3. La articolul 23:
    în partea introductivă, cuvîntul "autorizate" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţiate";
    litera a) se completează cu cuvintele "pentru fiecare obiect separat".
    4. La articolul 24:
    în partea introductivă, cuvîntul "autorizate" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţiate";
    litera a) se completează cu textul "pentru fiecare obiect separat".
    5. La articolul 36 litera b), cuvîntul "autorizat" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţiat".
    Art.XI. - Legea nr.729-XIII din 15 februarie 1996 cu privire la activitatea de audit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.20-21, art.214), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 noţiunea "organizaţie de audit", cuvîntul "autorizaţie" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţă".
    2. La articolul 6 alineatul (2) litera d), cuvîntul "autorizaţie" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţă".
    3. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere";
    la alineatul (4), cuvintele "Ministerul Finanţelor este în drept să retragă autorizaţia" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere este în drept să retragă licenţa";
    alineatul (5) se exclude;
    alineatul (6) devine alineatul (5);
    la alineatul (5), cuvintele "autorizaţiilor şi" se exclud.
    4. La articolul 9 litera f), cuvîntul "autorizaţiei" se înlocuieşte cu cuvîntul "licenţei".
    5. La articolul 18, alineatul (4) se exclude.
    Art.XII. - Articolul 5 alineatul (3) din Legea nr.1194-XIII din 21 mai 1997 cu privire la transporturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.553), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "(3) Eliberarea licenţelor pentru unele genuri de activitate în domeniul transportului auto se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare."
    Art.XIII. - Legea nr.1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.583), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele "autorizaţia de încredere (licenţa)" se înlocuiesc cu cuvîntul "licenţa";
    la alineatul (3), cuvintele "autorizaţiei de încredere (licenţei)" se înlocuiesc cu cuvîntul "licenţei";
    la alineatul (13), cuvintele "autorizaţia de funcţionare provizorie sau" se înlocuiesc cu cuvintele "licenţa şi".
    2. La articolul 8, cuvintele "sau autorizate provizoriu" se înlocuiesc cu cuvintele "şi licenţiate".
    Art.XIV. -  Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera f), cuvintele "(licenţelor)", "(licenţe)" se exclud.
    2. La articolul 28, cuvîntul "(licenţelor)" se exclude.
    Art.XV. - Legea nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997 cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.154), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, noţiunea "licenţă (autorizaţie)" se exclude.
    2.  La articolul 9:
    litera c) se exclude;
    literele d) şi e) devin literele c) şi d).
    3. La articolul 10, litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) eliberarea certificatelor de securitate vizînd exploatarea, deservirea, repararea instalaţiilor şi utilajelor cu surse de radiaţii ionizante şi a mijloacelor de măsură a cîmpurilor de radiaţii ionizante;"
    4. La articolul 16 alineatul (2), cuvintele "licenţe (autorizaţii)," se exclud.
    Art.XVI. - Legea nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art.268), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  În titlul Capitolului IV, cuvintele " , acordarea de licenţă pentru activitate" se exclud.
    2. La articolul 53 alineatul (1), cuvintele "în organul supravegherii de stat" se înlocuiesc cu cuvintele "la Camera de Licenţiere".
    Art.XVII. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (1):
    litera d) se exclude;
    literele e)-g) devin  literele d)-f).
    2. La articolul 15 alineatul (1), cuvintele "pe baza de licenţă, eliberată în modul stabilit de Guvern" se exclud.
    Art.XVIII. - Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    2. La articolul 13 alineatul (2), cuvintele "Eliberarea şi retragerea licenţelor şi acreditarea" se înlocuiesc cu cuvîntul "Acreditarea".
    Art.XIX. - Legea nr.285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.230), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
    1. La articolul 6 alineatul (2) propoziţia întîi, cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    2. Articolul 7 se completează cu cuvintele "şi Camera de Licenţiere".
    3. La articolul  8:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Condiţiile pentru eliberarea licenţei, precum şi termenul de valabilitate a ei, se stabilesc de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate şi de prezenta lege."
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei o adoptă Camera de Licenţiere."
    4. La articolul 16 alineatul (4), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "organul care a efectuat certificarea utilajului şi inventarului de joc şi de Camera de Licenţiere".
    5. La articolul 21 şi articolul 22 alineatul (2), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    6. La articolul 25, după cuvintele "stabilite de" se introduc cuvintele "Camera de Licenţiere şi".
    7. Articolul 34:
    la alineatul (1), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere";
    la alineatul (6), după cuvintele "stabilită de" se introduc cuvintele "Camera de Licenţiere şi".
    8. La articolul 36:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Împreună cu cererea de eliberare a licenţei pentru desfăşurarea loteriei, pe lîngă documentele indicate la art.46 din prezenta lege, la Camera de Licenţiere se depun condiţiile loteriei."
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Lista chestiunilor care urmează să fie reflectate în condiţiile loteriei se stabilesc în actele normative, elaborate de Ministerul Finanţelor în comun cu Camera de Licenţiere."
    9. La articolul 44, cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    10. Articolul 46:
    la alineatele (1) şi (3), cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere";
    la alineatul (4), cuvintele "o lună" se înlocuiesc cu cuvintele "10 zile lucrătoare", iar cuvintele "Ministerul Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    11. La articolul 47:
    titlul articolului va fi următorul: "Decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei";
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Decizia privind eliberarea licenţei sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei se adoptă de către Camera de Licenţiere în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii cu toate documentele necesare."
    12. La articolul 48, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) neîndeplinirii de către organizatorul jocurilor de noroc a condiţiilor de licenţiere sau a prescripţiei Camerei de Licenţiere privind lichidarea încălcării condiţiilor de licenţiere în termenul stabilit;"
    13. Articolul 49:
    la alineatul (1), cuvintele "hotărîrii respective a Ministerului Finanţelor" se înlocuiesc cu cuvintele "deciziei respective a Camerei de Licenţiere";
    la alineatul (3), cuvîntul "dispoziţia" se înlocuieşte cu cuvîntul "prescripţia", iar cuvintele "Ministerul Finanţelor este în drept să ia hotărîre de suspendare a licenţei" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere este în drept să adopte decizia privind suspendarea licenţei".
    14. Articolul 50:
    titlul articolului va fi următorul: "Retragerea licenţei";
    la alineatul (1):
    cuvintele "hotărîrea de retragere a" se înlocuiesc cu cuvintele "decizia privind retragerea";
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) data adoptării deciziei;"
    la litera e), cuvîntul "hotărîrii" se înlocuieşte cu cuvîntul "deciziei";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Decizia privind retragerea licenţei se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, se înmînează persoanei juridice a cărei licenţă se retrage."
    la alineatul (3), cuvintele "hotărîrii de retragere a " se înlocuiesc cu cuvintele "deciziei privind retragerea".
    15. La articolul 51:
    titlul articolului va fi următorul: "Contestarea deciziei privind respingerea cererii de eliberare a licenţei sau privind retragerea licenţei";
    la alineatul (1), cuvintele "i s-a refuzat eliberarea licenţei" se înlocuiesc cu cuvintele "i s-a respins cererea de eliberare a licenţei", iar cuvîntul "hotărîre" se înlocuieşte cu cuvîntul "decizie".
    Art.XX. - Regulamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, aprobat prin Legea nr.423-XIV din 4 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.80-82, art.382), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Punctul 5 va avea următorul cuprins:
    "5. Înfiinţarea unei instituţii de învăţămînt de stat sau acordarea licenţei pentru activitatea instituţiei de învăţămînt particulare de orice nivel, treaptă şi formă de instruire, precum şi crearea unei noi subdiviziuni sau modificarea structurii unei instituţii de învăţămînt existente,  se efectuează în modul stabilit de legislaţie."
    2. Punctele 6 şi 8 se exclud;
    3. Punctele 7, 9-15 devin punctele 6, 7-13.   
    [Art. XXI abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]

    Art.XXII. - Legea despre seminţe nr.659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), cu modificările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1.  La articolul 3 alineatul (2):
    litera c) se exclude;
    literele d) - k) devin literele c) - j).
    2. La articolul 6:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Prelucrarea (inclusiv tratarea), ambalarea şi marcarea seminţelor se efectuează de către agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Producerea şi/sau comercializarea angro a materialului semincer se efectuează de către agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere."
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Regulamentul privind ţinerea Registrului producătorilor de material semincer se elaborează şi se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare."
    la alineatul (10), cuvintele "Este interzisă" se înlocuiesc cu cuvintele "Se interzice utilizarea (semănatul) şi" .
    [Art.XXII abrogat din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417]
    Art.XXIII. - Legea turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.357), cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele "licenţa de turism" se înlocuiesc cu cuvintele "licenţa pentru activitate de turism".
    2. În textul legii, cu excepţia articolelor 11, 12 şi 13, cuvintele "Agenţia Naţională de Turism" se înlocuiesc cu cuvintele "Departamentul Dezvoltării Turismului".
    3. Articolul 6 alineatul (2):
    litera e) se exclude;
    literele f) - k) devin literele e) - j).
    4. Articolul 11:
    la alineatul (3), cuvintele "Agenţia Naţională de Turism" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere";
    alineatul (4) se exclude;
    alineatul (5) devine alineatul (4).
    5. La articolul 12, cuvintele "Agenţia Naţională de Turism" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    6. Articolul 13:
    la alineatul (1), cuvintele "Agenţia Naţională de Turism" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere";
    alineatul (4) se exclude.
    7.  La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) să obţină licenţă pentru  activitate de turism de la Camera de Licenţiere, iar certificat de clasificare pentru fiecare unitate care prestează servicii turistice - de la Departamentul Dezvoltarea Turismului."
    Art.XXIV. - Articolul 11 alineatul (2) litera d) din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 917), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "d) în comun cu Camera de Licenţiere efectuează expertiza tehnică şi eliberează solicitanţilor de licenţă avizul expertizei tehnice pentru a fi prezentat Camerei de Licenţiere pentru a decide eliberarea licenţelor de fabricare şi circulaţie a producţiei alcoolice;"
    Art.XXV. - La articolul 7 alineatul (3) din Legea nr.1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.77), cuvintele "Legii nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate" se înlocuiesc cu cuvintele "Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate."
    Art.XXVI. - La articolul 15 alineatul (1) din Legea nr.185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.90-91, art.697), cuvintele "Ministerul Sănătăţii" se înlocuiesc cu cuvintele "Camera de Licenţiere".
    Art.XXVII. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare:
    la punctul 21), după cuvîntul "psihotrope," se introduc cuvintele "cu excepţia activităţii desfăşurate de instituţiile şi organizaţiile bugetare şi  subdiviziunile lor,"
    punctul 37) va avea următorul cuprins:
    "37) activitatea legată de utilizarea, transportul, deservirea şi stocarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (inclusiv a deşeurilor radioactive) şi efectuarea măsurărilor cîmpurilor de radiaţii ionizante;"

    PREŞEDINTELE 
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 24 iulie 2003.
    Nr.333-XV.