LPM1127/1997
ID intern unic:  311540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1127
din  21.03.1997
bugetului de stat pe anul 1997
Publicat : 24.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 252
MODIFICAT
LP1406-XIII din 17.12.97, MO92/30.12.97 art.
LP1366-XIII din 29.10.97, MO76/20.11.97 art.
LP1287-XIII din 22.07.97, MO56/28.08.97 art.
LP1296-XIII din 23.07.97, MO54/21.08.97 art.
LP1223-XIII din 26.06.97, MO49/31.07.97 art.
LP1188-XIII din 15.05.97, MO33/22.09.97 art.
Notă:
Notă:
Vezi Legea nr.1401-XIII din 05.12.97 "Pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1997"
Notă:
Notă:
Modificările introduse prin Legea nr.1366-XIII din 29.10.97 se aplică de la data publicării Legii bugetului de stat.
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.1. - (1)  Bugetul de stat pe anul 1997 se aprobă la venituri  în sumă  de 1875 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 2475 milioane  lei, cu un deficit de 600 milioane lei.
[Alin.1 modificat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) Sinteza bugetului  de  stat  pe  anul 1997  la  venituri  şi  la cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.
(3) Sinteza cheltuielilor   bugetului  de  stat  pe  anul  1997,  cu detalierea  pe  articole de cheltuieli, se prezintă în anexa  nr.2,  iar bugetele  ordonatorilor  principali de credite sînt prevăzute  în  anexa nr.3.
(4) Cheltuielile  prevăzute  în  bugetul de stat  reprezintă  limite maxime,  care  nu  pot fi depăşite, iar modificarea lor se  va  face  în condiţiile  legii.  Angajarea,  contractarea  de lucrări  şi  bunuri  şi efectuarea de cheltuieli se fac de către ordonatorii de credite numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
(5) Contractele  privind executarea de lucrări, prestări de servicii şi  achiziţionarea de bunuri materiale se încheie de către  instituţiile bugetare  pentru  anul  bugetar, se vizează şi se înregistrează  în  mod obligatoriu  de trezoreriile teritoriale sau de organele financiare care gestionează executarea bugetului. Contractele nevizate şi neînregistrate în modul stabilit se consideră nevalabile.
[Alin.5 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(6) Se stabileşte  ca  prioritară finanţarea cheltuielilor  bugetare pentru  salarii,  burse,  pensii,  alimentaţie  şi  medicamente,  pentru transferurile  la  bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru  plăţile curente  la  energie  şi apă, pentru  onorarea  angajamentelor  aferente datoriei de stat.
Art.2. - (1)  Pentru  finanţarea  deficitului bugetului de  stat  pe anul 1997, se vor utiliza veniturile provenite din vînzarea hîrtiilor de valoare  de  stat  în sumă de 195 milioane lei, creditele  de  la  Banca Naţională  a  Moldovei  în  sumă de 50 milioane lei  şi  mijloacele  din împrumuturi externe în sumă de 355 milioane lei.
(2) Pentru acoperirea  decalajului temporar de casă al bugetului  de stat  generat  de  încasarea neuniformă a veniturilor  la  buget,  Banca Naţională  a  Moldovei va acorda Guvernului credite cu scadenţă în  anul 1997,  luînd în considerare limitele trimestriale stabilite în  politica monetară a Băncii Naţionale.
[Art.2 în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.3. - Banca Naţională a Moldovei:
a) va prelungi  pînă la 25 martie 1998, aplicînd rata de refinanţare curentă,  termenele  de amortizare a creditelor în sumă de 361  milioane lei, raportate anterior la datoria de stat internă;
b) va reînnoi  contractele  la creditele, în sumă de  94,5  milioane lei,  acordate  în anul 1996 cu garanţia hîrtiilor de valoare  de  stat, stabilind scadenţa pentru anul 1998.
Art.4. - (1)  Se  stabileşte  că datoria de  stat  internă,  conform situaţiei  de  la 1 ianuarie 1998, nu va depăşi 1030 milioane  lei,  iar datoria de stat externă administrată de Guvern nu va depăşi 780 milioane dolari S.U.A.
(2) Limitele  stabilite  pentru  datoria  de  stat  externă  pot  fi modificate  în  cazul  ratificării  de  către  Parlament  a  acordurilor respective.
(3) Încasările  de  la distribuitorii de credite externe primite  în anii 1992-1996 se reflectă în creditare netă.
Art.5. - (1)  În  anul 1997, soldul total al garanţiilor de stat  la împrumuturile interne se va majora cu cel mult 65 milioane lei, iar suma noilor garanţii la împrumuturile externe nu va depăşi 35 milioane dolari S.U.A.
[Alin.1 art.5 în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) Nu se admite   dezafectarea  mijloacelor  bugetare  şi  a  celor provenite  din  împrumuturile  interne şi externe  pentru  acordarea  de credite agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică,  cu excepţia cazurilor prevăzute în  proiectele organismelor  financiare internaţionale conform contractelor  ratificate de Parlament.
(3) Nu pot fi  emise garanţii de stat pentru împrumuturile  externe, cu  excepţia  garanţiilor la creditele acordate de organisme  financiare internaţionale, conform contractelor ratificate de Parlament.
(4) Împrumuturile  externe primite de stat sau cu garanţia  statului în valută forte, cu excepţia celor în dolari S.U.A., vor fi exprimate în dolari S.U.A. la rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei de la data primirii lor.
(5) Ministerul   Finanţelor  va  repartiza  23  milioane  lei,   din mijloacele  obţinute prin emiterea obligaţiunilor de stat cu  destinaţie specială,  pentru  acoperirea  cheltuielilor de indexare a  primelor  de asigurare,  plătite de populaţie la contractele de asigurare facultativă pe termen lung, conform Hotărîrii Parlamentului nr. 867-XIII din 5 iunie 1996.
Art.6. - (1)  În cazul în care, conform garanţiilor de stat,  sumele  prezentate  de  creditori  Ministerului  Finanţelor spre  a  fi  plătite depăşesc  sumele acumulate în fondul de risc şi veniturile la bugetul de stat  la  scadenţa creditului, achitarea se efectuează în mod  eşalonat, începînd  cu  ziua imediat următoare după scadenţă,  repartizîndu-se  în acest scop cel mult 50 la sută din veniturile zilnice la buget.
(2) Dacă agenţii     economici    transferă,    conform    hotărîrii Parlamentului,  mijloace  financiare  în fondul de  risc  după  primirea garanţiilor de stat la împrumuturi, Ministerul Finanţelor are dreptul să încheie cu agenţii economici contracte, în care se vor stabili termenele transferului   şi   cuantumul  dobînzii  ce  urmează  să   fie   plătită Ministerului Finanţelor pentru utilizarea acestor mijloace.
(3) În cazul în care fondul de risc este insuficient pentru onorarea garanţiilor  de  stat  la împrumuturi, Ministerul  Finanţelor  transferă temporar  în  fondul  de  risc  bani din veniturile  la  buget  sau  din conturile extrabugetare, cu condiţia restabilirii lor ulterioare.
Art.7. - Banca  Naţională  a Moldovei transferă pe parcursul  anului 1997  la  bugetul de stat, conform unor calcule prealabile, o parte  din venit  egală cu dobînda pe care Ministerul Finanţelor o plăteşte  pentru serviciul creditelor.
Art.8. - Impozitele,  taxele şi alte încasări la bugetul de stat  şi  la bugetele locale se stabilesc conform anexei nr.4.
Art.9. - Normativele  defalcărilor din veniturile regularizatoare la bugetele locale se stabilesc conform anexei nr.5.
Art.10. - (1)  În anul 1997, începînd cu 1 aprilie, pînă la intrarea în  vigoare  a  Codului  fiscal,  agenţii  economici  producători  (care efectuează  lucrări) vor calcula impozitul pe beneficiu la cota de 32 la sută  din  beneficiul  impozabil şi vor reduce cu 20 la sută  sumele  ce urmează  a fi vărsate la buget, proporţional bazei impozabile  provenite din  activitatea de producţie, cu condiţia ţinerii evidenţei contabile a activităţii  nominalizate.  De  la  această dată  se  suspendă  acţiunea alin.(2)  din  art.4 şi alin.(1) din art.6 din Legea nr.1214-XII  din  2 decembrie  1992  privind  impozitul pe beneficiul  întreprinderilor,  cu excepţia  înlesnirii  legate de cheltuielile reale  pentru  investiţiile capitale  de  utilare  (reutilare)  şi  reorganizare  a  producţiei,  cu condiţia folosirii depline a cotelor de amortizare.
(2) Beneficiul cazinourilor şi al saloanelor video, beneficiul de la exploatarea  automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, de la  atracţioane cu prime se impozitează la cota de 32 la sută.
(3) Prevederile  alin.(1)  nu  se aplică  agenţilor  economici  care calculează  impozitul pe beneficiu în conformitate cu Legea nr. 490-XIII  din  8  iunie  1995 privind impozitul pe beneficiul  băncilor  şi  altor instituţii  creditare şi cu Legea nr. 998-XII din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine.
Art.11. - (1)  La  calcularea impozitului pe beneficiul  persoanelor juridice, beneficiul impozabil se reduce:
a) cu beneficiul  transferat efectiv în scopuri de filantropie şi de sponsorizare în proporţie de pînă la 10 la sută;
b) cu beneficiul   ce  urmează  a  fi  transferat  la  fondurile  de susţinere  socială a populaţiei în proporţie de 1 la sută din beneficiul de bilanţ;
c) cu valoarea  limită  a  depăşirii fondului de  risc  al  băncilor comerciale, calculată, în modul stabilit, faţă de anul 1996, din care se scad  sumele  transferate în acest fond pentru  creditele  preferenţiale indicate la alin.(2) şi (3);
d) cu beneficiul  obţinut  de băncile comerciale în anul  1997  prin cumpărarea  de  hîrtii de valoare de stat, în perioada de la 1  ianuarie 1996 pînă la data intrării în vigoare a Codului fiscal;
e) cu  suma veniturilor  provenite  din  operaţiunile cu  hîrtii  de valoare de stat.
[Lit. e) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) În anul 1997,  în  scopul finalizării construcţiilor de case  în cooperativele  de  construcţie  a locuinţelor,  băncilor  comerciale  şi băncilor  comerciale  pe acţiuni care au acordat pînă la 29  iulie  1994 credite  preferenţiale  pe termen lung cooperativelor de  construcţie  a locuinţelor  înfiinţate  pînă la 1 ianuarie 1993 a căror  construcţie  a fost  începută pînă la această dată, precum şi băncilor care au  acordat după  29  iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de  construcţie  a locuinţelor, specificate în anexa la Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din  29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute în Hotărîrea Guvernului  nr. 349  din  7  iunie 1993, băncilor comerciale şi băncilor  comerciale  pe acţiuni   care  au  acordat  credite  cooperativelor  de  construcţie  a locuinţelor,   specificate  în  anexa  la  Hotărîrea  Parlamentului  nr. 834-XIII din 16 mai 1996 şi în Hotărîrea Parlamentului nr. 1011-XIII din 23  octombrie  1996, în condiţiile prevăzute în aceste hotărîri,  li  se compensează  pierderile  din venit, pricinuite de acordarea de  credite, prin  micşorarea impozitului pe beneficiul lor ce urmează să fie  vărsat la  bugetul  de stat cu suma pierderilor de beneficiu, scăzîndu-se  suma impozitului   din  beneficiul  pierdut.  Dacă  impozitul  ce  se  cuvine bugetului este mai mic decît pierderile de beneficiu care urmează să fie compensate,  diferenţa  se  acoperă  din mijloacele  bugetului  de  stat reflectate  la venituri. Analogic se acoperă şi pierderile de  beneficiu suferite de bănci şi necompensate în anul 1996.
(3) În modul  indicat  la  alin.(2) se acoperă  băncilor  pierderile aferente creditelor fără dobîndă sau creditelor preferenţiale acordate:
    a) participanţilor   la   acţiunile   de   luptă   pentru   apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    b) victimelor represiunilor politice din anii 1917-1990;
    c) participanţilor la evenimentele din Afganistan;
    d) cetăţenilor  care  au  avut de suferit de pe  urma  calamităţilor naturale din august 1994;
    e) participanţilor   la  lichidarea  consecinţelor  avariei  de   la Cernobîl;
    f) participanţilor la cel de-al doilea război mondial.
Art.12. - (1)   Pînă  la  intrarea  în  vigoare  a  Codului  fiscal, veniturile  persoanelor fizice la locul unde au funcţia de bază,  reduse cu  mărimea triplă a salariului minim, se supun impozitului pe venit  la cotele stabilite în anexa nr.6.
(2) În Legea  nr.1218-XII din 3 decembrie 1992 privind impozitul  pe veniturile  persoanelor  fizice în art.5 alin.(1), (2) şi (3)  cuvintele "cinci",  "trei",  "două"  în  anul  1997  se  substituie  respectiv  cu cuvintele "opt", "şase", "cinci".
(3) Agenţii economici  prezintă  trimestrial  organelor  Serviciului fiscal  de  stat  la  locul  lor  de  amplasare  dări  de  seamă  asupra impozitului  pe veniturile persoanelor fizice calculat şi transferat  la buget, după modelul stabilit de Ministerul Finanţelor.
(4) Dividendele  obţinute de persoanele fizice în anul calendaristic se impozitează la sursa de plată la cota de 10 la sută.
Art.13. - Pînă   la  intrarea  în  vigoare  a  Codului  fiscal,   se stabileşte  o  plată prealabilă la impozitul pe  veniturile  persoanelor fizice obţinute din prestarea de servicii în unele domenii de activitate conform anexei nr.7. Plata se efectuează în modul stabilit de Ministerul Finanţelor   şi   coordonat  cu  Comisia  pentru  buget  şi  finanţe   a Parlamentului.
Art.14. - (1)   Mărfurile   (lucrările,  serviciile)  fabricate   şi importate  din ţările membre ale C.S.I. care calculează taxa pe valoarea adăugată după criteriul originii nu se supun taxei pe valoarea adăugată. Taxa  pe valoarea adăugată plătită în ţările menţionate, evidenţiată  în documentele  de  decontări,  de  plată şi  de  însoţire  într-o  poziţie distinctă,  la mărfurile (lucrările, serviciile) folosite pe  teritoriul Republicii  Moldova în scopuri de producţie nu se trece la  cheltuielile de  producţie  şi  de circulaţie şi se ia în considerare  la  calcularea impozitului în conformitate cu art.7 alin.(6) din Legea nr. 264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată.
[Alin.(2) abrogat prin Legea nr.1287-XIII din 22.07.97]
(2) Mărfurile  (lucrările,  serviciile) produse de agenţi  economici din  Republica  Moldova  şi exportate în ţările membre  ale  C.S.I.,  cu excepţia  ţărilor membre care calculează taxa pe valoarea adăugată  după criteriul   destinaţiei,   inclusiv  exportate  conform   însărcinărilor agenţilor  economici  care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar  al republicii,  se supun taxei pe valoarea adăugată pe principii  generale.
Mărfurile     (lucrările,     serviciile)    exportate    din     zonele antreprenoriatului  liber,  dar care nu sînt produse în aceste  zone  se supun taxei pe valoarea adăugată şi accizelor pe principii generale.
(3) Taxa pe valoarea  adăugată  plătită în ţările membre ale  C.S.I. pentru   cheltuielile   de  fabricare  a  producţiei  (de  efectuare   a lucrărilor,  de prestare a serviciilor) exportate care nu se impozitează se  raportă  la preţul de cost al producţiei (lucrărilor,  serviciilor).
Taxa   pe  valoarea  adăugată  aferentă  cheltuielilor  de  fabricare  a producţiei  (de  efectuare  a  lucrărilor, de  prestare  a  serviciilor) menţionate,  plătită  în Republica Moldova, se trece la  decontările  cu bugetul în condiţiile Legii privind taxa pe valoarea adăugată.
(4) Nu se supune  taxei  pe  valoarea adăugată venitul  obţinut  din diferenţa  dintre preţul de procurare şi cel de desfacere al  mărfurilor exportate  (cu  excepţia  exportului în ţările membre  ale  C.S.I.  care calculează  această  taxă după criteriul originii), indiferent de  locul fabricării  lor.  Taxa  pe valoarea adăugată  plătită  pentru  mărfurile provenite  din  ţările  membre  ale C.S.I.  care  calculează  taxa  după criteriul  originii  se include, la exportul lor, în preţul  mărfurilor.
Taxa  pe  valoarea  adăugată  plătită pentru  mărfurile  de  provenienţă indigenă  sau  din ţările care nu sînt membre ale C.S.I., precum şi  din ţările  membre  ale C.S.I. care calculează această taxă  după  criteriul destinaţiei  achiziţionate de la agenţii economici din Republica Moldova care  au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, în cazul exportului lor peste  hotarele  ţărilor  membre ale C.S.I., cu  excepţia  ţărilor  care calculează  taxa  nominalizată după criteriul destinaţiei, se  trece  la decontarea cu bugetul.
(5) Taxa pe valoarea   adăugată  şi  accizele  plătite  la  importul mărfurilor  nu  se compensează de la buget în cazul reexportului lor  în ţările  membre ale C.S.I. care calculează taxa pe valoarea adăugată după criteriul originii.
(6) Mărfurile  (cu excepţia celor fabricate şi importate din  ţările membre  ale  C.S.I.  care  calculează taxa  pe  valoarea  adăugată  după criteriul  originii) importate de persoane fizice care nu sînt  subiecţi ai  activităţii  de  întreprinzător  sînt impuse  cu  taxa  pe  valoarea adăugată  dacă valoarea lor totală la importul dintr-o singură dată este de peste 400 dolari S.U.A., în măsura depăşirii acestei limite.
(7) Importul  temporar  de materiale în scopuri de prelucrare nu  se supune  taxei  pe  valoarea  adăugată şi  accizelor.  Agenţii  economici importatori  încheie acordurile respective cu Departamentul  Controlului Vamal  şi cu Serviciul fiscal de stat, acestea luînd sub control riguros regimul importului.
Art.15. - (1)  Mărfurile  (producţia) indigene supuse  accizelor  se stabilesc conform anexei nr.8.
(2) Mărfurile  (producţia)  importate supuse accizelor se  stabilesc conform anexei nr.9.
(3) Plătitori  de  accize,  în afară de cei menţionaţi în  Legea  cu privire la accize, sînt:
a) întreprinderile  care comercializează mărfuri (producţie)  supuse accizelor,  dar  procurate  fără accize sau care  le  utilizează  pentru fabricarea  de  mărfuri  (producţie)  nesupuse  accizelor,  cu  excepţia comercializării în republică a vinului brut şi tutunului nefermentat;
[Lit. a) completată prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
b) întreprinderile  care comercializează mărfuri (producţie)  supuse accizelor,   achiziţionate  de  la  populaţie  (inclusiv  în  regim   de consignaţie),  precum şi mărfuri (producţie) fabricate de populaţie, dar pentru care nu s-au plătit accize;
c) persoanele  fizice  care  nu  sînt  subiecţi  ai  activităţii  de întreprinzător  şi  care  exportă în ţările membre  ale  C.S.I.  mărfuri (producţie) supuse accizelor, dar achiziţionate fără plata acestora, sau mărfuri  (producţie) fabricate de ele supuse accizelor, dar neimpozitate cu accize. Temei pentru perfectarea exportului este certificatul privind plata  accizelor,  eliberat  de  inspectoratul  fiscal  de  stat  de  la reşedinţa exportatorului;
d) persoanele  fizice  care  nu  sînt  subiecţi  ai  activităţii  de întreprinzător  şi care importă mărfuri (producţie) supuse accizelor  în volume ce depăşesc normele de consum personal stabilite în punctul 2 din nota la anexa nr.10.
(4) Plătitori de accize pentru mărfurile achiziţionate pe teritoriul Republicii Moldova de la agenţii ei economici care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sînt agenţii economici cumpărători.
(5) Plătitori  de  accize  pentru  producţia fabricată  din  materia primă  a clientului (persoane juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de  întreprinzător care au sau nu relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii,   precum  şi  persoane  fizice  care  nu  sînt  subiecţi  ai activităţii  de  întreprinzător)  sînt întreprinderile de  prelucrare  a materiei prime.
[Alin.5 în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.16. - Nu  se supun accizelor spirtul şi tutunul importate pentru prelucrare  şi  producere  de mărfuri supuse accizelor de  către  agenţi economici  care au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii  şi care  dispun  de  secţii de fabricare şi/sau  îmbuteliere  a  producţiei alcoolice  sau  de  secţii de fermentare a tutunului şi de  fabricare  a produselor din tutun în bază de licenţă.
[Art.16 modificat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.17. - (1)  Se  stabileşte  marcarea  obligatorie  cu  timbre  de control  a  votcii,  lichiorurilor  şi  a  altor  băuturi  spirtoase,  a vinurilor  din  struguri  şi din fructe şi pomuşoare,  a  vinurilor  din struguri  saturate cu dioxid de carbon, a divinurilor (coniacurilor),  a berei  de  import,  a  produselor din  tutun  pentru  comercializare  pe teritoriul republicii.
(2) Votca, lichiorurile   şi   alte  băuturi  spirtoase,   vinurile, divinurile    (coniacurile),   produsele   din   tutun   fabricate    şi comercializate  pe  teritoriul  republicii  se marchează  cu  timbre  de control în timpul fabricării.
(3) Importul  mărfurilor  (producţiei)  enumerate la  alin.(1)  este permis  de  către organele vamale dacă ele au fost marcate cu timbre  de control în procesul fabricării, conform cerinţelor stabilite.
(4) Costul timbrelor  de  control aplicate la producţia indigenă  se include  în  preţul ei de cost, iar al timbrelor aplicate  la  mărfurile (producţia) importate - în cheltuielile de circulaţie.
(5) Mărfurile  care  necesită marcarea cu timbre de control  pot  fi importate  fără timbre de către persoanele fizice care nu sînt  subiecţi ai  activităţii de întreprinzător în volumele stabilite la punctul 2 din nota la anexa nr.10.
Art.18. - (1)  Calcularea  şi vărsarea la buget a taxei pe  valoarea adăugată şi a accizelor la mărfurile (producţia) importate se efectuează de  organele  vamale.  Controlul asupra calculării corecte  şi  vărsării oportune  la  buget  a  plăţilor indicate  este  exercitat  de  organele Serviciului  fiscal de stat şi ale Departamentului control financiar  şi revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
(2) Departamentul   Controlului  Vamal  decide  asupra   prelungirii termenului  de  plată a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi  a accizelor  la mărfurile (producţia) importate, cu excepţia accizelor  la benzină  şi motorină, numai în cazul în care agentul economic importator prezintă  o  garanţie bancară pentru prelungirea termenului de plată  cu cel  mult  30 de zile bancare. Pentru prelungirea termenului de plată  a taxei  vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor se calculează pentru  fiecare  zi  o dobîndă la plăţi egală cu rata de  refinanţare  a Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Plata taxei  pe  valoarea adăugată şi a accizelor  la  mărfurile (producţia) importate se efectuează concomitent cu plata taxelor vamale.
Întocmirea  regimurilor  vamale  corespunzătoare  nu  se  exercită  fără achitarea plăţilor indicate, cu excepţia cazurilor expuse la alin.(2).
(4) Departamentul  Controlului Vamal prezintă lunar  Inspectoratului fiscal principal de stat şi Departamentului control financiar şi revizie de  pe  lîngă Ministerul Finanţelor date despre importul şi exportul  de valori  materiale  efectuate  de  agenţi  economici,  despre  circulaţia valorilor  materiale prin depozitele vamale libere, despre sumele  taxei pe  valoarea  adăugată şi ale accizelor calculate şi vărsate  la  buget, despre numărul timbrelor de control comercializate şi despre prelungirea termenelor de efectuare a plăţilor, prevăzută la alin.(2).
Art.19. - Tariful  vamal pentru mărfurile şi obiectele de import  se stabileşte conform anexei nr.10.
Art.20. - (1) Impozitul funciar se stabileşte conform anexei nr.11.
(2) Calculul  impozitului funciar se prezintă organelor  Serviciului fiscal de stat:
    a) de către întreprinderile agricole şi întovărăşirile pomicole pînă la 1 iunie;
    b) de către alte persoane juridice pînă la 1 martie.
(3) Impozitul funciar se varsă în cote egale la bugetele locale:
    a) de către întreprinderile  agricole şi de alte persoane  juridice, cu  excepţia  întovărăşirilor  pomicole, nu mai tîrziu de 15  iulie,  15 septembrie şi 15 noiembrie;
  b) de către întovărăşirile  pomicole  şi  de  persoanele  fizice  în termenele  stabilite de autorităţile administraţiei publice locale,  dar nu mai tîrziu de 15 octombrie.
(4) În anul 1997  se  suspendă acţiunea art.5, 6 şi 7, a alin.2  din art.11, a alin.4 din art.12, a alin.2 din art.14, a lit.a) din art.15 şi a  anexelor  1,  2 şi 3 din Legea nr.1245-XII din 22 decembrie  1992  cu privire la impozitul funciar şi modul de impozitare.
(5) Întreprinderilor agricole, indiferent de tipul de proprietate şi forma  organizatorico-juridică,  inclusiv  gospodăriilor  ţărăneşti  (de fermier),  producătoare şi furnizoare de lapte către întreprinderile  de prelucrare  din  ţară,  către instituţiile finanţate de la  bugetele  de toate   nivelurile  sau  din  mijloacele  proprii  ale  întreprinderilor agricole  şi  către  populaţie li se compensează,  cu  condiţia  ţinerii evidenţei  contabile,  50  de bani pentru un litru de lapte  din  contul vărsării  la  buget  a  impozitului  funciar,  a  altor  plăţi  fiscale, rambursării  creditelor bugetare (restante şi curente). Suma  respectivă nu este supusă impozitului pe beneficiu.
(6)  Populaţiei,     ce    realizează    surplusurile    de    lapte întreprinderilor  prelucrătoare din republică, compensarea de 50 de bani pentru   un  litru  de  lapte  i  se  acordă  de  către  întreprinderile prelucrătoare,  care  includ suma compensării în preţul de  achiziţie  a laptelui.  Intreprinderilor  prelucrătoare li se compensează 50 de  bani pentru un litru de lapte colectat de la populaţie din contul vărsării la buget  a  plăţilor  fiscale  şi rambursării  creditelor  bugetare.  Suma compensării  ce  depăşeşte  plăţile  fiscale şi  creditele  bugetare  se acoperă  din  contul bugetului de stat cu reflectarea în darea de  seamă privind  executarea  de  casă  a  bugetului de  stat  pe  anul  1997  la cheltuieli."
[Alin.(6) introdus prin Legea nr.1366-XIII din 29.10.97]
Art.21. - (1)   Plătitori  ai  plăţii  pentru  apă  sînt   subiecţii activităţii de întreprinzător (persoane juridice şi fizice), cu excepţia organizaţiilor bugetare.
(2) Plata pentru apă se stabileşte conform anexei nr.12.
(3) Plata pentru  apa  consumată în limitele stabilite se  trece  la preţul de cost al producţiei (lucrărilor, serviciilor), iar plata pentru apa  consumată peste limită se efectuează din contul beneficiului  rămas după achitarea cu bugetul.
(4) Consumatorii  care  captează apă într-un volum mai mic de 2  mii metri  cubi în lună efectuează plata de două ori pe an, pînă la 20 iulie din anul curent şi pînă la 20 ianuarie din anul următor.
(5) Consumatorii  care extrag apă într-un volum de la 2 mii pînă  la 30  mii metri cubi în lună efectuează plata o dată în trimestru, pînă la 20 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
(6) Consumatorii care extrag apă într-un volum de peste 30 mii metri cubi în lună varsă plata o dată în lună, pînă la 20 a lunii următoare.
Art.22. - (1) Cotele impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc conform anexei nr.13.
(2) Întreprinderile care dau producţie agricolă, indiferent de tipul de  proprietate şi forma organizatorico-juridică, inclusiv  gospodăriile ţărăneşti  (de  fermier),  plătesc impozitul pe bunurile  imobiliare  cu destinaţie agricolă în componenţa impozitului funciar.
(3) Plata impozitului  pe bunurile imobiliare al persoanelor  fizice se  efectuează  în  termenele stabilite de  autorităţile  administraţiei publice locale, dar nu mai tîrziu de 15 octombrie.
Art.23. - (1)  Impozitul pe beneficiul băncilor comerciale, al altor instituţii  financiare şi al companiilor de asigurări, accizele, taxa pe valoarea  adăugată la mărfurile importate şi veniturile din  activitatea economică externă se varsă integral la bugetul de stat.
[Alin.1 completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) Mijloacele   obţinute  din  eliberarea  de  către  organele   de specialitate  ale  administraţiei  publice centrale şi  de  autorităţile administraţiei  publice  locale  a  autorizaţiilor  (licenţelor)  pentru anumite  genuri de activităţi se virează, respectiv, la bugetul de  stat şi la bugetele locale.
(3) Mijloacele  obţinute din eliberarea de licenţe pentru activităţi în  transportul  auto,  pentru  lucrări  de  construcţie,  reparaţie  şi întreţinere  a drumurilor, precum şi de autorizaţii pentru  transporturi rutiere  internaţionale  (cu  excepţia  mijloacelor  utilizate,  conform devizului   coordonat  cu  Ministerul  Finanţelor,  pentru  întreţinerea Inspectoratului   transporturilor,  Direcţiei  generale  a   gospodăriei drumurilor  şi  Întreprinderii  de Stat "Agenţia  Moldovei  Trafic  Auto Internaţional"   ale   Ministerului   Transporturilor   şi   Gospodăriei Drumurilor),   se   virează  la  un  cont  special  al   Departamentului trezoreriei  al  Ministerului Finanţelor, urmînd să fie  transferate  în fondul rutier.
(4) Întreprinderile de stat "Poşta Moldovei" şi "Moldtelecom", Calea Ferată  a Moldovei plătesc în bugetul de stat la locul de reşedinţă taxa pe  valoarea  adăugată  şi  impozitul pe  beneficiu  conform  bilanţului centralizator.
[Alin.4 modificat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(5) Asociaţia  Republicană de Producţie "Termocomenergo" plăteşte în bugetul  de  stat la locul de reşedinţă impozitul pe  beneficiu  conform bilanţului centralizator.
Art.24. - (1)   Întreprinderile,   instituţiile  şi   organizaţiile, inclusiv  cele  bancare şi de asigurări, care au filiale  pe  teritoriul republicii  plătesc pentru ele impozitele şi taxele la bugetul local  de la  reşedinţa  filialelor,  cu excepţia taxei pe  valoarea  adăugată  şi accizelor.
(2) De la 1 aprilie  1997,  întreprinderile  care au  pe  teritoriul republicii  filiale  şi  subdiviziuni, cu excepţia celor  menţionate  la art.23 alin.(1), (4) şi (5), transferă, la bugetul local de la  reşedinţa:
    a) filialelor,  partea  respectivă  a impozitului pe  beneficiu  din beneficiul obţinut de filiale;
  b) subdiviziunilor,   partea  impozitului  pe  beneficiu   calculată proporţional numărului de salariaţi ai subdiviziunilor.
(3) Societatea  pe Acţiuni "Tirex-Petrol" plăteşte la bugetul  local la  reşedinţa  filialelor  sale impozitele şi taxele, inclusiv  taxa  pe valoarea   adăugată,   conform   normativelor  aprobate,   cu   excepţia impozitului pe beneficiu şi accizelor.
Art.25. - (1)  Persoanele  juridice  care  au  în  capitalul  social cotă-parte  din  patrimoniul statului transferă, pînă la 1 mai 1997,  la bugetul  de stat dividendele potrivit rezultatelor activităţii din  anul 1996 în conformitate cu structura fondului statutar.
(2) Întreprinderile,  indiferent  de tipul de proprietate  şi  forma organizatorico-juridică,  ce îşi completează fondurile circulante şi fac investiţii folosind veniturile din vînzarea activelor plătesc 50 la sută din  impozitul pe beneficiu (venit) şi din taxa pe valoarea adăugată  la aceste venituri.
(3) Încasările   din   vînzarea   patrimoniului   instituţiilor   şi organizaţiilor  finanţate de la bugetele de toate nivelurile urmează  să fie vărsate integral la bugetul respectiv.
(4) Veniturile   de   la   privatizarea   şi   vînzarea   obiectelor patrimoniului de stat, şi anume:
    a) din vînzarea  acţiunilor  statului investite în întreprinderi  se varsă integral la bugetul de stat;
    b) din vînzarea  obiectelor, inclusiv a construcţiilor nefinalizate, se  varsă în proporţie de 75 la sută la bugetul de stat şi de 25 la sută la bugetul local;
    c) din vînzarea  obiectelor  din fondul cu o altă  destinaţie  decît pentru  locuit se varsă în proporţie de 25 la sută la bugetul de stat şi de 75 la sută la bugetul local;
    d) din vînzarea  terenurilor se varsă în proporţie de 30 la sută la bugetul  de  stat,  de 50 la sută la bugetul local şi de 20 la  sută  pe contul special al Guvernului;
[Lit. d) în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
    e) din vînzarea locuinţelor de stat către cetăţeni se varsă integral la bugetul local.
(5) În cazul în care veniturile prevăzute la alin.(1) şi alin.(4) nu sînt  vărsate  în termen la buget, organele Serviciului fiscal  de  stat calculează  şi percep prin executare silită o penalitate în conformitate cu art.34 alin.(1).
(6) Mijloacele  Centrului  Republican de Coordonare  a  Conversiunii Întreprinderilor  din  Complexul Radioelectronic obţinute  din  vînzarea surplusului   de  fonduri  fixe  ale  întreprinderilor  din   componenţa Centrului  şi neutilizate în procesul de producţie (clădiri, instalaţii, mijloace  de transport, utilaj, construcţii nefinalizate, inclusiv  cele din  anexa  nr.4 la Legea nr.390-XIII din 15 martie 1995 cu  privire  la Programul  de  stat  de privatizare pentru anii  1995-1996),  precum  şi obiectele  de  menire social-culturală incluse în capitalul  social,  cu excepţia  instituţiilor preşcolare, rămîn integral la dispoziţia acestor întreprinderi.  50  la  sută  din aceste  mijloace  se  repartizează  la finanţarea  programelor Centrului, aprobate de Guvern, şi 50 la sută  la stingerea  datoriilor  pe care întreprinderile le au faţă de bugetul  de stat,  de  bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a  datoriilor pentru consumul energiei electrice, termice şi al apei.
(7) Veniturile  obţinute prin privatizare ce urmează a fi vărsate la buget  se  reduc cu suma cheltuielilor de pregătire  a  întreprinderilor către  privatizare,  de organizare a licitaţiilor şi a concursurilor  în baza  planului  aprobat  de  Ministerul  Privatizării  şi  Administrării Proprietăţii  de Stat şi de Ministerul Finanţelor, dar nu mai mult de 10 la sută din mijloacele menţionate.
Art.26. - (1)   Veniturile   obţinute  de  Societatea   pe   Acţiuni "Termocom",  conform  rezultatelor activităţii din anii  1996-1997,  din diferenţa  de tarife la energia termică se transferă trimestrial, nu mai tîrziu  de 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie, 25 decembrie, la  bugetul de  stat  în mărimea stabilită de Guvern. Ministerul Finanţelor este  în drept,  în lipsă de mijloace disponibile, să efectueze compensări  între Societatea  pe Acţiuni "Termocom" şi Asociaţia Republicană de   Producţie "Termocomenergo"  prin livrări de materiale, utilaje şi mijloace băneşti necesare  activităţii  de  bază a Asociaţiei  Republicane  de  Producţie "Termocomenergo",  în temeiul unor documente care să justifice astfel de acţiuni.
[Alin. 1 completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) Veniturile  indicate  la  alin.(1)  se  repartizează  Asociaţiei Republicane   de    Producţie   "Termocomenergo"   pentru    acoperirea cheltuielilor  neasigurate  cu  venituri proprii,  conform  rezultatelor activităţii din anii 1996-1997.
(3) Rezultatele  acţiunilor  indicate  la alin.(1)  şi  alin.(2)  se reflectă  în  darea de seamă privind executarea de casă a  bugetului  de stat la venituri şi la cheltuieli pe anul 1997.
Art.27. - (1)   Plata  pentru  efectuarea  procedurilor  vamale   se stabileşte  în  proporţie de 0,5 la sută din costul vamal al  mărfurilor exportate  sau importate. Mijloacele obţinute se acumulează integral  la contul  curent  al Departamentului Controlului Vamal. Ulterior, 0,25  la sută  din  costul  vamal  al mărfurilor respective  se  vor  utiliza  la asigurarea   tehnico-materială  şi  la  alte  cheltuieli  ale  organelor controlului vamal, conform devizului aprobat de Guvern, iar 0,25 la sută se  vor  transfera,  prin intermediul bugetului de  stat,  autorităţilor administraţiei  publice  locale  de la locul de  amplasare  a  organelor vamale  pentru  amenajarea teritoriului. Pentru producţia  fabricată  la întreprinderile  republicii  din  materia primă  aparţinînd  clientului, plata  pentru efectuarea procedurilor vamale se stabileşte în  proporţie de  0,5  la sută din costul serviciilor prestate, totodată toţi  agenţii economici trebuie să încheie contracte cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu Departamentul  Controlului  Vamal  pentru  importul  materiei  prime  şi exportul producţiei finite.
[Alin. (1) completat prin Legea nr.1287-XIII din 22.07.97]
(2) Se lasă pentru anul 1997 la dispoziţia:
a) Departamentului  Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică 20 la  sută din încasările de la prestarea de servicii cu plată pentru a fi utilizate la asigurarea sa tehnico-materială;
b) Institutului  Naţional  de  Farmacie 60 la  sută  din  veniturile obţinute din eliberarea autorizaţiilor de folosire a producţiei medicale pe   teritoriul  Republicii  Moldova,  cu  condiţia  utilizării  acestor venituri  la finanţarea programelor de investigaţii  tehnico-ştiinţifice şi  experimentale,  de  elaborare  a unor noi  medicamente,  a  tehnicii medicale  moderne,  a  articolelor  şi materialelor de  uz  medical,  la finanţarea lucrărilor de expertiză, de creare a unei baze informaţionale de date automatizate, la procurarea de utilaj pentru acest institut;
c) Ministerului  Justiţiei 50 la sută din suma amenzilor aplicate de judecătorii în cauzele administrative şi penale pentru a fi utilizate la consolidarea bazei tehnico-materiale a instanţelor judecătoreşti;
d) Agenţiei Naţionale  pentru Reglementarea în Energetică mijloacele provenite  din  eliberarea  de licenţe şi din încasarea de  taxe  anuale plătite  de titularii de licenţe pentru activităţi în energetică, spre a fi utilizate la întreţinerea sa.
[Lit. d) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.28. - (1)   Ministerul  Afacerilor  Externe  este  în  drept  să folosească   pentru  finanţarea  instituţiilor  diplomatice   mijloacele obţinute  din  prestarea de servicii consulare în  limita  cheltuielilor pentru  întreţinerea  acestora aprobate în bugetul de  stat.  Ministerul Finanţelor,  în baza dărilor de seamă lunare ale Ministerului Afacerilor Externe  asupra  veniturilor obţinute şi folosirii lor, va  reflecta  în darea  de  seamă privind executarea de casă a bugetului de stat pe  anul 1997 la venituri şi la cheltuieli operaţiunile efectuate.
(2) Taxele consulare  încasate  pe teritoriul Republicii Moldova  se folosesc  pentru  consolidarea  bazei tehnico-materiale  a  Ministerului Afacerilor   Externe   (inclusiv   pentru   finanţarea   lucrărilor   de reconstrucţie,   de   reparaţie  şi  de  utilare  a  noului   sediu   al ministerului),  pentru  deplasările în străinătate  ale  colaboratorilor aparatului  central,  conform  deciziilor Guvernului, precum  şi  pentru remunerarea colaboratorilor din Direcţia generală consulară.
Art.29. - (1) În anul 1997 se scutesc:
    1) de taxa pe valoarea adăugată:
    a) volumul de comercializare:
  - al pîinii şi   al   făinii  pentru  producerea  pîinii  de   către întreprinderi,   indiferent   de   tipul   de   proprietate   şi   forma organizatorico-juridică,  în  cazul  comercializării  lor  către  agenţi economici  care  au relaţii fiscale cu sistemul bugetar  al  republicii.
Taxa  pe  valoarea adăugată la energie electrică, combustibil,  la  alte resurse  materiale şi servicii folosite la fabricarea pîinii şi a făinii pentru  producerea  pîinii  nu se include în preţul lor de  cost  şi  se trece,  în  modul stabilit, la decontările cu bugetul. De  asemenea,  nu sînt  supuse  taxei pe valoarea adăugată serviciile întreprinderilor  de comerţ la comercializarea pîinii, iar această taxă plătită de ele pentru comercializarea pîinii se trece la decontările cu bugetul;
    - al laptelui  şi al produselor lactate pe teritoriul republicii  de către toate întreprinderile, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică.   Taxa   pe  valoarea  adăugată  la   resursele materiale  folosite pentru prelucrarea laptelui şi prepararea produselor lactate  nu se include în preţul de cost şi se trece, în modul stabilit, la decontările cu bugetul;
    - al producţiei  agricole  din  fitotehnie  şi  zootehnie  în  formă naturală  şi  masă vie de către producătorii acesteia. Taxa pe  valoarea adăugată aferentă cheltuielilor efectuate pentru producţia dată se trece la preţul ei de cost;
[Lit. a) modificată prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
b) metalele şi pietrele preţioase, în orice formă şi stare, inclusiv deşeurile  care conţin metale şi pietre preţioase, alte valori materiale procurate şi comercializate de Vistieria de Stat;
c) lucrările  de  estimare  a bunurilor imobiliare  ale  persoanelor fizice  efectuate la comanda autorităţilor administraţiei publice locale lucrările ce ţin de autentificarea drepturilor deţinătorului de teren;
[Lit. c) completată prin Legea nr.1188-XIII din 15.05.97]
d) volumul serviciilor comunale prestate populaţiei la asigurarea cu apă  şi  cu  căldură.  Taxa pe valoarea adăugată la  materia  primă,  la materiale,  combustibil, la alte resurse materiale şi servicii  folosite la  prestarea genului respectiv de servicii nu se include în preţul  lor de cost şi se trece, în modul stabilit, la decontările cu bugetul;
e)  seminţele   destinate  înmulţirii  şi  implementării   de   noi tehnologii,  materialul  de  înmulţire, materialul  săditor  viticol  şi pomicol,   pesticidele  şi   îngrăşămintele  minerale,  premixele proteico-vitamino-minerale,     grăunţoasele    furajere,    preparatele veterinare,  animalele şi păsările de rasă, tineretul de o zi al tuturor speciilor  de păsări, ouăle pentru incubaţie, ouăle de viermi de mătase, materialul  de  prăsilă pentru ramurile apicolă şi piscicolă,  făina  de peşte,  şroturile de soia, autoturismele special echipate pentru scopuri medicale  (ambulanţele),  tehnica,  utilajul (cu  excepţia  tehnicii  de birou,  utilajului pentru businessul de joc şi de distracţie) şi piesele lor  de  schimb, importate din ţările care nu sînt membre ale C.S.I.  şi din  ţările membre ale C.S.I. care calculează taxa pe valoarea  adăugată după  criteriul  de destinaţie, precum şi materia primă,  articolele  de asamblare   şi   ambalajul   importate   de   producători   din   ţările sus-menţionate;
[Lit. e) în redacţia Legii nr.1223-XIII din 26.06.97]
[Lit. e) în redacţia Legii nr.1188-XIII din 15.05.97]
f) producţia  inclusă  în Nomenclatorul aprobat de Guvern, fabricată de producătorii locali, predată la depozitul de producţie finită pînă la 1 ianuarie 1996 şi vîndută de la 1 august pînă la 31 decembrie 1997;
[Lit. f) introdusă prin Legea nr.1287-XIII din 22.07.97]
g) veniturile  provenite  din vinderea gazului natural şi a  gazului lichefiat  către  toţi consumatorii. Taxa pe valoarea adăugată  aferentă cheltuielilor  efectuate  pentru vînzarea acestei producţii se trece  la preţul ei de cost;
[Lit. g) în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
[Lit. g) introdusă prin Legea nr.1287-XIII din 22.07.97]
h) cimentul comercializat de Societatea pe  Acţiuni "Ciment" de la 1 iulie 1997;
[Lit. h) introdusă prin Legea nr.1296-XIII din 23.07.97]
2) de impozitul   pe  beneficiu,  dacă  rentabilitatea   principalei activităţi economice nu depăşeşte 25 la sută:
a) atelierele curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de  psihiatrie  ale  Ministerului  Sănătăţii în  care  muncesc  persoane handicapate;
b) întreprinderile  de instruire şi de producţie şi organizaţiile în care  peste  50  la  sută  din  personalul  scriptic  sînt  invalizi  şi pensionari;
c) Centrul Republican  Experimental  pentru Protezare, Ortopedie  şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
d) întreprinderile penitenciarelor, dacă folosesc nu mai puţin de 70 la sută din venit pentru dezvoltarea producţiei;
3) de impozitul funciar:
    a) instituţiile  şi organizaţiile finanţate de la bugetele de  toate nivelurile;
    b) întreprinderile penitenciarelor;
    c) Aeroportul  Internaţional "Chişinău" pentru terenurile ocupate de pistele  de  decolare  şi  de  aterizare şi de  căile  de  rulare,  dacă foloseşte  impozitul  calculat la utilarea activităţii de  bază.  Sumele indicate nu se supun impozitului pe beneficiu;
   d) pentru terenurile  pe  care  este amplasat  fondul  de  locuinţe, loturile  de  pe  lîngă casă şi loturile  întovărăşirilor  pomicole,  în limita normelor stabilite:
    - persoanele  care au atins vîrsta de 60 de ani bărbaţii şi de 55 de ani  femeile,  invalizii de gradul I şi II, alte persoane inapte  pentru muncă,  invalizii  de gradul III - participanţi la acţiunile  de  luptă pentru  apărarea  integrităţii teritoriale şi  independenţei  Republicii Moldova,  participanţi la evenimentele din Afghanistan, participanţi  la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. Categoriile de persoane indicate  sînt scutite de impozit dacă nu trăiesc împreună cu  membri  ai familiei apţi pentru muncă;
    - familiile participanţilor  căzuţi  în  acţiunile de  luptă  pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele  care au fost întreţinute de aceştia, familiile care au copii invalizi,  indiferent  de  faptul  dacă trăiesc împreună  cu  membri  ai familiei apţi pentru muncă;
4) de impozitul pe bunuri imobiliare:
    a) instituţiile  şi organizaţiile finanţate de la bugetele de  toate nivelurile;
    b) întreprinderile penitenciarelor;
   c) obiectele  de  menire social-culturală de la  bilanţul  agenţilor economici,    indiferent    de   tipul   de   proprietate    şi    forma organizatorico-juridică, nefolosite în activitatea de întreprinzător;
    d) obiectele de protecţie civilă;
    e) misiunile   diplomatice,  pentru  bunurile  imobiliare  puse   la dispoziţia lor pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei;
    f) organizaţiile  religioase,  pentru bunurile imobiliare  destinate riturilor de cult;
  g) Centrul Republican  Experimental  pentru Protezare, Ortopedie  şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    h) Calea Ferată  din  Moldova,  dacă  foloseşte  impozitul  calculat pentru procurarea de material rulant;
    i) persoanele care au atins vîrsta de 60 de ani bărbaţii şi de 55 de ani  femeile,  invalizii de gradul I şi II, alte persoane inapte  pentru muncă,  invalizii  de  gradul III - participanţi la acţiunile  de  luptă pentru  apărarea  integrităţii teritoriale şi  independenţei  Republicii Moldova,  participanţi la evenimentele din Afghanistan, participanţi  la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. Categoriile de persoane indicate  sînt scutite de impozit dacă nu trăiesc împreună cu membri  ai familiei apţi pentru muncă;
    j) familiile  participanţilor  căzuţi în acţiunile de  luptă  pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele  care au fost întreţinute de aceştia, familiile care au copii invalizi,  indiferent  de  faptul  dacă trăiesc împreună  cu  membri  ai familiei apţi pentru muncă;
5) de plăţile pentru:
   a) apele subterane extrase din subsol concomitent cu minereurile sau extrase pentru prevenirea (lichidarea) acţiunilor dăunătoare ale acestor ape;
    b) apa folosită în apărarea împotriva incendiilor;
    c) apa extrasă din puţuri de mină;
   d) apa captată  din  izvoarele  de suprafaţă şi din  cele  subterane pentru  necesităţi de gospodărie şi pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei;
    e) apele de suprafaţă    utilizate    la   creşterea   peştelui    - întreprinderile Asociaţiei Piscicole "Prut";
    f) apa captată  în  anul  1997 de hidrocentrala  "Costeşti"  pentru producerea de energie electrică;
[Lit. f) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
6) de taxa pe valoarea adăugată, de taxele vamale şi de plata pentru efectuarea  procedurilor  vamale  -  mărfurile  (lucrările,  serviciile) importate   sau  achiziţionate  pe  teritoriul  republicii  din   contul creditelor  şi  granturilor acordate Guvernului Republicii  Moldova  sau acordate  cu  garanţie  de stat, din contul împrumuturilor  acordate  de organisme   financiare   internaţionale  (inclusiv  din   cota-parte   a Guvernului   Republicii   Moldova)  destinate   realizării   proiectelor respective,  conform  listei  aprobate de Guvern, mărfurile  (lucrările, serviciile) importate de organizaţiile internaţionale pentru sprijinirea sferei învăţămîntului din contul granturilor oferite de diferite fonduri din străinătate, coordonate cu Guvernul şi folosite numai în învăţămînt;
[Pct. 6) în final completat prin Legea nr.1296-XIII din 23.07.97]
7) de taxa pe  valoarea adăugată şi de taxele vamale la utilaj şi la alte  mărfuri  importate pentru activitatea de producţie -  Compania  de Explorare  a  Resurselor  Naturale "Redeco" L.T.D.  din  S.U.A.  conform condiţiilor  Acordului de concesiune privind prospecţiunea şi explorarea resurselor de petrol şi gaze;
8) de toate tipurile  de  impozite, taxe şi alte plăţi (cu  excepţia taxei  de  stat),  cu  condiţia vărsării  sumelor  calculate  în  fondul extrabugetar  special al Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul informaţie  şi  documentare  a  populaţiei  al  Ministerului  Afacerilor Interne;
9) de impozitul   pe   operaţiunile   cu  hîrtiile  de   valoare   - participanţii  la piaţa hîrtiilor de valoare la încheierea de  contracte vînzare-cumpărare  prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei,  precum şi  la  efectuarea operaţiunilor cu hîrtii de valoare de stat  pe  piaţa secundară;
[Pct.9 completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
10) de taxa de  timbru la suma obţinută prin reevaluarea mijloacelor fixe  şi  trecută  la majorarea capitalului  social  -  întreprinderile, indiferent  de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, în cazul reînregistrării de stat;
11) de 50 la sută din plata pentru efectuarea de proceduri vamale la gazele  (naturale  şi  lichefiate)  importate -  Societatea  pe  Acţiuni Concernul "Moldova-Gaz" şi Societatea pe Acţiuni "Aprogaztranzit".
(2) Mijloacele   lăsate   la  dispoziţia  agenţilor   economici   în conformitate cu destinaţia prevăzută la alin.(1), în cazul folosirii lor cu  o altă destinaţie decît cea stabilită, se ridică integral la bugetul respectiv.
12) de  taxa  pe  valoarea  adăugată,  de taxele  vamale,  de  plata aferentă  procedurilor  vamale  la  importul  de  utilaj  şi  echipament destinat  pregătirii  lotului  naţional pentru participare  la  Jocurile Olimpice  de  la  Sydney - Comitetul Naţional Olimpic; de  impozitul  pe venitul  persoanelor  fizice  - sportivii şi  antrenorii,  din  ajutorul financiar acordat de Comitetul Internaţional Olimpic;
[Pct.12 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
13) de taxa pe  valoarea  adăugată şi de taxele vamale -  vehiculele pentru transportul în comun al pasagerilor (troleibuzele şi autobuzele), piesele  de  schimb la ele, importate în 1997-1998 în  baza  acordurilor încheiate  cu garanţia statului sau a băncilor comerciale confirmată  de Guvern, precum şi autoturismele procurate în semestrul II al anului 1997 de instituţiile finanţate de la bugetul de stat;
[Pct.13 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
14) de taxa pe  valoarea adăugată şi de plata aferentă  procedurilor vamale  - S.A."Agroprod" (Bălţi) şi S.A."Livada" (Chişinău) la  importul din  Polonia  respectiv a 500 şi 5000 tone de cartofi pentru  asigurarea instituţiilor bugetare;
[Pct.14 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
15) de vărsarea la buget a impozitului pe beneficiu (venit), a taxei pe  valoarea  adăugată  şi a plăţii pentru  extragerea  materialelor  de construcţie inerte, începînd cu trimestrul IV al anului 1997 - S.A."Mina din   Chişinău",  cu  condiţia  utilizării  mijloacelor  respective   la acţiunile de prevenire a inundării excavaţiilor miniere;
[Pct.15 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
16) de plata   la   buget   a  impozitului  pe   beneficiu   conform rezultatelor  activităţii din trimestrul IV al anului 1997 -  Combinatul de  Produse Cerealiere din Chişinău, cu condiţia utilizării  mijloacelor respective la reconstrucţie;
[Pct.16 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
17) de toate  tipurile  de  impozite  şi taxe, precum  şi  de  plata cotelor  de  asigurare  socială  de  stat  obligatorie  -  lucrările  de elaborare  a  proiectelor  Codului civil, Codului de  procedură  civilă, Codului  penal,  Codului de procedură penală,  Codului  contravenţional, Codului  de  executare,  Codului electoral, Codului muncii,  Codului  cu privire la locuinţe, Codului familiei, inclusiv cheltuielile salariale;
[Pct.17 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
18) de toate  tipurile  de impozite şi taxe calculate şi  neachitate potrivit  situaţiei de la 1 octombrie 1997 - întreprinderile  Asociaţiei de   Stat  pentru  Silvicultură  "Moldsilva",  cu  condiţia   utilizării mijloacelor  respective  la  regenerarea,  paza  şi  protecţia  fondului forestier.
[Pct.18 introdus prin Legea nr. 1406-XIII din 17.12.97]
(3) Cărbunele  importat  în  republică  se impune cu cota  taxei  pe valoarea adăugată de 10 la sută.
[Alin. 3 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.30. - (1)  În  anul  1997,  se acceptă  spre  restituire  sumele plătite  ca  taxă  pe  valoarea  adăugată  la  mărfurile  şi  serviciile destinate  folosinţei  oficiale  a  misiunilor  diplomatice  străine  şi instituţiilor  similare lor din Republica Moldova, precum şi  folosinţei individuale a personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni  şi a membrilor familiilor lor care locuiesc împreună, în  cazul în  care  costul unei astfel de cumpărături depăşeşte 40  dolari  S.U.A. Restituirea  se  efectuează  conform  documentelor a  căror  vechime  de eliberare nu depăşeşte un an.
[Alin.1 în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) Nu sînt pasibile   de  restituire  sumele  plătite  ca  taxă  pe valoarea  adăugată  de către membrii corpului diplomatic  la  procurarea pentru uz personal de produse alimentare (inclusiv de băuturi alcoolice, nealcoolice  şi  de  produse  din tutun), de  benzină  şi  motorină,  la închirierea  de  locuinţă  şi  la  plata  lucrărilor  de  întreţinere  a acesteia, la plata serviciilor de telecomunicaţie, serviciilor hoteliere şi  alimentaţiei  publice,  a lucrărilor de reparare  şi  întreţinere  a autovehiculelor personale.
Art.31. - (1)  Pentru crearea de condiţii optime activităţii curente a  întreprinderilor,  autorităţilor administraţiei publice locale li  se acordă dreptul, de comun acord cu organele Serviciului fiscal de stat şi instituţiile  financiare,  să  încheie înţelegeri cu  agenţii  economici interesaţi   privind  reeşalonarea  plăţii  datoriilor  restante   (fără aplicarea  penalităţilor)  la  bugetul  local, la bugetul  de  stat  (cu consimţămîntul   Ministerului   Finanţelor),   precum  şi   la   bugetul asigurărilor  sociale  de  stat,  la sistemul  bancar  şi  la  complexul energetic.  În  temeiul  acestor înţelegeri, agenţii economici  îşi  iau obligaţia  de  a efectua necondiţionat plăţile curente şi de  a  stinge, conform  unui  grafic,  pînă la 15 decembrie  1997,  datoriile  restante existente  la  1  februarie 1997, inclusiv prin  amortizarea  datoriilor debitoare şi repatrierea lor, precum şi prin cesiunea fondurilor fixe şi circulante  (inclusiv mărfuri în stocuri şi acţiuni), cu excepţia  celor incluse în procesul de producţie sau depuse ca gaj pentru credite atrase.
(2) Ministerul Finanţelor:
    a) de comun acord  cu Ministerul Justiţiei, va elabora, în termen de o  lună,  mecanismul cesiunii datoriilor faţă de bugetul de stat  şi  de bugetele  locale  de  la întreprinderi agricole către  întreprinderi  de achiziţionare şi de prelucrare a materiei prime agricole;
    b) va efectua  cesiunea  creanţelor  faţă de bugetul de stat  şi  de bugetele locale de la unii agenţi economici către alţi agenţi economici.
(3) Ministerul  Privatizării şi Administrării Proprietăţii de  Stat, Ministerul  Economiei şi Reformei, Ministerul Finanţelor şi autorităţile administraţiei  publice  locale sînt în drept să decidă în comun  asupra stingerii  unor datorii istorice faţă de bugetul de stat şi de  bugetele locale  ale agenţilor economici care au încheiat acorduri-memorandum  cu  Consiliul  creditorilor,  prin cumpărarea de către stat a obiectelor  de menire   social-culturală  care  sînt  parte  din  capitalul  social  al agenţilor  nominalizaţi. Evaluarea obiectelor nominalizate se efectuează de  către  birourile  teritoriale  de inventariere  tehnică  la  cererea autorităţilor  administraţiei  publice  centrale şi locale, la  a  căror balanţă sînt trecute aceste obiecte. Cheltuielile aferente evaluării vor fi  efectuate  din  contul  alocaţiilor bugetare  prevăzute  la  bugetul Agenţiei  Naţionale pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru în  vederea evaluării de bunuri imobile.
[Alin.3 completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(4) Agenţilor  economici  care îşi onorează datoriile faţă de  buget prin  livrări  de  producţie către furnizorii de resurse  energetice  şi gaze,  în  conformitate cu hotărîrile Guvernului, nu li se  aplică,  din momentul  expedierii producţiei, penalităţi pentru neachitare în  termen cu bugetul.
(5) Guvernul:
a) va  acorda Companiei de Leasing "Tehagroleasing" credit tehnic în sumă  de  23 milioane lei cu rata anuală a dobînzii de 5 la sută  pe  un termen  de  5  ani de la data alocării pentru procurarea de  tehnică  şi utilaj  necesare  organizării unor detaşamente specializate de  prestări servicii  în  agricultură.  Cuantumul creditului acordat va fi  egal  cu costul   tehnicii   şi  al  utilajului  livrat  Companiei   de   Leasing "Tehagroleasing"  de  către întreprinderile industriale producătoare  de tehnică  agricolă şi de alţi agenţi economici. Agenţilor economici  care furnizează  tehnică  şi  utilaj Companiei  de  Leasing  "Tehagroleasing" plăţile  la  bugetul  de stat li se trec în cont astfel: 30 la  sută  în contul obligaţiunilor de plată expirate şi 70 la sută în contul plăţilor curente.  Compania de Leasing "Tehagroleasing" depune în  calitate de gaj tehnica  şi  utilajul  primite din contul creditului tehnic  acordat  de stat,  precum  şi tehnica transmisă de întreprinderile  producătoare  în fondul  statutar  al  companiei  în valoare de 20  la  sută  din  costul tehnicii  livrate  pînă  la 1 august 1997 şi de 10 la  sută  din  costul tehnicii livrate după 1 august 1997;  [Lit. a) în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
b) va acorda  complexelor de creştere a porcilor şi întreprinderilor avicole  credit  tehnic, cu scadenţă la 1 aprilie 1999, egal  cu  costul furajelor   achiziţionate,   la  preţuri  contractuale   coordonate   cu Ministerul   Agriculturii  şi  Alimentaţiei,  de  la  agenţii  economici producători  de  furaje în mărimea datoriei acestora faţă de bugetul  de stat,  precum  şi  cu  costul îngrăşămintelor minerale  (5,6  mii  tone) sechestrate   de  la  Asociaţia  "Fertilitatea"  în  contul   rambursării creditelor primite anterior de la stat;
[Lit. b) în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
c) va aproba, în termen de 10 zile, un regulament privind mecanismul realizării prevederilor de la lit. a) şi lit. b);
d) va  autoriza   Ministerul   Finanţelor  să  efectueze   stingerea datoriilor  de  plată  restante  şi  curente  la  bugetul  de  stat  ale S.A."Alimentarmaş"  în  sumă de 1640 mii lei cît valorează  utilajul  de prelucrare   a   producţiei  agricole  livrat  Societăţii   pe   Acţiuni "Basarabia",  raionul  Anenii  Noi, Asociaţiei  Gospodăriilor  Ţărăneşti "Chircani",  raionul  Cahul, şi colhozului "Copanca", raionul  Slobozia, prin  intermediul Companiei de Leasing "Tehagroleasing". Stingerea se va efectua de la 1 noiembrie 1998;
[Lit. d) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
e) va acorda   gospodăriilor  agricole  un  credit  tehnic  (produse petroliere) în sumă de 23 milioane lei fără dobîndă, care urmează să fie rambursat  pînă  la  25 decembrie 1997 prin livrare de  grîu  alimentar, porumb,  floarea-soarelui şi zahăr pentru necesităţile statului,  precum şi  prin livrare de produse agricole către instituţiile finanţate de  la bugetul  de stat, conform comenzilor Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor  Interne,  Ministerului Securităţii  Naţionale,  Ministerului Justiţiei,   Ministerului  Învăţămîntului,  Tineretului  şi   Sportului, Ministerului  Sănătăţii  şi Ministerului Muncii, Protecţiei  Sociale  şi Familiei.  Creditul va fi acordat prin intermediul Societăţii pe Acţiuni "Tirex-Petrol"  în  contul stingerii plăţilor ei restante şi curente  la bugetul de stat (a accizelor şi taxei pe valoarea adăugată);
[Lit. e) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
f) va acorda  gospodăriilor agricole un credit tehnic în sumă de  10 milioane  lei,  care urmează să fie rambursat pînă la 25 decembrie  1997 prin livrare de grîu alimentar, porumb, floarea-soarelui şi zahăr pentru necesităţile  statului, ca aceste gospodării să procure de la  Concernul de  Stat "Arca-Moldova" şi de la întreprinderile lui teritoriale care au relaţii  fiscale  şi de credit cu bugetul de stat piesele de  schimb  şi materialele necesare reparării tehnicii agricole. Creditul va fi acordat în  contul  angajamentelor  de  plată restante la bugetul  de  stat  ale concernului şi ale întreprinderilor lui;
[Lit. f) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
g) va acorda  gospodăriilor  agricole  credit tehnic în sumă  de  30 milioane lei pentru procurarea de carburanţi de la Societatea pe Acţiuni "Tirex-Petrol"  (în  valoare  de  20 milioane lei)  şi  de  la  Compania "Agropetrol" (în valoare de 10 milioane lei) în contul plăţilor restante şi  curente  la  bugetul  de  stat  ale  acestor  furnizori  de  produse petroliere  (credite, accize şi taxă pe valoarea adăugată), care urmează să  fie  rambursat prin livrări de produse agricole pentru  necesităţile statului;
[Lit. g) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
h) va autoriza  Ministerul Finanţelor să transmită  întreprinderilor de  achiziţionare  şi prelucrare a cerealelor cu titlu de credit  tehnic grîul  alimentar  achiziţionat în perioada iulie-septembrie 1997  de  la producătorii  agricoli  la  preţul de 700 lei tona în  contul  achitării datoriilor  acestora  faţă  de  bugetul de stat,  precum  şi  în  contul stingerii   costului  produselor  petroliere,  pieselor  de  schimb   şi materialelor  necesare  pentru  reparaţia tehnicii de recoltat  pe  care le-au  primit  în  martie-iunie 1997 cu titlu de credit  tehnic.  Pentru menţinerea  unor  preţuri  stabile la pîine şi la celelalte  produse  de panificaţie,  Ministerul  Finanţelor  va reporta ca venituri  ratate  la buget  diferenţa  în preţuri generată de comercializarea la preţuri  mai reduse  decît cele stabilite, dar nu mai mici de 520 lei pentru o tonă a grîului   alimentar,  achiziţionat  şi  sechestrat  de  la  gospodăriile agricole  în  contul  stingerii  restanţelor şi  datoriilor  fiscale  şi creditare,  inclusiv  pentru produsele petroliere şi piesele  de  schimb primite   de   aceste  gospodării  în  martie-iunie  1997.   Rambursarea creditului  se va efectua lunar, de la 1 noiembrie pînă la 31  decembrie 1997,  în  rate  egale  către data de 10 a lunii ce  urmează  după  luna gestionară.  Creditul  se  acordă  fără dobîndă, dar  cu  perceperea  de penalităţi pentru nerambursare la scadenţă;
[Lit. h) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
i) va acorda, din contul veniturilor generale ale bugetului de stat, Companiei  de Leasing "Tehagroleasing" un credit în sumă de 13  milioane lei  pe un termen de 5 ani cu rata anuală a dobînzii de 5 la sută pentru a  procura  tractoare  şi altă tehnică agricolă de  la  S.A."Tracom"  în valoare  de 10 milioane lei şi de la S.A."Moldagrotehnica" în valoare de 3 milioane lei.
[Lit. i) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(6) Se  extinde  modalitatea  de stingere a  obligaţiunilor  fiscale istorice, iar în cazul insuficienţei lor, şi a plăţilor curente din anul 1997, precum şi a creditelor primite de la Ministerul Finanţelor, asupra agenţilor  economici  care, prin cotă-parte sau integral, au  imobilizat resurse  materiale  şi financiare la construcţia de obiecte  transferate ulterior,   conform  deciziilor  autorităţilor  administraţiei   publice centrale şi locale, spre folosinţă la balanţa instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile.
[Alin. 6) introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.32. - (1)  La  creditarea întreprinderilor agricole  cu  gajarea recoltei  din  anul  1997,  legalizată notarial  la  momentul  acordării creditului,  băncilor  creditoare  li  se  acordă  dreptul  exclusiv  şi incontestabil  ca,  de la începutul termenului de rambursare şi pînă  la rambursarea  datoriilor,  să dispună de recolta gajată şi să  folosească mijloacele obţinute din vînzarea ei la stingerea datoriilor la creditele primite  în martie-mai 1997 pentru lucrările agricole de primăvară şi la dobînzile aferente acestor credite.
(2) Pînă la adoptarea Programului de stat pentru privatizare în anii 1997-1998,   Guvernul  se  autorizează  de  a  da  în  gaj,  în   cazuri excepţionale,    obiecte   incluse   în   acest   program,   pentru   ca întreprinderile  agricole,  înregistrate  în  modul  stabilit,  care  au relaţii  fiscale cu sistemul bugetar al republicii să obţină credite  de la băncile comerciale pe acţiuni în martie-mai 1997 în scopul indicat la alin.(1),  cu  condiţia încheierii de contracte privind  livrarea  către stat  a produselor vegetale şi animale, inclusiv a producţiei prelucrate industrial.
Art.33. - (1)   În   anul  1997,  mijloacele  încasate  la   bugetul asigurărilor  sociale  de  stat  se acumulează pe un  cont  distinct  al Departamentului  trezoreriei  al Ministerului  Finanţelor.  Dezafectarea mijloacelor   bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat  în   scopurile prevăzute în bugetul de stat nu se admite.
(2) Administrarea  defalcărilor  la bugetul asigurărilor sociale  de stat  se  efectuează  de către organele Serviciului fiscal  de  stat  în conformitate  cu  drepturile  acordate  acestor  organe  şi  răspunderea contribuabililor pentru nerespectarea legislaţiei fiscale stabilită prin Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992 privind bazele sistemului fiscal şi  Legea  nr. 876-XII din 22 ianuarie 1992 privind Serviciul fiscal  de stat.
Art.34. - (1)  De la 1 ianuarie 1997, pînă la intrarea în vigoare  a Codului   fiscal,  pentru  reţinerea  vărsării  în  sistemul  bugetar  a impozitelor,  taxelor  şi  altor plăţi, se stabileşte  o  penalitate  în proporţie de 0,1  la sută din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de  întîrziere,  cu  excepţia cazurilor prevăzute  la  art.18  alin.(2), precum şi cu condiţia respectării prevederilor art.31 alin.(1).
(2) Întreprinderilor  şi  organizaţiilor  care  execută  lucrări  şi prestează servicii pentru instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile sau care valorifică investiţii capitale finanţate de la buget nu  li se calculează penalităţi pentru decontările întîrziate cu bugetul proporţional  datoriilor  pentru  aceste  lucrări  şi  servicii.  Aceste întreprinderi  şi  organizaţii nu vor calcula  penalităţi  instituţiilor bugetare  care nu au plătit în termen lucrările efectuate şi  serviciile prestate.
[Alin.2 completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(3) Penalităţile  calculate instituţiilor bugetare pentru neachitare în  termen a consumului de resurse energetice şi a serviciilor  comunale se anulează potrivit situaţiei de la 1 ianuarie 1998.
[Alin.3 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(4) Se anulează    penalitatea   pentru   neachitarea   impozitelor, calculată şi nevărsată la bugetul de stat şi la bugetele locale, în anii 1993-1995  de către întreprinderile care au încheiat acord-memorandum cu Consiliul creditorilor, conform anexei nr.15.
(5) Se suspendă, pînă la 31 decembrie 1997, perceperea penalităţilor şi  amenzilor  calculate pentru neachitarea impozitelor la  bugetele  de toate   nivelurile  de  către  persoanele  juridice  şi  fizice  conform situaţiei din 1 mai 1996. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, vor crea comisii pentru elucidarea cauzelor aplicării de penalităţi şi amenzi financiare, iar  în  cazul  constatării  de  factori obiectivi  care  au  condus  la nerespectarea legislaţiei, vor prezenta, pînă la 1 iulie 1997, materiale argumentate  Comisiei  parlamentare pentru buget şi finanţe,  pentru  ca aceasta să prezinte Parlamentului propunerile de rigoare.
(6) Pierderile  suferite de întreprinderi ca urmare a îngheţării  şi nerepatrierii   mijloacelor  de  pe  conturile  valutare  ale   fostului "Vneşeconombanc"  al  U.R.S.S.  se  compensează,  în  limita  soldurilor calculate  la  cursul  de schimb de la data îngheţării,  prin  reducerea datoriilor  lor istorice la plăţile în buget sau prin trecerea în contul impozitelor curente.
Art. 35. - Agenţii economici, indiferent  de tipul de proprietate şi forma  organizatorico-juridică,  vor  informa într-un termen de  5  zile organele teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat despre transferurile pe  care le-au efectuat în străinătate şi care depăşesc 50 mii lei  (sau echivalentul   acestei   sume  în  orice  valută  străină)  ori   despre transferurile  care în total, în decursul a 90 de zile, depăşesc 100 mii lei   (sau   echivalentul  lor).  Astfel  de  informaţii   sînt   strict confidenţiale,  iar divulgarea lor de către lucrătorii organelor fiscale atrage răspundere în conformitate cu legislaţia.
[Art. 35. în redacţia Legii nr.1296-XIII din 23.07.97]
Art.36. - (1)  Banca  Naţională  a Moldovei  va  exercita  controlul asupra  încasării  mijloacelor  valutare  din  exportul  de  mărfuri  în conturile  întreprinderilor  şi  organizaţiilor rezidente,  deschise  la băncile comerciale ale Republicii Moldova.
(2) Departamentul Controlului Vamal:
    a) va asigura   controlul  asupra  repatrierii  valorilor  materiale antrenate  în  operaţiunile  schimbului  de  mărfuri  şi  a  mijloacelor financiare obţinute din operaţiuni economice externe;
    b) va organiza  escortarea  prioritară  a mijloacelor  de  transport tranzitare cu bunuri supuse accizelor şi altor impozite;
    c) de comun acord   cu  Ministerul  Economiei  şi  Reformei  şi   cu Ministerul  Finanţelor, va determina, în termen de 10 zile, cuantumul şi domeniile  de utilizare a plăţii pentru escortarea bunurilor  tranzitare şi le va prezenta spre aprobare Guvernului.
Art.37. - (1)  Agenţilor  economici  care îşi  onorează  în  numerar angajamentele  financiare,  contrar  modului  stabilit  de  efectuare  a decontărilor prin virament, precum şi celor care efectuează decontări în numerar  şi  prin  virament  prin intermediari,  cu  excepţia  burselor, organele Serviciului fiscal de stat şi Departamentului control financiar şi  revizie  de  pe  lîngă Ministerul  Finanţelor  le  aplică  sancţiuni pecuniare  în  proporţie de 10 la sută din suma folosită în  acest  mod.
Sancţiunile  indicate  se aplică tuturor participanţilor la  operaţiunea vînzare-cumpărare  care  nu şi-au onorat obligaţiunile faţă de  sistemul bugetar.
(2) Agenţii economici,  indiferent de tipul de proprietate şi  forma organizatorico-juridică,  sînt obligaţi să indice codul fiscal în  toate documentele primare şi de decontare (cu excepţia documentelor primare de deplasare  internă  a încărcăturilor). Banca Naţională a Moldovei,  alte instituţii financiare, organele controlului vamal primesc spre executare documentele,  inclusiv cele de decontare, numai de la agenţii  economici cărora  le  este atribuit cod fiscal şi numai dacă pe  aceste  documente este  aplicat  codul fiscal. Neexecutarea acestor prevederi  atrage  din partea  organelor Serviciului fiscal de stat şi Departamentului  control financiar  şi  revizie  de pe lîngă Ministerul Finanţelor  aplicarea  de sancţiuni  pecuniare  în cuantum de la 75 la 100 salarii  minime  pentru fiecare  caz  de încălcare. Organele menţionate  efectuează  verificarea obligatorie  a autenticităţii codului fiscal conform registrului  fiscal administrat  de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
[Finalul alin.(2) în redacţia Legii nr.1223-XIII din 26.06.97]
(3) Mijloacele  obţinute  din  aplicarea  sancţiunilor   pecuniare prevăzute la alin.(1) şi alin.(2) se varsă la bugetul de stat.
(4) Veniturile   ilicite   obţinute  de  subiecţii  activităţii   de întreprinzător  prin  nerespectarea  prevederilor actelor  normative  ce reglementează  formarea  şi aplicarea preţurilor, indiferent  de  timpul obţinerii  venitului  ilicit  precum  şi amenzile  aplicate  în  cuantum echivalent  acestor  venituri,  prin decizie a  organelor  abilitate  cu funcţii de control, se percep la bugetul de stat.
[Alin.(4) în redacţia Legii nr.1223-XIII din 26.06.97]
(5) Dacă sînt  descoperite  cazuri  de comercializare  a  mărfurilor (producţiei) indicate la art.17 alin.(1) nemarcate cu timbre de control, organele  Ministerului  Securităţii Naţionale,  Ministerului  Afacerilor Interne,  Departamentului Controlului Vamal, Serviciului fiscal de  stat şi  Departamentului control financiar şi revizie de pe lîngă  Ministerul Finanţelor  sechestrează aceste mărfuri (producţie) şi aplică  agenţilor economici amenzi echivalente costului acestor bunuri.
[Alin.5 modificat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.38. - Cheltuielile  legate  de  acţiunile de  confiscare  şi  de comercializare  a  valorilor  materiale  ale  restanţierilor  cu  scopul stingerii  datoriilor  acestora  faţă de bugetul de  stat,  de  bugetele locale  şi  de  bugetul asigurărilor sociale de stat se  efectuează  din veniturile  bugetului respectiv, urmînd să fie restabilite integral  din mijloacele obţinute prin comercializarea valorilor confiscate.
Art.39. - (1)  În anul 1997, 40 la sută din încasările accizelor  la benzină şi motorină se virează în fondul rutier, suma totală a virărilor nedepăşind 75 milioane lei.
(2) La calcularea  plăţilor  în  fondul  rutier,  se  aplică  taxele prevăzute  în anexele nr.1, 3 şi 4 la Legea nr.720-XIII din 2  februarie 1996  cu  privire la fondul rutier, precum şi taxele prevăzute în  anexa nr.16.
(3) Începînd  cu 1 iulie 1997, 5 la sută din încasările accizelor la materialele  vinicole, la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri) şi  la  vinurile  din struguri saturate cu dioxid de carbon,  precum  şi mijloacele  provenite  din  majorarea taxei de  eliberare  a  licenţelor pentru producerea, păstrarea şi comercializarea producţiei alcoolice, se vor  utiliza la acoperirea cheltuielilor suportate de agenţii  economici prin  efectuarea lucrărilor de restabilire a plantaţiilor viticole şi de pepinierit  afectate de îngheţurile iernii 1996/97 şi prin procurarea de material  viticol de înmulţire şi săditor folosit în anii 1996 şi  1997. Utilizarea  mijloacelor  va  fi  reflectată în darea  de  seamă  privind executarea de casă a bugetului de stat la cheltuieli.
[Alin. 3 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
(4) Prevederile alin.(3) vor fi în vigoare şi în anul 1998.
[Alin. 4 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.40. - (1) În anul 1997, pentru gestiunea eficientă a mijloacelor speciale  pe care instituţiile finanţate de la bugetele locale le  obţin din  prestarea de servicii, autorităţile administraţiei publice  locale, la  aprobarea bugetelor locale, vor include sumele mijloacelor  speciale la venituri şi la cheltuieli.
(2) Autorităţile  administraţiei publice locale vor aproba  tarifele la serviciile cu plată concomitent cu aprobarea bugetelor locale.
(3) Depăşirea  veniturilor asupra cheltuielilor, potrivit  devizelor mijloacelor  speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de  stat aprobate conform legislaţiei, urmează să fie vărsată la bugetul de stat.
Art.41. - Autorităţile  şi domeniile finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale se stabilesc conform anexei nr.17.
  
Art.42. - (1)  Compensarea  veniturilor  ratate  prin  acordarea  de înlesniri  în transportul feroviar se efectuează de la bugetul de  stat, iar  în  transportul  auto pe rutele urbane, suburbane,  interurbane  şi internaţionale - de la bugetele locale.
(2) Guvernul  va  stabili în termen de o lună modul de  efectuare  a compensărilor prevăzute de alin.(1).
Art.43. - (1)  Finanţarea cheltuielilor la datoriile existente la  1 ianuarie  1997 care s-au format la valorificarea investiţiilor  capitale la  obiectele finanţate în anii 1994-1996 de la bugetul de stat  conform hotărîrilor  şi  dispoziţiilor  Guvernului  se  efectuează  în  limitele alocaţiilor prevăzute pentru investiţiile capitale conform anexei nr.18.
(2) Volumul investiţiilor  capitale care se finanţează de la bugetul de  stat  în  anul  1997  se stabileşte în sumă  de  45,4  miloane  lei. Repartizarea   lor   către  ministere,  departamente,   autorităţi   ale administraţiei  publice locale beneficiare de construcţie se  efectuează conform hotărîrii Parlamentului.
(3) Sumele prevăzute  pentru finanţarea cheltuielilor de construcţie la  obiecte  concrete se transferă autorităţilor administraţiei  publice locale pe al căror teritoriu se află obiectele, cu excepţia cazurilor în care obiectele sînt incluse în programe de stat.
(4) Ministerul   Finanţelor,    la    solicitarea    autorităţilor administraţiei   publice  locale,  poate  efectua,  ca  acţiune   unică, compensarea  cheltuielilor  suportate de agenţii economici,  inclusiv  a cheltuielilor    directe   ale   antreprenorilor,   subantreprenorilor, organizaţiilor  de transport, întreprinderilor complexului energetic  şi ale  furnizorilor  de materiale de construcţie, la executarea,  în  anii 1994-1996,  a volumului de investiţii capitale în construcţia de obiecte peste limitele alocaţiilor bugetare, stabilite de Guvern, conform anexei  nr.19,  precum  şi  compensarea cheltuielilor suportate  din  mijloacele proprii la construcţia, în anii 1994-1996, de şcoli, grădiniţe de copii, case  de  cultură, cluburi, stadioane, obiecte ale ocrotirii  sănătăţii, obiecte  de  gazificare, telefonizare, drumuri şi reţele inginereşti,  a căror  finanţare de la buget nu a fost prevăzută, dar care erau  incluse în  programele  de  dezvoltare social-economică aprobate  de  consiliile raionale   (municipale),   prin  stingerea  datoriilor  acestor   agenţi economici  existente  la 1 ianuarie 1997 la plăţile în bugetul  de  stat (inclusiv  penalităţile şi amenzile) şi datoriile la creditele  acordate de   Minisaterul  Finanţelor,  La  resursele  materiale  primite  de  la Concernul  de Stat "Moldresurse" şi prin anularea datoriilor la  bugetul asigurărilor  sociale  de stat (inclusiv penalităţile)  înregistrate  la aceeaşi  dată.  Aceste  compensări  se efectuează  în  exclusivitate  la obiectele  al  căror grad de finalizare depăşeşte 50 la sută. În  cazuri excepţionale, cînd agenţii economici nu au, la început de an, datorii la plăţile  indicate,  compensările  pot fi efectuate  în  contul  plăţilor fiscale curente pe anul 1997. Compensările se reflectă în darea de seama privind  executarea de casă a bugetului de stat pe anul 1997 la venituri şi  cheltuieli.  Cu  suma compensărilor efectuate în  contul  datoriilor pentru  resursele  energetice  se vor stinge datoriile  furnizorilor  de resurse  energetice  la  plăţile  la bugetul de  stat  şi  la  creditele acordate  de  Ministerul  Finanţelor sau acordate cu garanţie  de  stat.
Volumul   investiţiilor  capitale  primite  spre  compensare  în  contul datoriilor  agenţilor  economici  la  plăţile  la  bugetul  asigurărilor sociale  de  stat  (inclusiv  penalităţile)  se  reflectă  în  relaţiile agenţilor economici cu Fondul Social. Acesta din urmă anulează datoriile agenţilor   economici   în   suma  volumelor  de   investiţii   capitale valorificate, confirmate de Ministerul Finanţelor.
[Alin. 4 modificat şi completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
[Alin. (4) completat prin Legea nr.1296-XIII din 23.07.97]
Art.44. - (1)   Cheltuielile   pentru   exploatarea   lacurilor   de acumulare,  a  instalaţiilor hidrotehnice şi antiinundaţie,  a  luncilor inundabile   şi  pentru  energia  electrică  consumată  la  irigare   se finanţează  de  la bugetul de stat, în limitele stabilite pentru  aceste scopuri.
(2) Aprovizionarea  agenţilor  economici  cu apă  pentru  irigare  o efectuează   Concernul   Republican  pentru  Gospodăria  Apelor   "Apele Moldovei"  contra plată, în care se includ cheltuielile de exploatare  a sistemelor  de irigaţie, cu excepţia costului energiei electrice.  Plata se   efectuează   în  contul  plăţii  pentru  apă   datorate   bugetului (reieşindu-se  din calculul de 90 de bani pentru 10 metri cubi de  apă), în bază de contract.
Art.45. - Retribuirea  muncii şi defalcările la bugetul asigurărilor sociale  de  stat  în  cadrul Inspectoratului  de  stat  pentru  produse cerealiere,   Inspectoratului   principal  de  stat   pentru   carantină fitosanitară,    Centrului   republican  de  diagnostică  veterinară   şi Serviciului   veterinar  de  stat  la  frontieră  şi  în   transporturi, subordonate  Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, se efectuează de la  bugetul  de  stat.  Alte  cheltuieli  pentru  aceste  instituţii  se finanţează din veniturile obţinute din prestarea de servicii cu plată.
Art.46. - Pînă   la  adoptarea  Legii  cu  privire  la   asigurările obligatorii   de  stat  şi  la  stabilirea  tarifelor  de  asigurare   a militarilor,  colaboratorilor din Serviciul de pompieri şi salvatori  al Departamentului   Protecţiei  Civile  şi  Situaţiilor  Excepţionale,   a judecătorilor   şi  procurorilor  şi  a  altor  persoane  care,  conform legislaţiei,  sînt supuse asigurării de stat obligatorii,  despăgubirile de  asigurare se plătesc la prezentarea documentelor necesare cu  avizul Serviciului  de  stat  pentru  supravegherea asigurărilor  de  pe  lîngă Ministerul Finanţelor.
Art.47. - Se  stabileşte  că  plata pensiilor  militarilor  care  au  satisfăcut serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din  trupele  organelor  afacerilor interne şi  familiilor  acestora  se efectuează  prin  Ministerul  Apărării, Ministerul  Afacerilor  Interne, Ministerul Securităţii Naţionale, Ministerul Justiţiei.
Art.48. - Se suspendă în anul 1997 acţiunea actelor legislative care prevăd  acordarea  de  credite de la bugetul de stat unor  categorii  de lucrători pentru construcţia sau cumpărarea de locuinţă.
[Art.48 e declarat neconstituţional prin Hot. Curţii Constituţionale nr.35 din 01.12.97]
Art.49. - Ministerul  Finanţelor  va  aloca din  contul  încasărilor generale  la bugetul de stat în anul 1997 100 milioane lei, nealocate în anii  1995-1996,  pentru  indexarea depunerilor populaţiei la  Banca  de Economii  a  Moldovei, indexare prevăzută prin  Hotărîrea  Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994.
Art.50. - Se  permite  Ministerului Învăţămîntului,  Tineretului  şi Sportului  să procure prin operaţiuni leasing de la Corporaţia  "Hewlett Packard"  (S.U.A.) calculatoare pentru instituţii de învăţămînt în  sumă de  23,5 milioane  dolari S.U.A. cu un termen de achitare de 5 ani şi cu o  rată a dobînzii de pînă la 6 la sută anual. Ministerul nominalizat se autorizează  să  utilizeze  în  anul 1997  din  mijloacele  bugetare  şi extrabugetare  aprobate  în  devizele de  cheltuieli  ale  instituţiilor subordonate  pînă  la  12  milioane  lei  pentru  serviciul  sus-numitei operaţiuni.
Art.51. - Cheltuielile  de  la  buget efectuate, pînă  la  aprobarea bugetului  de  stat  pe  anul  1997,  pentru  Direcţia  de  Stat  pentru Asigurarea  Informaţională  "Moldpres"  vor fi trecute  la  cheltuielile prevăzute pentru editarea Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi a actelor normative.
Art.52. - Ministerul  Sănătăţii se autorizează să centralizeze, după caz,  în procesul executării bugetului mijloacele prevăzute în  devizele de cheltuieli ale instituţiilor medicale finanţate de la bugetul de stat pentru  a  se procura, pe bază de tender, medicamente şi articole de  uz medical  pentru instituţiile medicale şi pentru bolnavii care suferă  de maladii  incurabile. În termen de 2 luni, Ministerul Sănătăţii, în comun cu  Ministerul  Finanţelor, va elabora şi va aproba, de comun  acord  cu Comisia  pentru  protecţie  socială, ocrotirea sănătăţii şi  ecologie  a Parlamentului,  un regulament privind modul de procurare centralizată  a medicamentelor şi a articolelor de uz medical în scopurile menţionate.
Art.53. - Reparaţia  pagubelor  pricinuite persoanelor  fizice  prin acţiunile  incorecte ale organelor de anchetă sau ale celor judiciare se face de la bugetul de stat în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, aceste  sume  urmînd  să  fie  reflectate  în  darea  de  seamă  privind executarea de casă la cheltuieli a bugetului de stat pe anul 1997.
Art.54. - Mijloacele  bugetului  de  stat neutilizate în  anul  1996 rămîn  accesibile  pentru cheltuielile anului bugetar 1997  în  limitele destinaţiilor  bugetare  din anul de gestiune precedent şi  se  folosesc prioritar pentru stingerea sumelor creditoare.
    
Art.55. - Soldurile  fondurilor speciale extrabugetare gestionate de Ministerul Finanţelor înregistrate la conturile respective la 1 ianuarie 1997  (fondul  pentru  conversiune şi finanţarea măsurilor  în  domeniul ştiinţei  şi  culturii; fondul pentru dezvoltarea  viticulturii;  fondul pentru  creşterea animalelor de prăsilă) vor fi utilizate la  finanţarea deficitului bugetului de stat.
Art.56. - În    scopul    ajustării   necesităţilor   autorităţilor administraţiei publice locale la potenţialul economic, la infrastructura socială  a  teritoriilor, se aprobă transferurile de la bugetul de  stat către bugetele locale în sumă de 385,4 milioane lei conform anexei nr.20. Din  contul transferurilor generale, autorităţile administraţiei publice locale  vor acoperi veniturile ratate de organizaţiile de transport auto prin  acordarea de înlesniri pe rutele interurbane şi internaţionale  şi parţial cheltuielile aferente procurării de cărbune şi lemn de foc.
[Art.56 modificat şi completat prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.57. - Se  stabileşte că instituţiile preşcolare şi alte  obiecte de  menire social-culturală care se află la bilanţul agenţilor economici se  vor  finanţa,  cu asentimentul acestora, de la bugetele  locale,  în limita  devizelor de cheltuieli aprobate de autorităţile  administraţiei publice locale.
Art.58. - Cheltuielile  de  compensare  a diferenţei de  preţuri  la combustibilul  folosit  de  categoriile populaţiei care  beneficiază  de înlesniri,  precum şi alte cheltuieli pentru acţiuni de ordin local, vor fi suportate de la bugetele locale.
Art.59. - Ministerul Finanţelor:
a) în cazul nerespectării  normativelor defalcărilor din  veniturile regularizatoare,  va  reglementa lunar încasările în bugetul de stat  şi bugetele locale prin transferuri către bugetele locale;
b) va percepe  în mod incontestabil veniturile la bugetele locale şi transferurile  către  aceste  bugete  ca să stingă  în  mod  centralizat datoriile   acestora  (fără  penalităţi)  pentru  energia  consumată  şi datoriile la contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;
c) va reduce  datoriile bugetelor locale la împrumuturile primite în anii  1994-1996  de  la bugetul de stat şi din  fondul  extrabugetar  de credite  externe  din  contul  soldului de  transferuri  neefectuate  la bugetele  locale la sfîrşitul anului bugetar, precum şi prin intermediul efectuării  achitărilor  reciproce pe parcursul anului între bugetul  de stat şi bugetele locale.
d) va  acorda   împrumuturi   din  bugetul  de  stat   autorităţilor administraţiei  publice  locale  cu termenul de rambursare  pînă  la  15 decembrie  1997  şi cu o dobîndă egală cu rata de refinanţare  a  Bancii Naţionale a Moldovei;
e) va acorda  garanţii  autorităţilor administraţiei publice  locale pentru ca acestea să obţină de la instituţiile financiare credite pentru plata  salariilor, pentru defalcările în bugetul asigurărilor sociale de stat şi pentru achitările cu complexul termoenergetic;
[Lit. d) şi e) introduse prin Legea nr.1223-XIII din 26.06.97]
f) va  prelungi    autorităţilor   administraţiei   publice   locale termenele  de  rambursare a împrumuturilor de la bugetul de stat şi  din fondurile  extrabugetare în anii 1994-1997, rambursarea efectuîndu-se în mod  eşalonat  de  la 1 octombrie 1997 şi pînă la 1  ianuarie  1999  (cu excepţia împrumuturilor a căror scadenţă expiră în anul 2001);
[Lit. f) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
g) va acorda  de  la  bugetul de stat  autorităţilor  administraţiei publice  locale împrumuturi fără dobîndă cu scadenţa în anul 2001 pentru onorarea  obligaţiunilor  pe care instituţiile finanţate de la  bugetele locale le au faţă de întreprinderile complexului termoenergetic.
[Lit. g) introdusă prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.60. - (1)  În  contul  transferurilor  la  bugetul  asigurărilor sociale  de  stat  prevăzute  la bugetul de stat  pe  anul  1997  pentru stingerea  datoriei  la  plata pensiilor, se  consideră  stinsă  datoria bugetelor  locale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat,  conform anexei nr.2 la prezenta lege:
a) la plata indemnizaţiilor  nominative către populaţie, cu excepţia indemnizaţiilor pentru gazele utilizate la încălzire şi gazul lichefiat, potrivit  situaţiei de la 1 ianuarie 1997 în sumă de 50,8 milioane  lei, cheltuielile  bugetelor  locale  efectuate în anul 1997  în  acest  scop reflectîndu-se   ca  acoperire  a  datoriei  bugetelor  locale  aferente creditelor acordate de Ministerul Finanţelor în anii 1994-1996;
b) la defalcările   la   bugetul   asigurărilor  sociale   de   stat proporţional,  în  măsura transferurilor efectuate, dar nu mai  mult  de sumele indicate la rubrica 3 a anexei nominalizate.
[Alin.1 în redacţia Legii nr.1406-XIII din 17.12.97]
(2) Pentru efectuarea  decontărilor între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor  sociale de stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale  şi Familiei  va  asigura o evidenţă distinctă după tipurile  compensaţiilor nominative.
Art.61. - Finanţarea de la bugetul de stat sau de la bugetele locale a  oricăror  cheltuieli  sau  acţiuni  (cu  excepţia  cheltuielilor  de retribuire  a muncii, de plată a pensiilor, indemnizaţiilor, de achitare cu  bugetul asigurărilor sociale de stat şi a altor cheltuieli  nelegate de  procurarea de bunuri şi prestarea de servicii), precum şi  acordarea de  garanţii  de stat pentru contractarea de credite  bancare  (inclusiv valutare)  cu  destinaţie  specială,  se vor efectua,  de  regulă,  după desfăşurarea de licitaţii deschise. Ministerul Economiei şi Reformei, în comun  cu  Ministerul  Finanţelor,  cu alte  ministere  şi  departamente interesate, va elabora modul de efectuare a licitaţiilor.
    
Art.62. - (1) Mijloacele dezafectate de instituţiile finanţate de la bugetele  de  toate  nivelurile  sub  formă de  credite  sau  de  ajutor financiar acordat agenţilor economici şi persoanelor fizice, inclusiv cu titlu  de  filantropie  şi  de sponsorizare, se percep  integral  de  la aceştia din urmă şi se varsă la bugetul respectiv, fără a fi restabilite ulterior  pe  conturile  creditorilor.  În cazul în  care,  la  momentul controlului,  aceste  mijloace  bugetare sînt deja restituite  de  către agenţii   economici   şi   persoanele  fizice,  finanţarea   curentă   a instituţiilor menţionate se reduce cu suma mijloacelor dezafectate.
(2) De la agenţii  economici  care  au  primit  de  la  instituţiile bugetare  mijloace cu titlu de credit sau de ajutor financiar se percepe în  bugetul  respectiv  o  plată echivalentă cu rata  medie  a  dobînzii bancare  duble  a  băncii deservente a agentului economic  pentru  toată perioada  de  utilizare  a mijloacelor menţionate. În cazul în  care  de aceste  mijloace a beneficiat o persoană fizică, plata se percepe de  la şeful  instituţiei  bugetare în mărimea dublă a ratei de  refinanţare  a Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Sancţiunile   indicate  la  alin.(2)  se  aplică  şi   agenţilor economici care au primit de la instituţiile bugetare mijloace financiare sub  formă  de  plată  prealabilă,  inclusiv  pentru  mărfuri  (lucrări, servicii),  pe  toată  perioada  care  depăşeşte  termenul  prevăzut  în contract,  precum şi agenţilor economici pentru care au fost  rambursate din  contul  bugetului creditele bancare acordate cu garanţie  de  stat. Termenul   de  onorare  a  obligaţiunilor  agentului  economic  faţă  de instituţia  bugetară, stipulată în contract, nu poate depăşi 30 de  zile de  la  data  primirii mijloacelor bugetare la contul  de  decontări  al agentului economic.
(4) Dacă Curtea  de  Conturi,  Departamentul  control  financiar  şi revizie,   Departamentul  trezoreriei  şi  Departamentul  bugetului  ale Ministerului  Finanţelor şi organele financiare locale depistează cazuri de  utilizare  contrară  destinaţiei  a mijloacelor  bugetare  de  către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile sau surplusuri de  mijloace bugetare şi de resurse materiale ca urmare a  denaturărilor din  calculele  de stabilire a necesarului de mijloace bugetare  şi   din evidenţa  contabilă, Ministerul Finanţelor şi organele financiare locale sînt  în drept să reducă cu suma respectivă volumul alocaţiilor aprobate în buget.
(5) În caz de  nerambursare  în  termen  a  împrumuturilor  acordate bugetelor  locale de la bugetul de stat, a creditelor interne şi externe cu  destinaţie  specială acordate, conform hotărîrilor Guvernului,  prin Ministerul  Finanţelor,  a dobînzilor aferente, precum şi a  mijloacelor dezafectate  din  bugetul  de stat pentru stingerea  creditelor  bancare acordate  cu  garanţie de stat, Ministerul Finanţelor este în  drept  să perceapă  în  mod incontestabil, respectiv de la bugetul local şi de  la agenţii economici, suma nerambursată.
(6) Achitarea  datoriilor  expirate aferente creditelor acordate  de Ministerul   Finanţelor   se  va  efectua  în   următoarea   succesiune: penalitatea, dobînda şi suma principală a creditului.
[Alin.6 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.63. - În limitele anului bugetar:
a) autorităţile  administraţiei  publice  locale sînt  în  drept  să centralizeze   în  bugetele  raionale  (municipale)  alocaţiile   pentru retribuirea  muncii  prevăzute  în aceste scopuri în  bugetele  ierarhic inferioare;
b) pentru răscumpărarea  hîrtiilor  de valoare de stat,  se  permite efectuarea  de  cheltuieli  din  mijloacele obţinute  de  la  realizarea  împrumuturilor  interne  de stat ulterioare şi dezafectarea temporară  a mijloacelor bugetare;
c) în cazul modificării   actelor  legislative  şi  al  altor   acte normative,  inclusiv  privind organizarea administrativ-teritorială,  se modifică  relaţiile dintre bugetul de stat şi bugetele locale  stabilite pe anul 1997;
d) în cazul creşterii,   în  anul  1997,  a  volumului  de  venituri bugetare  în  teritoriu  în comparaţie cu anul 1996 şi al  încasării  la buget,  în proporţie de 50-70 la sută şi de peste 70 la sută, a plăţilor calculate  în teritoriu (cu scontul restanţelor existente la 1  ianuarie 1997),   autorităţile  administraţiei  publice  locale  beneficiază   de micşorarea  restanţelor  faţă  de  Ministerul  Finanţelor  la  creditele acordate  de  la  bugetul  de  stat şi  de  la  alte  surse.  Restanţele menţionate  se  micşorează respectiv cu 10 şi 15 la sută faţă de  sporul înregistrat,  rezultatele  urmînd  să fie reflectate în darea  de  seamă privind  executarea de casă a bugetului de stat pe anul 1997 la venituri şi cheltuieli.
Art.64. - (1)   Întreprinderile,   instituţiile   şi   organizaţiile amplasate  în  oraşul Vulcăneşti, transmise în  subordonare  republicană conform  Hotărîrii  Guvernului nr.480 din 2 septembrie 1996, plătesc  la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată şi impozitul pe beneficiu.
(2) Guvernul  va  face modificări în hotărîrea indicată la  alin.(1) referitor  la  finanţarea unor instituţii bugetare amplasate  în  oraşul Vulcăneşti, conform anexei nr.21.
Art.65. - Pentru  consolidarea  bazei tehnico-materiale a  organelor afacerilor  interne  şi  pentru stimularea materială  a  colaboratorilor antrenaţi  în  acţiunile de combatere a criminalităţii, corupţiei şi  de asigurare  a  ordinii  publice,  Ministerului Afacerilor  Interne  i  se creează un fond special extrabugetar conform anexei nr.22.
Art.66. - Ministerul  Finanţelor  se  autorizează   să  redistribuie între  articolele de cheltuieli mijloacele prevăzute la anexele nr.2  şi nr.3  în limitele unei ramuri (funcţii) şi ale unui ordonator  principal de  credite,  în  baza cererii întemeiate a ordonatorului  principal  de credite.
[Art.66 introdus prin Legea nr.1406-XIII din 17.12.97]
Art.67. - Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului, în termen de o lună, propuneri privindaducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce,   în  termen  de  2  luni,  actele  sale  normative  în conformitate cu prezenta lege;
c) va elabora  şi  va prezenta Parlamentului, în termen de 15  zile, proiectele regulamentelor:
    - privind repartizarea   şi  utilizarea  mijloacelor  prevăzute   în bugetul de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;
    - privind susţinerea  de  la  bugetul de stat a  Companiei  de  Stat "Teleradio- Moldova" şi a editării cărţii naţionale;
d) va repartiza,    în    termen   de   10    zile,    ministerelor, departamentelor,   altor  instituţii  şi  după  tipurile  de   cercetări mijloacele prevăzute în bugetul de stat pentru cercetări ştiinţifice;
e) va repartiza  mijloacele  prevăzute  în bugetul  de  stat  pentru editarea   Monitorului  Oficial  al  Republicii  Moldova  şi  a  actelor normative;
f) va distribui,  în  baza  unui program,  mijloacele  prevăzute  în bugetul  de stat pentru contorizarea consumului de energie electrică  şi termică,  de  gaze şi de apă ministerelor şi departamentelor care au  în subordine  instituţii  bugetare, precum şi autorităţilor  administraţiei publice locale;
g) în legătură   cu  eventuala  adoptare  a  Codului  fiscal  şi  cu necesitatea  asigurării  sistemului fiscal cu cadre profesionaliste,  va examina,  în  termen  de  o  lună,  posibilităţile  creării,  în  cadrul Academiei  de Studii Economice, a unor grupe de studiere a politicii  şi administrării  fiscale moderne, iar pe lîngă Colegiul Financiar Bancar a unui  centru de reciclare a cadrelor pentru organele Serviciului  fiscal de   stat,   Garda  Financiară,  Poliţia  Economică   şi   Departamentul Controlului Vamal;
h) va stinge  la  scadenţă  creditele acordate cu garanţie  de  stat agenţilor economici, informînd neapărat în prealabil Parlamentul.
Art.68. - Autorităţile  administraţiei publice locale ale raioanelor Căuşeni  şi  Anenii Noi vor ţine evidenţa executării  bugetului  satului Copanca şi, respectiv, a bugetului satului Varniţa.
Art.69. - Se  suspendă  parţial,  în  anul  1997,  acţiunea  actelor legislative indicate la anexa nr.23.
Art.70. - În  anul  1997, celelalte acte legislative  acţionează  în măsura în care nu contravin prezentei legi.
Art.71. - Anexele  nr.1  - nr.23 fac parte integrantă  din  prezenta lege.
Art.72. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                             Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 21 martie 1997.
Nr. 1127-XIII.
Anexa nr.1
la Legea bugetului de stat
pe anul 1997
Sinteza bugetului de stat pe anul
1997 la venituri şi cheltuieli
                                                                                                     - mii lei -
VENITURI - TOTAL                                       1916500,0
1.Venituri curente                                       1829400,0
1.1. Venituri fiscale                                    1581700,0
Impozitele pe venit                                       231980,0
25 la sută din salariul persoanelor care
fac serviciul de alternativă                               500,0
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice            231480,0
Impozitul pe veniturile întreprinderilor,
asociaţiilor, organizaţiilor de stat                    131000,0
Impozitul pe veniturile întreprinderilor cu
investiţii străine şi ale întreprinderilor mixte          3700,0
Impozitul pe veniturile băncilor şi ale altor
instituţii financiare                                      19600,0
Impozitul pe venitul activităţii de asigurare             1500,0
Impozitul pe veniturile întreprinderilor cu
proprietate mixtă (de stat şi privată)                   58200,0
Impozitul pe veniturile întreprinderilor cu
proprietate privată                                        17480,0
                                                    
Impozitele pe proprietate                                 1500,0
Impozitele pe operaţiunile financiare şi
operaţiunile cu capital                                     1500,0
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii              1213220,0
Taxa pe valoarea adăugată                               695220,0
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse şi la serviciile prestate pe
teritoriul Republicii Moldova                           445220,0
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate      250000,0
Accizele                                                  440000,0
Accizele la materialele vinicole                         46000,0
Accizele la votcă, lichioruri şi la alte
băuturi spirtoase                                          48000,0
Accizele la vinurile din struguri, la
coniacuri şi la vinurile şampanizate                     77000,0
Accizele la bere                                           11000,0
Accizele la produsele din tutun şi la
tutun nefermentat                                          55200,0
Accizele la bijuterii (inclusiv cu briliante)             2800,0
Accizele la benzină şi motorină                         200000,0
Taxele rutiere speciale                                    65000,0
Taxa de trecere pe drumurile Republicii
Moldova a vehiculelor neînmatriculate
în republică                                                7500,0
Taxa de folosire a drumurilor percepută
de la posesorii de vehicule înmatriculate
în Republica Moldova                                     48260,0
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru
circulaţia vehiculelor cu sarcină masică
pe osie şi cu gabarite, care depăşesc
limitele admise                                             2500,0
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru
activităţi în transportul auto, pentru lucrări
de construcţie, reparaţie şi întreţinere a
drumurilor şi pentru transporturi rutiere
internaţionale                                              6740,0
Plata pentru eliberarea autorizaţiilor
(licenţelor) pentru anumite activităţi                   10000,0
Taxa de timbru                                              3000,0
Impozitele asupra comerţului internaţional
şi operaţiunilor externe                                  135000,0
Taxa vamală                                                50000,0
Tariful vamal la mărfurile şi obiectele
importate                                                  30000,0
Plata pentru executarea procedurilor vamale              45000,0
Încasările consulare                                        5000,0
Alte încasări                                               5000,0
1.2 Încasările nefiscale                                  247700,0
Veniturile din activitatea de întreprinzător şi
din proprietate                                           213100,0
Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor
bugetare                                                     500,0
Dividendele aferente cotei de participare a
statului în societăţile pe acţiuni                        6000,0
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei              130000,0
Rambursarea împrumuturilor bugetare                      75100,0
Arenda pentru patrimoniul de stat                         1500,0
Taxele şi plăţile administrative                         16100,0
Taxa de stat pentru cauzele examinate
în judecătoriile economice                                8200,0
Taxa pentru eliberarea de paşapoarte,              
buletine de identitate, legitimaţii, certificate           550,0
Taxele percepute de poliţia rutieră                       4500,0
Alte încasări                                               2850,0
Amenzile şi sancţiunile administrative                   18500,0
Amenzile şi sancţiunile administrative                    2900,0
Amenzile aplicate de poliţia economică                    1500,0
Amenzile aplicate de Departamentul control
financiar şi revizie de pe lîngă Ministerul
Finanţelor                                                  4700,0
Amenzile aplicate de organele Serviciului
fiscal de stat                                              6900,0
Veniturile provenite de la confiscări,
amenzi şi alte sancţiuni aplicate
de Departamentul Controlului Vamal                        2500,0
2. Veniturile din operaţiunile cu capital                87100,0
Veniturile din vînzarea capitalului fix şi
din transferuri de capital                                 87100,0
Veniturile din vînzarea capitalului fix                  85470,0
Veniturile din privatizarea întreprinderilor
de stat şi a fondurilor fixe                               70970,0
Încasările de la vînzarea patrimoniului
de stat                                                      14500,0
Veniturile din vînzarea terenurilor şi
activelor nemateriale                                       1630,0
Veniturile din vînzarea terenurilor                       1630,0
CHELTUIELI - TOTAL                                     2246500,0
1. Serviciile de stat cu destinaţie generală            68520,0
Autorităţile legislative                                  14300,0
Parlamentul                                               14300,0
Autorităţile executive                                    12300,0
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova              1700,0
Cancelaria de Stat                                        10600,0
Activitatea financiară, bugetar-fiscală
şi de control                                             25700,0
Curtea de Conturi                                          2700,0
Ministerul Finanţelor                                     18000,0
Departamentul Controlului Vamal                          5000,0
Serviciile de planificare şi statistică                  6000,0
Departamentul Statisticii                                  6000,0
Autoritaţile şi serviciile cu destinaţie
generală neatribuite la alte grupuri                     2500,0
Cancelaria de Stat                                          500,0
Ministerul Privatizării şi Administrării
Proprietaţii de Stat                                       1500,0
Serviciul de Stat de Arhivă                               500,0
Organele administrative                                  7720,0
Ministerul Economiei şi Reformei                         1550,0
Ministerul Finanţelor                                      4000,0
Ministerul Privatizării şi Administrării
Proprietaţii de Stat                                        720,0
Departamentul Statisticii                                  1100,0
Departamentul Relaţiilor Naţionale                        250,0
Serviciul de Stat de Arhivă                               100,0
2. Activitatea externă                                    44200,0
Colaborarea internaţională                              20000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                20000,0
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi informatice
internaţionale                                              200,0
Ministerul Afacerilor Externe                             200,0
Misiunile diplomatice                                     23000,0
Ministerul Afacerilor Externe                           23000,0
Organele administrative                                  1000,0
Ministerul Afacerilor Externe                            1000,0
3. Apărarea naţională                                     69500,0
Armata Naţională                                          69500,0
Ministerul Apărării                                       69500,0
4. Autorităţile judecătoreşti                             25700,0
Curtea Constituţională                                     1760,0
Curtea Constituţională                                     1760,0
Instanţele judecătoreşti                                  11300,0
Curtea Supremă de Justiţie                               1170,0
Judecătoria Economică                                    1100,0
Ministerul Justiţiei                                       9030,0
Procuratura                                               10500,0
Procuratura Generală                                      10500,0
Notariatele                                                 690,0
Ministerul Justiţiei                                        690,0
Autorităţile judecatoreşti neatribuite
la alte grupuri                                             750,0
Ministerul Justiţiei                                        750,0
Organele administrative                                   700,0
Ministerul Justiţiei                                        700,0
5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională                                                170284,0
Organele afacerilor interne                             84784,0
Ministerul Afacerilor Interne                           84784,0
Penitenciarele                                            25000,0
Ministerul Justiţiei                                      25000,0
Organele securităţii naţionale                          46000,0
Ministerul Securităţii Naţionale                        46000,0
Protecţia civilă şi situaţiile excepţionale             14500,0
Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale                                              14500,0
6. Învăţămîntul                                          213942,3
Învăţămîntul preşcolar                                     2097,4
Cancelaria de Stat                                          352,0          
    
Calea Ferată din Moldova                                 1392,4
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat                          353,0
Învăţămîntul mediu                                       101157,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                   254,3
Ministerul Învaţămîntului, Tineretului şi
Sportului                                                 94730,8
Ministerul Culturii                                        2311,9
Calea Ferată din Moldova                                 1560,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 2300,0
Învăţămîntul superior                                     89962,4
Ministerul Finanţelor                                       846,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                 13243,6
Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii                 672,6
Ministerul Sănătăţii                                      14298,5
Ministerul Învaţămîntului, Tineretului
şi Sportului                                              50376,4
Ministerul Culturii                                        7572,4
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
Drumurilor                                                 1093,7
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  753,5
Calea Ferată din Moldova                                  335,6
Uniunea de Stat "Moldova-Service"                         770,1
Învăţămîntul postuniversitar                             3940,0
Ministerul Sănătăţii                                       2807,0
Academia de Studii în Domeniul
Administrării Publice de pe lîngă Guvern                 1133,0
Cursurile şi instituţiile de perfecţionare
a cadrelor                                                 3681,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                   586,1
Ministerul Sănătăţii                                        738,5
Ministerul Învaţămîntului, Tineretului
şi Sportului                                               2206,4
Ministerul Justiţiei                                        150,0
Instituţiile şi activităţile în domeniul
învăţămîntului neatribuite la alte grupuri               1804,5
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                    79,0
Ministerul Sănătăţii                                         21,0
Ministerul Învăţămîntului, Tineretului
şi Sportului                                              11521,8
Ministerul Culturii                                         115,7
Calea Ferată din Moldova                                   67,0
Organele administrative                                  1300,0
Ministerul Învaţămîntului, Tineretului
şi Sportului                                               1300,0
7. Cercetările ştiinţifice                                41200,0
Cercetările ştiinţifice                                   36000,0
Cercetările stiinţifice aplicate                         5200,0
Direcţia de implementare a primului
proiect agricol                                            5200,0
8. Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru
tineret                                                     50050,0
Activitatea în domeniul culturii                        18206,5
Ministerul Economiei şi Reformei                          296,0
Ministerul Sănătăţii                                        207,0
Ministerul Învaţămîntului, Tineretului
şi Sportului                                                180,0
Ministerul Culturii                                       15433,5
Departamentul Edituri, Poligrafie şi
Comerţul cu Cărţi                                           120,0
Centrul Naţional de Cinematografie                       1800,0
Societatea Orbilor                                          170,0
Radioteleviziunea                                         21300,0
Consiliul Coordonator al Audiovizualului                400,0
Compania de Stat "Teleradio-Moldova"                  20900,0
Presa periodică şi editurile                             3100,0
Departamentul Edituri, Poligrafie
şi Comerţul cu Cărţi                                       2500,0
Susţinerea financiară a redacţiilor                       600,0
Sportul şi acţiunile pentru tineret                      5400,0
Ministerul Învaţămîntului, Tineretului
şi Sportului                                               5400,0
Instituţiile şi acţiunile privind cultura,
arta, religia şi sportul neatribuite la
alte grupuri                                               1693,5
Ministerul Culturii                                        1466,5
Departamentul Relaţiilor Naţionale                        105,0
Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor             68,0
Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor               54,0
Organele administrative                                   350,0
Ministerul Culturii                                         350,0
9. Ocrotirea sănătăţii                                   210700,0
Spitalele                                                133473,9
Ministerul Sănătăţii                                     117982,8
Calea Ferată din Moldova                                11560,1
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat                         3931,0
Policlinicile, ambulatoriile şi punctele
felceroobstetricale                                        5577,6
Ministerul Sănătăţii                                       3146,0
Calea Ferată din Moldova                                  187,5
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat                         2244,1
Serviciile şi instituţiile sanitare
epidemiologice de profilaxie                            24791,0
Ministerul Sănătăţii                                      22298,0
Calea Ferată din Moldova                                  550,0
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat                         1943,0
Medicamentele, articolele de uz medical
şi de protezare eliberate cu înlesniri în
conformitate cu legislaţia                                10040,0
Ministerul Sănătăţii                                       9350,0
Calea Ferată din Moldova                                  240,0
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat                          450,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul
ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupuri         36117,5
Ministerul Sănătăţii                                      17570,0
Calea Ferată din Moldova                                   62,4
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de
Recuperare a Cancelariei de Stat                          431,9
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                18053,2
Organele administrative                                   700,0
Ministerul Sănătăţii                                        700,0
10. Asigurarea şi susţinerea socială                   383547,7
Pensiile militarilor                                      45000,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei                                               10000,0
Ministerul Justiţiei                                        170,0
Ministerul Apărării                                       20000,0
Ministerul Afacerilor Interne                           12000,0
Ministerul Securităţii Naţionale                         2830,0
Pensiile şi indemnizaţiile lucrătorilor
din instanţele judecătoreşti şi din procuratură           700,0
Curtea Supremă de Justiţie                                330,0
Procuratura Generală                                      200,0
Ministerul Justiţiei                                        170,0
Instituţiile asigurării sociale                            9195,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei                                                9195,0
Pensiile participanţilor la lichidarea
consecinţelor avariei de la Cernobîl                     2000,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                                   2000,0
Compensarea pierderilor transportului de la
acordarea de înlesniri unor categorii ale
populaţiei                                                 5500,0
Calea Ferată din Moldova                                 5500,0
Indexarea eşalonată a depunerilor populaţiei
la Banca de Economii a Moldovei                         25000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                25000,0
Suplimentele la pensiile persoanelor reabilitate        500,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                                    500,0
Organele administrative                                   780,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                                    780,0
Instituţiile şi serviciile în domeniul asigurării şi
susţinerii sociale neatribuite la alte grupuri           9872,7
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                    61,0
Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii                  15,4
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei                                                7515,0
Ministerul Învaţămîntului,Tineretului şi
Sportului                                                  2262,6
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
Drumurilor                                                    1,3
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,Construcţiilor
şi Gospodăriei Comunale                                    12,5
Uniunea de Stat "Moldova-Service"                         4,9
Dotaţiile bugetului asigurărilor sociale de stat       150000,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei                                              150000,0
Indemnizaţiile şi compensaţiile băneşti
nominative                                               135000,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei                                              135000,0
11. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor                          60858,0
Agricultura                                               19800,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                 19800,0
    inclusiv:
Susţinerea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)         7500,0
Gospodăria silvică                                         3600,0
Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"      3600,0
Gospodăria apelor                                         33000,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
(Concernul Republican pentru Gospodăria
Apelor "Apele Moldovei")                                33000,0
Activităţile şi serviciile din agricultură,
gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi
gospodăria apelor neatribuite la alte grupuri            2000,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
(Institutul de Proiectare "Acvaproiect")                 2000,0
Organele administrative                                  2458,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei                  2458,0
12. Protecţia mediului înconjurător
şi hidrometeorologia                                       8550,0
Protecţia mediului înconjurător                          3100,0
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător         3100,0
Hidrometeorologia                                          5100,0
Serviciul "Hidrometeo"                                   5100,0
Organele administrative                                   350,0
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător          350,0
13. Industria şi construcţiile                           2550,0
Industria extractivă                                       1000,0
Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări
Geologice "AGeoM"                                        1000,0
Activităţile şi serviciile din domeniul industriei
şi construcţiilor neatribuite la alte grupuri             700,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  700,0
Organele administrative                                   850,0
Ministerul Industriei şi Comerţului                       850,0
14. Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica                           127086,0
Transportul naval                                           200,0
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
Drumurilor                                                  200,0
Gospodăria drumurilor                                    125000,0
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
Drumurilor                                               100822,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                24178,0
Comunicaţiile şi informatica                              216,0
Serviciul de Curieri Speciali                             216,0
Organele administrative                                  1670,0
Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii                 650,0
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei
Drumurilor                                                  670,0
Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile                   350,0
15. Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe                        1600,0
Gospodăria de exploatare a fondului de
locuinţe                                                    360,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  240,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                  120,0
Gospodăria comunală                                       160,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  160,0
Activitatea sanitară, inclusiv controlul
asupra poluării mediului inconjurător                     270,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  270,0
Activităţile şi serviciile gospodăriei comunale
şi ale gospodăriei de exploatare a fondului de
locuinţe neatribuite la alte grupuri                      110,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  110,0
Organele administrative                                   700,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale                  700,0
16. Complexul pentru combustibil şi energie             180,0
Organele administrative                                   180,0
Departamentul Energetică, Resurse Energetice
şi Combustibil                                              180,0
17. Serviciul datoriei de stat                           379000,0
Serviciul datoriei de stat interne                     189000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale               189000,0
Serviciul datoriei de stat externe                     190000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale               190000,0
18. Completarea rezervelor de stat                       8700,0
Tezaurul de stat                                           3000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 3000,0
Rezervele materiale de stat                              4150,0
Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale
de pe lîngă Guvern                                         4150,0
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat     1550,0
Ministerul Finanţelor                                       700,0
Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale
de pe lîngă Guvern                                          850,0
19. Alte servicii legate de activitatea economică      7942,0
Alte servicii legate de activitatea economică            6800,0
Departamentul Standarde,Metrologie şi
Supraveghere Tehnică                                     1000,0
Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie
şi Cadastru                                                2800,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 3000,0
Organele administrative                                  1142,0
Departamentul Standarde,Metrologie şi
Supraveghere Tehnică                                      200,0
Departamentul Edituri,Poligrafie şi Comerţul
cu Cărţi                                                    150,0
Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie
şi Cadastru                                                 492,0
Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de
Valoare                                                     300,0
20. Cheltuielile neatribuite la alte grupuri
principale                                               346100,0
Fondul de rezervă al Guvernului                         20000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                20000,0
Transferurile din bugetele ierarhic superioare         280400,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale               280400,0
Transferurile pentru editarea Monitorului
Oficial al Republicii Moldova şi actelor
normative                                                  1200,0
Editarea Monitorului Oficial al Republicii
Moldova şi actelor normative                             1200,0
Programul de contorizare                                10000,0
Realizarea programului de contorizare                   10000,0
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri                 4500,0
Ministerul Finanţelor                                      4500,0
Transferurile în fondul de risc                         30000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                30000,0
21. Investiţiile capitale                                130000,0
Investiţiile capitale                                    130000,0
Investiţiile capitale                                    125000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale                 5000,0
22. Mijloacele rambursabile de către
beneficiarii de credite                                  -64710,0
Mijloacele rambursabile de către beneficiarii
de credite                                               -64710,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale               -64710,0
23. Soldurile disponibile la conturile bugetare
şi extrabugetare la începutul anului                   -39000,0
Soldurile disponibile la conturile bugetare şi
extrabugetare la începutul anului                      -39000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale               -39000,0
24. Deficit                                              330000,0
25. Sursele de finanţare a deficitului
Sursele interne de finanţare a deficitului             245000,0
Împrumuturile acordate de Banca Naţională
a Moldovei                                                50000,0
Mijloacele de la vînzarea hîrtiilor de valoare
de stat                                                    195000,0
Sursele externe de finanţare a deficitului              85000,0
Împrumuturile acordate de alte state şi
organisme internaţionale                                  85000,0
Anexa nr.2
la Legea bugetului de stat pe anul 1997
Detalierea  pe articole a cheltuielilor
bugetului de stat pe anul 1997
                                                  - mii lei -
CHELTUIELI - TOTAL                              2246500,0
Cheltuielile curente                              2134811,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                          597001,2
Retribuirea muncii                                175254,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                           45837,7
Plata mărfurilor şi serviciilor                 369875,8
   dintre care :
Energia electrică                                 27836,4
Gazele                                            4592,9
Energia termică                                   53465,5
Combustibilul                                     7803,8
Deplasările în interes de ser-
viciu                                             5733,2
Emisia şi vînzarea hîrtiilor de
valoare de stat                                   300,0
Plata dobînzilor                                  388490,0
Plata dobînzilor la împrumutu-
rile interne                                      188700,0
Plata dobînzilor la împrumutu-
rile externe                                      199790,0
Transferurile curente                             883595,2
Transferurile pentru produse şi
servicii                                          5500,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                            147628,0
Transferurile către bugete de alt
nivel                                             280400,0
Transferurile instituţiilor fi-
nanciare şi altor organizaţii                   500,0
Transferurile către populaţie                   92167,2
Transferurile peste hotare                      20000,0
Transferurile în fondul de risc                 30000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                           297500,0
Transferurile pentru acţiuni şi
măsuri în cadrul complexului agro
industrial                                        9900,0
   dintre care:
Transferurile pentru susţinerea
gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier)                                          7500,0
Alte cheltuieli curente                           233824,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                          31900,6
Cheltuielile capitale                             215399,0
Rambursarea împrumuturilor                      11160,6
Rambursarea împrumuturilor ex-
terne                                             11160,6
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                    168862,4
Investiţiile capitale în con-
strucţii                                          125000,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                    28626,6
Reparaţiile capitale                              15235,8
Crearea rezervelor de stat                      7150,0
Crearea rezervelor de stat                      4150,0
Crearea tezaurului de stat                        3000,0
Transferurile de capital                          16550,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                      16550,0
Alte cheltuieli capitale                          6676,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                          5000,0
Creditarea netă                                  -64710,0
Soldurile disponibile la contu-
rile bugetare şi extrabugetare
la începutul anului                              -39000,0
1. Serviciile de stat cu des-
   tinaţie generală                               68520,0
Cheltuielile curente                              64714,3
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                          62197,4
Retribuirea muncii                                29547,9
Contribuţiile la bugetul asigură-
rilor sociale de stat                             8140,0
Plata mărfurilor şi serviciilor                 21498,4
   dintre care :
Energia electrică                                 1497,2
Gazele                                            6,4
Energia termică                                   4554,0
Combustibilul                                     283,8
Deplasările în interes de serviciu              3011,1
Transferurile curente                             2016,9
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                            500,0
Transferurile către populaţie                   1516,9
Alte cheltuieli curente                           500,0
Cheltuielile capitale                             3805,7
Investiţiile capitale şi reparaţiile
capitale                                          3805,7
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                    2519,7
Reparaţiile capitale                              1286,0
Autorităţile legislative                          14300,0
Cheltuielile curente                              12044,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                          10918,6
Retribuirea muncii                                3696,3
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                           1054,3
Plata mărfurilor şi serviciilor                 5067,9
   dintre care:
Energia electrică                                 642,6
Energia termică                                   1768,7
Deplasările în interes de serviciu              1100,1
Transferurile curente                             1125,4
Transferurile către populaţie                   1125,4
Cheltuielile capitale                             2256,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                    2256,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                    1556,0
Reparaţiile capitale                              700,0
Autorităţile executive                            12300,0
Cheltuielile curente                              11993,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                          11137,8
Retribuirea muncii                                3563,6
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                           941,1
Plata mărfurilor şi serviciilor                 6066,7
  dintre care :
Energia electrică                                 431,7
Energia termică                                   1632,1
Combustibilul                                     283,8
Deplasările în interes de serviciu              566,4
Transferurile curente                             855,2
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                            500,0
Transferurile către populaţie                   355,2
Cheltuielile capitale                             307,0
Investiţiile capitale şi reparaţiile
capitale                                          307,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                178,0
Reparaţiile capitale                        129,0
Activitatea financiară, bugetar-
fiscală şi de control                       25700,0
Cheltuielile curente                        25411,3
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      25375,0
Retribuirea muncii                          16288,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     4458,5
Plata mărfurilor şi serviciilor             3601,9
   dintre care :
Energia electrică                           202,3
Gazele                                        6,4
Energia termică                             690,9
Deplasările în interes de serviciu          1026,6
Transferurile curente                       36,3
Transferurile către populaţie               36,3
Cheltuielile capitale                       288,7
Investiţiile capitale şi reparaţiile
capitale                                      288,7
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                288,7
Serviciile de planificare şi
statistică                                    6000,0
Cheltuielile curente                        6000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      6000,0
Retribuirea muncii                          1300,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     368,4
Plata mărfurilor şi serviciilor             4318,6
   dintre care :
Energia electrică                           26,6
Energia termică                             103,0
Deplasările în interes de serviciu          13,0
Autoritaţile şi serviciile cu des-
tinaţie generală neatribuite la
alte grupuri                                  2500,0
Cheltuielile curente                        2400,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1900,0
Retribuirea muncii                          1040,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rilor sociale de stat                     297,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             543,0
   dintre care :
Energia electrică                           55,0
Energia termică                             53,0
Deplasările în interes de serviciu          20,0
Alte cheltuieli curente                     500,0
Cheltuielile capitale                       100,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              100,0
Reparaţiile capitale                        100,0
Organele administrative                     7720,0
Cheltuielile curente                        6866,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      6866,0
Retribuirea muncii                          3660,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     1020,7
Plata mărfurilor şi serviciilor             1900,3
   dintre care :
Energia electrică                           139,0
Energia termică                             306,3
Deplasările în interes de serviciu          285,0
Cheltuielile capitale                       854,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              854,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                497,0
Reparaţiile capitale                        357,0
2. Activitatea externă                      44200,0
Cheltuielile curente                        41629,7
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      21629,7
Retribuirea muncii                          11689,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     367,2
Plata mărfurilor şi serviciilor             8453,0
        dintre care :
Energia electrică                           6,0
Deplasările în interes de serviciu          1120,0
Transferurile curente                       20000,0
Transferurile peste hotare                  20000,0
Cheltuielile capitale                       2570,3
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              2570,3
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                2010,1
Reparaţiile capitale                        560,2
Colaborarea internaţională                  20000,0
Cheltuielile curente                        20000,0
Transferurile curente                       20000,0
Transferurile peste hotare                  20000,0
Relaţiile culturale, ştiinţifice
şi informatice internaţionale               200,0
Cheltuielile curente                        79,7
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      79,7
Retribuirea muncii                          29,5
Contribuţiile la bugetul asigu-  
rărilor sociale de stat                     8,4
Plata mărfurilor şi serviciilor             21,8
   dintre care :
Energia electrică                           6,0
Deplasările în interes de serviciu          20,0
Cheltuielile capitale                       120,3
Investiţiile capitale şi reparaţiile
capitale                                      120,3
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                60,1
Reparaţiile capitale                        60,2
Misiunile diplomatice                       23000,0
Cheltuielile curente                        20550,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      20550,0
Retribuirea muncii                          11100,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     200,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             8150,0
Deplasările în interes de serviciu          1100,0
Cheltuielile capitale                       2450,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                2450,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                1950,0
Reparaţiile capitale                        500,0
Organele administrative                     1000,0
Cheltuielile curente                        1000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1000,0
Retribuirea muncii                          560,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     158,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             281,2
3. Apărarea naţională                       69500,0
Cheltuielile curente                        67200,0
Alte cheltuieli curente                     67200,0
Cheltuielile capitale                       2300,0
Alte cheltuieli capitale                    2300,0
Armata Naţională                            69500,0
Cheltuielile curente                        67200,0
Alte cheltuieli curente                     67200,0
Cheltuieli capitale                         2300,0
Alte cheltuieli capitale                    2300,0
4. Autorităţile judecătoreşti               25700,0
Cheltuielile curente                        23823,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      23691,8
Retribuirea muncii                          15488,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     3024,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             4954,5
   dintre care :
Energia electrică                           396,1
Energia termică                             1201,4
Combustibilul                               60,0
Deplasările în interes de serviciu          224,5
Transferurile curente                       131,2
Transferurile către populaţie               131,2
Cheltuielile capitale                       1877,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                1877,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                487,0
Reparaţiile capitale                        1390,0
Curtea Constituţională                      1760,0
Cheltuielile curente                        800,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      800,0
Retribuirea muncii                          370,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     120,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             250,0
   dintre care :
Energia electrică                           25,0
Energia termică                             90,0
Deplasările în interes de serviciu          60,0
Cheltuielile capitale                       960,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                960,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                60,0
Reparaţiile capitale                        900,0
Instanţele judecătoreşti                    11300,0
Cheltuielile curente                        10793,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10684,8
Retribuirea muncii                          6696,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     1981,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             1907,0
   dintre care :
Energia electrică                           225,2
Energia termică                             514,8
Combustibilul                               60,0
Deplasările în interes de serviciu          100,0
Transferurile curente                       108,2
Transferurile către populaţie               108,2
Cheltuielile capitale                       507,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                507,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                267,0
Reparaţiile capitale                        240,0
Procuratura                                   10500,0
Cheltuielile curente                        10150,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10127,0
Retribuirea muncii                          7610,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     680,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             1792,0
   dintre care :
Energia electrică                           115,0
Energia termică                             508,8
Deplasările în interes de serviciu          45,0
Transferurile curente                       23,0
Transferurile către populaţie               23,0
Cheltuielile capitale                       350,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                350,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                150,0
Reparaţiile capitale                        200,0
Notariatele                                   690,0
Cheltuielile curente                        640,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      640,0
Retribuirea muncii                          400,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     120,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             115,0
   dintre care :
Energia electrică                           20,0
Energia termică                             54,8
Deplasările în interes de serviciu          5,0
Cheltuielile capitale                       50,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                50,0
Reparaţiile capitale                        50,0
Autorităţile judecatoreşti ne-
atribuite la alte grupuri                   750,0
Cheltuielile curente                        750,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      750,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             750,0
Organele administrative                     700,0
Cheltuielile curente                        690,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      690,0
Retribuirea muncii                          412,0
Contribuţiile la bugetul asigură-
rilor sociale de stat                       123,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             140,5
   dintre care :
Energia electrică                           10,9
Energia termică                             33,0
Deplasările în interes de serviciu          14,5
Cheltuielile capitale                       10,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                10,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                10,0
5. Menţinerea ordinii publice şi
securitatea naţională                       170284,0
Cheltuielile curente                        165908,0
Alte cheltuieli curente                     165908,0
Cheltuielile capitale                       4376,0
Alte cheltuieli capitale                    4376,0
Organele afacerilor interne                 84784,0
Cheltuielile curente                        84404,0
Alte cheltuieli curente                     84404,0
Cheltuielile capitale                       380,0
Alte cheltuieli capitale                    380,0
Penitenciarele                              25000,0
Cheltuielile curente                        24395,0
Alte cheltuieli curente                     24395,0
Cheltuielile capitale                       605,0
Alte cheltuieli capitale                    605,0
Organele securităţii naţionale              46000,0
Cheltuielile curente                        42780,0
Alte cheltuieli curente                     42780,0
Cheltuielile capitale                       3220,0
Alte cheltuieli capitale                    3220,0
Protecţia civilă şi situaţiile
excepţionale                                  14500,0
Cheltuielile curente                        14329,0
Alte cheltuieli curente                     14329,0
Cheltuielile capitale                       171,0
Alte cheltuieli capitale                    171,0
6. Învăţămîntul                             213942,3
Cheltuielile curente                        200973,4
Cheltuielile pentru mărfuri
şi servicii                                   171597,9
Retribuirea muncii                          56359,1
Contribuţiile la bugetul
asigurărilor sociale de
stat                                          15834,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             99212,2
   dintre care :
Energia electrică                           15600,9
Gazele                                        1439,9
Energia termică                             23661,7
Combustibilul                               4903,0
Deplasările în interes de
serviciu                                      192,6
Transferurile curente                       27075,5
Transferurile către
populaţie                                     27075,5
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      2300,0
Cheltuielile capitale                       12968,9
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              12968,9
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                8082,4
Reparaţiile capitale                        4886,5
Învăţămîntul preşcolar                      2097,4
Cheltuielile curente                        2049,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      2049,0
Retribuirea muncii                          657,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rilor sociale de stat                     192,5
Plata mărfurilor şi serviciilor             1199,3
   dintre care :
Energia electrică                           124,2
Gazele                                        5,0
Energia termică                             269,3
Combustibilul                               20,0
Cheltuielile capitale                       48,4
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                48,4
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                23,4
Reparaţiile capitale                        25,0
Învăţămîntul mediu                          101157,0
Cheltuielile curente                        92154,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      84282,0
Retribuirea muncii                          21099,4
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     5850,7
Plata mărfurilor şi serviciilor             57295,9
   dintre care :
Energia electrică                           6531,0
Gazele                                        302,0
Energia termică                             12262,1
Combustibilul                               4358,0
Deplasările în interes de serviciu          36,0
Transferurile curente                       5572,6
Transferurile către populaţie               5572,6
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      2300,0
Cheltuielile capitale                       9002,4
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                9002,4
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                7166,2
Reparaţiile capitale                        1836,2
Învăţămîntul superior                       89962,4
Cheltuielile curente                        86530,2
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      66400,7
Retribuirea muncii                          29211,7
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     8231,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             28881,2
   dintre care :
Energia electrică                           8120,1
Gazele                                        1127,9
Energia termică                             10077,9
Combustibilul                               356,5
Deplasările în interes de serviciu          76,8
Transferurile curente                       20129,5
Transferurile către populaţie               20129,5
Cheltuielile capitale                       3432,2
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                3432,2
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                789,8
Reparaţiile capitale                        2642,4
Învăţămîntul postuniversitar                3940,0
Cheltuielile curente                        3722,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      2606,0
Retribuirea muncii                          1657,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     497,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             446,0
   dintre care :
Energia electrică                           75,0
Energia termică                           219,0
Deplasările în interes de serviciu          6,0
Transferurile curente                       1116,0
Transferurile către populaţie               1116,0
Cheltuielile capitale                       218,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                218,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                31,0
Reparaţiile capitale                        187,0
Cursurile şi instituţiile de per-
fecţionare a cadrelor                       3681,0
Cheltuielile curente                        3596,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      3338,6
Retribuirea muncii                          1130,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   326,7
Plata mărfurilor şi serviciilor             1868,4
   dintre care :
Energia electrică                           264,2
Gazele                                        5,0
Energia termică                           471,0
Combustibilul                               40,0
Deplasările în interes de serviciu          13,0
Transferurile curente                       257,4
Transferurile către populaţie               257,4
Cheltuielile capitale                       85,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                85,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                40,0
Reparaţiile capitale                        45,0
Instituţiile şi activităţile în
domeniul învăţămîntului
neatribuite la alte grupuri                 11804,5
Cheltuielile curente                        11621,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      11621,6
Retribuirea muncii                          1803,3
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   509,7
Plata mărfurilor şi serviciilor             9297,8
   dintre care :
Energia electrică                           486,4
Energia termică                           362,4
Combustibilul                               128,5
Deplasările în interes de serviciu          10,8
Cheltuielile capitale                       182,9
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                182,9
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                32,0
Reparaţiile capitale                        150,9
Organele administrative                 1300,0
Cheltuielile curente                        1300,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1300,0
Retribuirea muncii                          800,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   226,4
Plata mărfurilor şi serviciilor             223,6
Deplasările în interes de serviciu          50,0
7. Cercetările ştiinţifice                  41200,0
Cheltuielile curente                        41200,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      36000,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             36000,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      5200,0
Cercetările ştiinţifice                   36000,0
Cheltuielile curente                        36000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      36000,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             36000,0
Cercetările stiinţifice aplicate            5200,0
Cheltuielile curente                        5200,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      5200,0
8. Cultura, arta, sportul şi
   acţiunile pentru tineret                 50050,0
Cheltuielile curente                        46350,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      40850,0
Retribuirea muncii                          11547,8
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   3367,9
Plata mărfurilor şi serviciilor             25712,3
   dintre care :
Energia electrică                           1481,9
Gazele                                        37,1
Energia termică                           2325,0
Combustibilul                               8,5
Deplasările în interes de serviciu          222,0
Transferurile curente                       5500,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        5500,0
Cheltuielile capitale                       3700,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                3700,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                1690,9
Reparaţiile capitale                        2009,1
Activitatea în domeniul culturii            18206,5
Cheltuielile curente                        16041,5
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      13641,5
Retribuirea muncii                          5362,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   1602,3
Plata mărfurilor şi serviciilor            6636,2
   dintre care :
Energia electrică                           785,4
Gazele                                        37,1
Energia termică                           1083,2
Combustibilul                               8,5
Deplasările în interes de serviciu          41,0
Transferurile curente                       2400,0
Transferurile în scopuri de pro-  
ducţie                                        2400,0
Cheltuielile capitale                       2165,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                               2165,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                175,9
Reparaţiile capitale                        1989,1
Radioteleviziunea                           21300,0
Cheltuielile curente                        19865,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      19865,0
Retribuirea muncii                          5790,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   1651,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             12264,0
   dintre care :
Energia electrică                           684,0
Energia termică                           1227,0
Deplasările în interes de serviciu          160,0
Cheltuielile capitale                       1435,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                1435,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                1415,0
Reparaţiile capitale                        20,0
Presa periodică şi editurile                3100,0
Cheltuielile curente                        3100,0
Transferurile curente                       3100,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        3100,0
Sportul şi acţiunile pentru
tineret                                   5400,0
Cheltuielile curente                        5300,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      5300,0
Retribuirea muncii                          96,8
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   28,6
Plata mărfurilor şi serviciilor             5174,6
   dintre care :
Energia electrică                           12,5
Energia termică                           14,8
Cheltuielile capitale                       100,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              100,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                100,0
Instituţiile şi acţiunile privind
cultura, arta, religia şi sportul
neatribuite la alte grupuri                 1693,5
Cheltuielile curente                        1693,5
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1693,5
Retribuirea muncii                          69,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   21,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             1602,5
Deplasările în interes de serviciu          1,0
Organele administrative                 350,0
Cheltuielile curente                        350,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      350,0
Retribuirea muncii                          230,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   65,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             35,0
Deplasările în interes de serviciu          20,0
9. Ocrotirea sănătăţii                      210700,0
Cheltuielile curente                        183319,4
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      175813,9
Retribuirea muncii                          36802,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   11082,4
Plata mărfurilor şi serviciilor             127811,3
   dintre care :
Energia electrică                           8185,2
Gazele                                        2818,7
Energia termică                           20322,6
Combustibilul                               2499,7
Deplasările în interes de serviciu          118,0
Plata dobînzilor                            6800,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
externe                                   6800,0
Transferurile curente                       612,9
Transferurile către instituţiile
financiare şi alte organizaţii              500,0
Transferurile către populaţie               112,9
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      92,6
Cheltuielile capitale                       27380,6
Rambursarea împrumuturilor                  11160,6
Rambursarea împrumuturilor externe        11160,6
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                16220,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                11478,0
Reparaţiile capitale                        4742,0
Spitalele                                    133473,9
Cheltuielile curente                        129637,9
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      129625,0
Retribuirea muncii                          29056,4
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   8716,2
Plata mărfurilor şi serviciilor             91808,4
   dintre care :
Energia electrică                           6893,6
Gazele                                        2692,5
Energia termică                           17301,3
Combustibilul                               1800,0
Deplasările în interes de serviciu          44,0
Transferurile curente                       12,9
Transferurile către populaţie               12,9
Cheltuielile capitale                       3836,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              3836,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                972,0
Reparaţiile capitale                        2864,0
Policlinicile, ambulatoriile şi
punctele felceroobstetricale                5577,6
Cheltuielile curente                        4577,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      4577,6
Retribuirea muncii                          1822,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   547,1
Plata mărfurilor şi serviciilor             2198,5
   dintre care :
Energia electrică                           238,0
Gazele                                        100,0
Energia termică                           866,1
Combustibilul                               35,0
Deplasările în interes de serviciu          10,0
Cheltuielile capitale                       1000,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              1000,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                770,0
Reparaţiile capitale                        230,0
Serviciile şi instituţiile sanitare
epidemiologice de profilaxie                24791,0
Cheltuielile curente                        24079,3
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      24079,3
Retribuirea muncii                          4093,1
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   1269,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             18669,4
   dintre care :
Energia electrică                           866,2
Gazele                                        2,0
Energia termică                           1702,0
Combustibilul                               528,7
Deplasările în interes de serviciu          47,0
Cheltuielile capitale                       711,7
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              711,7
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                213,7
Reparaţiile capitale                        498,0
Medicamentele, articolele de uz medi-
cal şi protezare eliberate cu înles-
niri în conformitate cu legislaţia          10040,0
Cheltuielile curente                        10040,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10040,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             10040,0
Instituţiile şi serviciile din dome-
niul ocrotirii sănătăţii neatribuite
la alte grupuri                           36117,5
Cheltuielile curente                        14284,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      6792,0
Retribuirea muncii                          1460,7
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   438,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             4881,0
   dintre care :
Energia electrică                           160,3
Gazele                                        24,2
Energia termică                           407,0
Combustibilul                               136,0
Deplasările în interes de serviciu          12,0
Plata dobînzilor                            6800,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
externe                                   6800,0
Transferurile curente                       600,0
Transferurile către instituţiile
financiare şi alte organizaţii              500,0
Transferurile către populaţie               100,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      92,6
Cheltuielile capitale                       21832,9
Rambursarea împrumuturilor                  11160,6
Rambursarea împrumuturilor externe        11160,6
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                10672,3
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                9522,3
Reparaţiile capitale                        1150,0
Organele administrative                 700,0
Cheltuielile curente                        700,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      700,0
Retribuirea muncii                          370,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rilor sociale de stat                   111,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             214,0
   dintre care :
Energia electrică                           27,1
Energia termică                           46,2
Deplasările în interes de serviciu          5,0
10. Asigurarea şi susţinerea
    socială                               383547,7
Cheltuielile curente                        382812,8
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      16482,1
Retribuirea muncii                          2947,1
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   835,6
Plata mărfurilor şi serviciilor             12601,4
   dintre care :
Energia electrică                           256,6
Gazele                                        268,5
Energia termică                           400,0
Deplasările în interes de serviciu          98,0
Transferurile curente                       366330,7
Transferurile pentru produse şi
servicii                                      5500,0
Transferurile către populaţie               63330,7
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   297500,0
Cheltuielile capitale                       734,9
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              734,9
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                611,9
Reparaţiile capitale                        123,0
Pensiile militarilor                        45000,0
Cheltuielile curente                        45000,0
   Transferurile curente                    45000,0
   Transferurile către populaţie            35000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   10000,0
Pensiile şi indemnizaţiile lucrăto-
rilor din instanţele judecătoreşti
şi din procuratură                          700,0
Cheltuielile curente                        700,0
Transferurile curente                       700,0
Transferurile către populaţie               700,0
Instituţiile asigurării sociale             9195,0
Cheltuielile curente                        8510,1
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      8510,1
Retribuirea muncii                          2537,1
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   719,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             5181,7
   dintre care :
Energia electrică                           256,6
Gazele                                        268,5
Energia termică                           400,0
Deplasările în interes de serviciu          72,0
Cheltuielile capitale                       684,9
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              684,9
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                561,9
Reparaţiile capitale                        123,0
Pensiile participanţilor la lichi-
darea consecinţelor avariei de la
Cernobîl                                      2000,0
Cheltuielile curente                        2000,0
Transferurile curente                       2000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   2000,0
Compensarea pierderilor transportu-
lui de la acordarea de înlesniri
unor categorii ale populaţiei               5500,0
Cheltuielile curente                        5500,0
Transferurile curente                       5500,0
Transferurile pentru produse şi
servicii                                      5500,0
Indexarea eşalonată a depunerilor
populaţiei la Banca de Economii a
Moldovei                                      25000,0
Cheltuielile curente                        25000,0
Transferurile curente                       25000,0
Transferurile către populaţie               25000,0
Suplimentele la pensiile persoa-
nelor reabilitate                           500,0
Cheltuielile curente                        500,0
Transferurile curente                       500,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   500,0
Organele administrative                 780,0
Cheltuielile curente                        730,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      730,0
Retribuirea muncii                          410,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   116,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             177,7
Deplasările în interes de serviciu          26,0
Cheltuielile capitale                       50,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              50,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                 50,0
Instituţiile şi serviciile în dome-
niul asigurării şi susţinerii soci-
ale neatribuite la alte grupuri             9872,7
Cheltuielile curente                        9872,7
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      7242,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             7242,0
Transferurile curente                       2630,7
Transferurile către populaţie               2630,7
Dotaţiile bugetului asigurărilor
sociale de stat                           150000,0
Cheltuielile curente                        150000,0
Transferurile curente                       150000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   150000,0
Indemnizaţiile şi compensaţiile
băneşti nominative                          135000,0
Cheltuielile curente                        135000,0
Transferurile curente                       135000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   135000,0
11. Agricultura, gospodăria silvi-
    că, gospodăria piscicolă şi
    gospodăria apelor                       60858,0
Cheltuielile curente                        58068,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      7402,0
Retribuirea muncii                          3111,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   915,2
Plata mărfurilor şi serviciilor             3197,3
   dintre care :
Energia electrică                           152,1
Gazele                                        0,5
Energia termică                           174,0
Deplasările în interes de serviciu          178,0
Transferurile curente                       50666,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        40766,0
Transferurile pentru acţiuni şi
măsuri în cadrul complexului
agroindustrial                                9900,0
   dintre care:
Transferurile pentru susţinerea
gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier)                                      7500,0
[Vezi erata Mon. Of. nr.40 din 19.06.97 pag. 2]
Cheltuielile capitale                       2790,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              40,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă în delungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                40,0
Transferurile de capital                    2750,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  2750,0
Agricultura                                   19800,0
Cheltuielile curente                        19010,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      4944,0
Retribuirea muncii                          2181,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   651,2
Plata mărfurilor şi serviciilor             2005,3
   dintre care :
Energia electrică                           152,1
Gazele                                        0,5
Energia termică                           174,0
Deplasările în interes de serviciu          106,0
Transferurile curente                       14066,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        4166,0
Transferurile pentru acţiuni şi
măsuri în cadrul complexului
agroindustrial                                9900,0
    dintre care:
Transferurile pentru susţinerea
gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier)                                      17500,0
[Vezi erata Mon. Of. nr.33-34 din 22.05.97 pag. 2]
Cheltuielile capitale                       790,0
Investiţiile capitale şi reparaţiile
capitale                                      40,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                40,0
Transferurile de capital                    750,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  750,0
Gospodăria silvică                          3600,0
Cheltuielile curente                        3600,0
Transferurile curente                       3600,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        3600,0
Gospodăria apelor                           33000,0
Cheltuielile curente                        33000,0
Transferurile curente                       33000,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        33000,0
Activităţile şi serviciile din agri-
cultură, gospodăria silvică, gospo-
dăria piscicolă şi gospodăria apelor
neatribuite la alte grupuri                 2000,0
Cheltuielile capitale                       2000,0
Transferurile de capital                    2000,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  2000,0
Organele administrative                 2458,0
Cheltuielile curente                        2458,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      2458,0
Retribuirea muncii                          930,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   264,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             1192,0
Deplasările în interes de serviciu          72,0
12. Protecţia mediului înconjură-
tor şi hidrometeorologia                    8550,0
Cheltuielile curente                        6895,4
Cheltuielile pentru mărfuri şi    
servicii                                      6895,4
Retribuirea muncii                          3360,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   1005,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             2422,4
   dintre care :
Energia electrică                           95,0
Gazele                                        10,0
Energia termică                           428,6
Combustibilul                               43,0
Deplasările în interes de serviciu          108,0
Cheltuielile capitale                       1654,6
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                1654,6
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                1444,6
Reparaţiile capitale                        210,0
Protecţia mediului înconjurător             3100,0
Cheltuielile curente                        3100,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      3100,0
Retribuirea muncii                          1700,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   510,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             820,0
   dintre care :
Energia electrică                           35,0
Energia termică                           168,6
Deplasările în interes de serviciu          70,0
Hidrometeorologia                           5100,0
Cheltuielile curente                        3445,4
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      3445,4
Retribuirea muncii                          1480,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   444,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             1491,4
   dintre care :
Energia electrică                           60,0
Gazele                                        10,0
Energia termică                           260,0
Combustibilul                               43,0
Deplasările în interes de serviciu          30,0
Cheltuielile capitale                       1654,6
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                1654,6
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                1444,6
Reparaţiile capitale                        210,0
Organele administrative                 350,0
Cheltuielile curente                        350,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      350,0
Retribuirea muncii                          180,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rilor sociale de stat                   51,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             111,0
Deplasările în interes de serviciu          8,0
13. Industria şi construcţiile             2550,0
Cheltuielile curente                        1550,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1550,0
Retribuirea muncii                          895,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   245,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             340,0
   dintre care :
Energia electrică                           35,0
Energia termică                           124,6
Deplasările în interes de serviciu          70,0
Cheltuielile capitale                       1000,0
Transferurile de capital                    1000,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  1000,0
Industria extractivă                        1000,0
Cheltuielile capitale                       1000,0
Transferurile de capital                    1000,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  1000,0
Activităţile şi serviciile din do-
meniul industriei şi construcţiilor
neatribuite la alte grupuri                 700,0
Cheltuielile curente                        700,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      700,0
Retribuirea muncii                          495,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   130,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             60,0
   dintre care :
Energia termică                           20,0
Deplasările în interes de serviciu          15,0
Organele administrative                 850,0
Cheltuielile curente                        850,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      850,0
Retribuirea muncii                          400,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   115,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             280,0
   dintre care :
Energia electrică                           35,0
Energia termică                           104,6
Deplasările în interes de serviciu          55,0
14. Transporturile, gospodăria dru-
    murilor, comunicaţiile şi in-
    formatica                                 127086,0
Cheltuielile curente                        127086,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1870,0
Retribuirea muncii                          980,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   265,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             497,0
   dintre care :
Energia electrică                           35,0
Energia termică                           84,0
Deplasările în interes de serviciu          128,0
Plata dobînzilor                            2990,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
externe                                   2990,0
Transferurile curente                       100822,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        100822,0
Alte cheltuieli curente                   216,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      21188,0
Transportul naval                           200,0
Cheltuielile curente                        200,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      200,0
Retribuirea muncii                          70,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   20,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             92,0
   dintre care :
Energia electrică                           5,0
Deplasările în interes de serviciu          18,0
Gospodăria drumurilor                       125000,0
Cheltuielile curente                        125000,0
Plata dobînzilor                            2990,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
externe                                   2990,0
Transferurile curente                       100822,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        100822,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      21188,0
Comunicaţiile şi informatica                216,0
Cheltuielile curente                        216,0
Alte cheltuieli curente                   216,0
Organele administrative                 1670,0
Cheltuielile curente                        1670,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1670,0
Retribuirea muncii                          910,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   245,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             405,0
   dintre care :
Energia electrică                           30,0
Energia termică                           84,0
Deplasările în interes de serviciu          110,0
15. Gospodaria comunală şi gospodă-
    ria de exploatare a fondului de
    locuinţe                                  1600,0
Cheltuielile curente                        1542,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1422,0
Retribuirea muncii                          841,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   275,5
Plata mărfurilor şi serviciilor             275,6
   dintre care :
Energia electrică                           58,8
Gazele                                        4,0
Energia termică                           26,3
Combustibilul                               5,8
Deplasările în interes de serviciu          29,7
Contribuţia Guvernului la implemen-
tarea unor programe                         120,0
Cheltuielile capitale                       58,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                58,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                58,0
Gospodăria de exploatare a fondului
de locuinţe                                   360,0
Cheltuielile curente                        360,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      240,0
Retribuirea muncii                          125,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   65,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             50,0
   dintre care :
Energia electrică                           20,6
Combustibilul                               1,8
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      120,0
Gospodăria comunală                         160,0
Cheltuielile curente                        160,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      160,0
Retribuirea muncii                          95,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   35,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             30,0
   dintre care :
Energia electrică                           15,0
Activitatea sanitară, inclusiv
controlul asupra poluării medi-
ului inconjurător                           270,0
Cheltuielile curente                        212,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      212,0
Retribuirea muncii                          80,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   24,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             107,0
   dintre care :
Energia electrică                           8,0
Gazele                                        4,0
Combustibilul                               4,0
Deplasările în interes de serviciu          1,0
Cheltuielile capitale                       58,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              58,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                58,0
Activităţile şi serviciile gospodă-
riei comunale şi ale gospodăriei de
exploatare a fondului de locuinţe
neatribuite la alte grupuri                 110,0
Cheltuielile curente                        110,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      110,0
Retribuirea muncii                          51,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   17,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             41,2
   dintre care :
Energia electrică                           3,4
Organele administrative                 700,0
Cheltuielile curente                        700,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      700,0
Retribuirea muncii                          490,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   133,7
Plata mărfurilor şi serviciilor             47,4
   dintre care :
Energia electrică                           11,8
Energia termică                           26,3
Deplasările în interes de serviciu          28,7
16. Complexul pentru combustibil şi
    energie                               180,0
Cheltuielile curente                        180,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      180,0
Retribuirea muncii                          100,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   28,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             39,7
Deplasările în interes de serviciu          12,0
Organele administrative                 180,0
Cheltuielile curente                        180,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      180,0
Retribuirea muncii                          100,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   28,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             39,7
Deplasările în interes de serviciu          12,0
17. Serviciul datoriei de stat              379000,0
Cheltuielile curente                        379000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      300,0
Emisia şi vînzarea hîrtiilor de
valoare de stat                           300,0
Plata dobînzilor                            378700,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
interne                                   188700,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
externe                                   190000,0
Serviciul datoriei de stat
interne                                   189000,0
Cheltuielile curente                        189000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      300,0
Emisia şi vînzarea hîrtiilor de
valoare de stat                           300,0
Plata dobînzilor                            188700,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
interne                                   188700,0
Serviciul datoriei de stat
externe                                   190000,0
Cheltuielile curente                        190000,0
Plata dobînzilor                            190000,0
Plata dobînzilor la împrumuturile
externe                                   190000,0
18. Completarea rezervelor
    de stat                               8700,0
Cheltuielile curente                        1330,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1330,0
Retribuirea muncii                          524,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   154,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             620,0
   dintre care :
Energia electrică                           36,6
Gazele                                        7,8
Energia termică                           163,3
Deplasările în interes de serviciu          32,0
Cheltuielile capitale                       7370,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                220,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                191,0
Reparaţiile capitale                        29,0
Crearea rezervelor de stat                  7150,0
Crearea rezervelor de stat                  4150,0
Crearea tezaurului de stat                  3000,0
Tezaurul de stat                            3000,0
Cheltuielile capitale                       3000,0
Crearea rezervelor de stat                  3000,0
Crearea tezaurului de stat                  3000,0
Rezervele materiale de stat                 4150,0
Cheltuielile capitale                       4150,0
Crearea rezervelor de stat                  4150,0
Crearea rezervelor de stat                  4150,0
Alte servicii pentru deservirea
rezervelor de stat                          1550,0
Cheltuielile curente                        1330,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1330,0
Retribuirea muncii                          524,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   154,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             620,0
   dintre care :
Energia electrică                           36,6
Gazele                                        7,8
Energia termică                           163,3
Deplasările în interes de serviciu          32,0
Cheltuielile capitale                       220,0
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                220,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                191,0
Reparaţiile capitale                        29,0
19. Alte servicii legate de activi-
    tatea economică                       7942,0
Cheltuielile curente                        5142,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      2142,0
Retribuirea muncii                          1023,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   287,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             649,0
Deplasările în interes de serviciu          183,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      3000,0
Cheltuielile capitale                       2800,0
Transferurile de capital                    2800,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  2800,0
Alte servicii legate de activi-
tatea economică                           6800,0
Cheltuielile curente                        4000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1000,0
Retribuirea muncii                          443,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   125,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             312,0
Deplasările în interes de serviciu          120,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      3000,0
Cheltuielile capitale                       2800,0
Transferurile de capital                    2800,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                  2800,0
Organele administrative                 1142,0
Cheltuielile curente                        1142,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1142,0
Retribuirea muncii                          580,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   162,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             337,0
Deplasările în interes de serviciu          63,0
20. Cheltuielile neatribuite la
    alte grupuri principale             346100,0
Cheltuielile curente                        336087,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      25647,0
Retribuirea muncii                          38,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   10,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             25591,7
Deplasările în interes de serviciu          6,3
Transferurile curente                       310440,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        40,0
Transferurile către bugete de alt
nivel                                         280400,0
Transferurile în fondul de risc             30000,0
Cheltuielile capitale                       10013,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              13,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                13,0
Transferurile de capiltal                   10000,0
Transferurile decapital în inte-
riorul ţării                                  10000,0
Fondul de rezervă al Guvernului             20000,0
Cheltuielile curente                        10000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10000,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             10000,0
Cheltuielile de capital                   10000,0
Transferurile de capiltal                   10000,0
Transferurile decapital în inte-
riorul ţării                                  10000,0
Transferurile din bugetele ierarhic
superioare                                    280400,0
Cheltuielile curente                        280400,0
Transferurile curente                       280400,0
Transferurile către bugete de alt
nivel                                         280400,0
Transferurile pentru editarea Mo-
nitorului Oficial alRepublicii
Moldova şi actelor normative                1200,0
Cheltuielile curente                        1200,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1200,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             1200,0
Programul de contorizare                    10000,0
Cheltuielile curente                        10000,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10000,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             10000,0
Cheltuielile neatribuite la alte
grupuri                                   4500,0
Cheltuielile curente                        4487,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      4447,0
Retribuirea muncii                          38,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   10,8
Plata mărfurilor şi serviciilor             4391,7
Deplasările în interes de serviciu          6,3
Transferurile curente                       40,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        40,0
Cheltuielile capitale                       13,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              13,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                13,0
Transferurile în fondul de risc             30000,0
Cheltuielile curente                        30000,0
Transferurile curente                       30000,0
Transferurile în fondul de risc             30000,0
21. Investiţiile capitale                   130000,0
Cheltuielile capitale                       130000,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              125000,0
Investiţiile capitale în construc-
ţii                                           125000,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      5000,0
Investiţiile capitale                       130000,0
Cheltuielile capitale                       130000,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              125000,0
Investiţiile capitale în con-
strucţii                                      125000,0
Contribuţia Guvernului la imple-
mentarea unor programe                      5000,0
22. Mijloacele rambursabile de că-
    tre beneficiarii de credite            -64710,0
Creditarea netă                          -64710,0
23. Soldurile disponibile la con-
    turile bugetare şi extrabuge-
    tare la începutul anului               -39000,0
Soldurile disponibile la conturile
bugetare şi extrabugetare la înce-
putul anului                                 -39000,0
Anexa 3
la Legea bugetului de stat
pe anul 1997
Bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 1997
(detalieri pe articole de cheltuieli)
  Parlamentul
Cod 101                                 - mii lei -
CHELTUIELI - TOTAL                          14300,0
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                      14300,0
Autorităţile legislative                    14300,0
Cheltuielile curente                        12044,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10918,6
Retribuirea muncii                          3696,3
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   1054,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             5067,9
    dintre care:
Energia electrică                           642,6
Energia termică                           1768,7
Deplasările în interes de serviciu          1100,1
Transferurile curente                       1125,4
Transferurile către populaţie               1125,4
Cheltuielile capitale                       2256,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              2256,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                1556,0
Reparaţiile capitale                        700,0
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova
Cod 102
CHELTUIELI - TOTAL                          1700,0
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                      1700,0
Autorităţile executive                      1700,0
Cheltuielile curente                        1700,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      1344,8
Retribuirea muncii                          482,6
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   136,7
Plata mărfurilor şi serviciilor             384,1
Deplasările în interes de serviciu          341,4
Transferurile curente                       355,2
Transferurile către populaţie               355,2
  Curtea de Conturi
Cod 103
CHELTUIELI - TOTAL                          2700,0
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                      2700,0
Activitatea financiară, bugetar-
fiscală şi de control                       2700,0
Cheltuielile curente                        2511,3
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      2511,3
Retribuirea muncii                          1168,7
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   329,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             704,7
dintre care:
Energia electrică                           58,5
Energia termică                           191,0
Deplasările în interes de serviciu          308,9
Cheltuielile capitale                       188,7
Investiţiile capitale şi repara-
ţiile capitale                                188,7
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                188,7
   Cancelaria de Stat
Cod 104
CHELTUIELI - TOTAL                          11452,0
Cheltuielile curente                        11143,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10143,0
Retribuirea muncii                          3150,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   823,5
Plata mărfurilor şi serviciilor             5944,5
dintre care:
Energia electrică                           463,8
Energia termică                           1742,1
Combustibilul                               283,8
Deplasările în interes de
serviciu                                      225,0
Transferurile curente                       500,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        500,0
Alte cheltuieli curente                   500,0
Cheltuielile capitale                       309,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              309,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                178,0
Reparaţiile capitale                        131,0
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                      11100,0
Autorităţile executive                      10600,0
Cheltuielile curente                        10293,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      9793,0
Retribuirea muncii                          3081,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   804,4
Plata mărfurilor şi serviciilor             5682,6
dintre care:
Energia electrică                           431,7
Energia termică                           1632,1
Combustibilul                               283,8
Deplasările în interes de serviciu          225,0
Transferurile curente                       500,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        500,0
Cheltuielile capitale                       307,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              307,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                178,0
Reparaţiile capitale                        129,0
Autorităţile şi serviciile cu des-
tinaţie generală neatribuite la
alte grupuri                                  500,0
Cheltuielile curente                        500,0
Alte cheltuieli curente                   500,0
Învăţămîntul                                  352,0
Învăţămîntul preşcolar                      352,0
Cheltuielile curente                        350,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      350,0
Retribuirea muncii                           69,0
Contribuţiile la bugetul asigu-  
rărilor sociale de stat                      19,1
Plata mărfurilor şi serviciilor             261,9
dintre care:
Energia electrică                            32,1
Energia termică                           110,0
Cheltuielile capitale                         2,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              2,0
Reparaţiile capitale                          2,0
Curtea Constituţională
Cod 106
CHELTUIELI - TOTAL                         1760,0
Autorităţile judecătoreşti                   1760,0
Curtea Constituţională                       1760,0
Cheltuielile curente                          800,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        800,0
Retribuirea muncii                            370,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   120,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           250,0
dintre care:
Energia electrică                              25,0
Energia termică                            90,0
Deplasările în interes de serviciu           60,0
Cheltuielile capitale                         960,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              960,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   60,0
Reparaţiile capitale                          900,0
  Curtea Supremă de Justiţie
Cod 108
CHELTUIELI - TOTAL                         1500,0
Cheltuielile curente                         1460,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       1130,0
Retribuirea muncii                            700,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   195,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           220,0
dintre care:
Energia electrică                              16,4
Energia termică                            54,8
Deplasările în interes de serviciu           15,0
Transferurile curente                         330,0
Transferurile către populaţie                 330,0
Cheltuielile capitale                          40,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               40,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   40,0
Autorităţile judecătoreşti                   1170,0
Instanţele judecătoreşti                     1170,0
Cheltuielile curente                         1130,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       1130,0
Retribuirea muncii                            700,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   195,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           220,0
dintre care:
Energia electrică                              16,4
Energia termică                            54,8
Deplasările în interes de serviciu           15,0
Cheltuielile capitale                          40,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               40,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   40,0
Asigurarea şi susţinerea socială            330,0
Pensiile şi indemnizaţiile lucrăto-
rilor din instanţele judecătoreşti
şi din procuratură                            330,0
Cheltuielile curente                          330,0
Transferurile curente                         330,0
Transferurile către populaţie                 330,0
Judecătoria Economică
Cod 112
CHELTUIELI - TOTAL                         1100,0
Autorităţile judecătoreşti                   1100,0
Instanţele judecătoreşti                     1100,0
Cheltuielile curente                          923,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        923,0
Retribuirea muncii                            426,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   120,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           362,0
Deplasările în interes de serviciu           15,0
Cheltuielile capitale                         177,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              177,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  117,0
Reparaţiile capitale                           60,0
  Procuratura Generală
Cod 113
CHELTUIELI - TOTAL                          10700,0
Cheltuielile curente                        10350,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10127,0
Retribuirea muncii                           7610,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   680,0
Plata mărfurilor şi serviciilor              1792,0
dintre care:
Energia electrică                             115,0
Energia termică                             508,8
Deplasările în interes de serviciu           45,0
Transferurile curente                         223,0
Transferurile către populaţie                 223,0
Cheltuielile capitale                         350,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              350,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  150,0
Reparaţiile capitale                          200,0
Autorităţile judecătoreşti                  10500,0
Procuratura                                   10500,0
Cheltuielile curente                        10150,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10127,0
Retribuirea muncii                           7610,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   680,0
Plata mărfurilor şi serviciilor              1792,0
dintre care:
Energia electrică                             115,0
Energia termică                             508,8
Deplasările în interes de serviciu           45,0
Transferurile curente                          23,0
Transferurile către populaţie                  23,0
Cheltuielile capitale                         350,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              350,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  150,0
Reparaţiile capitale                          200,0
Asigurarea şi susţinerea socială            200,0
Pensiile şi indemnizaţiile lucrăto-
rilor din instanţele judecătoreşti
şi din procuratură                            200,0
Cheltuielile curente                          200,0
Transferurile curente                         200,0
Transferurile către populaţie                 200,0
Ministerul Economiei şi Reformelor
Cod 121
CHELTUIELI - TOTAL                         1846,0
Cheltuielile curente                         1661,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       1661,0
Retribuirea muncii                            994,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   274,6
Plata mărfurilor şi serviciilor           307,4
Deplasările în interes de serviciu           85,0
Cheltuielile capitale                         185,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              185,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   70,0
Reparaţiile capitale                          115,0
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                       1550,0
Organele administrative                  1550,0
Cheltuielile curente                         1400,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       1400,0
Retribuirea muncii                            900,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   250,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           170,0
Deplasările în interes de serviciu           80,0
Cheltuielile capitale                         150,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              150,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   50,0
Reparaţiile capitale                          100,0
Cultura, arta, sportul şi acţiunile
pentru tineret                                296,0
Activitatea în domeniul culturii              296,0
Cheltuielile curente                          261,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        261,0
Retribuirea muncii                             94,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    24,6
Plata mărfurilor şi serviciilor           137,4
Deplasările în interes de serviciu            5,0
Cheltuielile capitale                          35,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               35,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   20,0
Reparaţiile capitale                           15,0
   Ministerul Finanţelor
Cod 122
CHELTUIELI - TOTAL                          28046,0
Cheltuielile curente                        27062,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      26742,1
Retribuirea muncii                          13248,3
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    3610,0
Plata mărfurilor şi serviciilor              8979,6
dintre care:
Energia electrică                             284,8
Gazele                                           16,9
Energia termică                             715,2
Deplasările în interes de serviciu          904,2
Transferurile curente                         320,5
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                           40,0
Transferurile către populaţie                 280,5
Cheltuielile capitale                         983,4
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              983,4
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  749,0
Reparaţiile capitale                          234,4
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                      22000,0
Activitatea financiară, bugetar-
fiscală şi de control                       18000,0
Cheltuielile curente                        17900,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      17863,7
Retribuirea muncii                          11212,1
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    3036,7
Plata mărfurilor şi serviciilor              2897,2
dintre care:
Energia electrică                             143,8
Gazele                                          6,4
Energia termică                             499,9
Deplasările în interes de serviciu          717,7
Transferurile curente                          36,3
Transferurile către populaţie                  36,3
Cheltuielile capitale                         100,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              100,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  100,0
Organele administrative                  4000,0
Cheltuielile curente                         3323,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       3323,0
Retribuirea muncii                           1500,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   425,0
Plata mărfurilor şi serviciilor              1238,0
dintre care:
Energia electrică                              82,0
Energia termică                             105,8
Deplasările în interes de serviciu          160,0
Cheltuielile capitale                         677,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              677,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  445,0
Reparaţiile capitale                          232,0
Învăţămîntul                                  846,0
Învăţămîntul superior                         846,0
Cheltuielile curente                          843,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        599,4
Retribuirea muncii                            304,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    82,5
Plata mărfurilor şi serviciilor           212,7
dintre care:
Energia electrică                              50,0
Gazele                                           10,5
Energia termică                            68,5
Deplasările în interes de serviciu            0,2
Transferurile curente                         244,2
Transferurile către populaţie                 244,2
Cheltuielile capitale                           2,4
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                                2,4
Reparaţiile capitale                            2,4
Completarea rezervelor de stat              700,0
Alte servicii pentru deservirea
rezervelor de stat                            700,0
Cheltuielile curente                          509,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        509,0
Retribuirea muncii                            194,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    55,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           240,0
dintre care:
Energia electrică                               9,0
Energia termică                            41,0
Deplasările în interes de serviciu           20,0
Cheltuielile capitale                         191,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              191,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  191,0
Cheltuielile neatribuite la alte
grupuri principale                           4500,0
Cheltuielile neatribuite la alte
grupuri                                    4500,0
Cheltuielile curente                         4487,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       4447,0
Retribuirea muncii                             38,2
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    10,8
Plata mărfurilor şi serviciilor              4391,7
Deplasările în interes de serviciu            6,3
Transferurile curente                          40,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                           40,0
Cheltuielile capitale                          13,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               13,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   13,0
Ministerul Privatizării şi Administrării
       Proprietăţii de Stat
Cod 123
CHELTUIELI - TOTAL                         2220,0
Cheltuielile curente                         2220,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       2220,0
Retribuirea muncii                           1350,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   370,7
Plata mărfurilor şi serviciilor           464,3
dintre care:
Energia electrică                              55,0
Energia termică                            60,0
Deplasările în interes de serviciu           35,0
Serviciile de stat cu destinaţie
generală                                       2220,0
Autorităţile şi serviciile cu des-
tinaţie generală neatribuite la
alte grupuri                                   1500,0
Cheltuielile curente                         1500,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       1500,0
Retribuirea muncii                            900,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   255,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           325,0
dintre care:
Energia electrică                              25,0
Energia termică                            30,0
Deplasările în interes de serviciu           20,0
Organele administrative                   720,0
Cheltuielile curente                          720,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        720,0
Retribuirea muncii                            450,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   115,7
Plata mărfurilor şi serviciilor           139,3
dintre care:
Energia electrică                              30,0
Energia termică                            30,0
Deplasările în interes de serviciu           15,0
Ministerul Industriei şi Comerţului
Cod 124
CHELTUIELI - TOTAL                          850,0
Industria şi construcţiile                    850,0
Organele administrative                   850,0
Cheltuielile curente                          850,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        850,0
Retribuirea muncii                            400,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   115,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           280,0
dintre care:
Energia electrică                              35,0
Energia termică                             104,6
Deplasările în interes de serviciu           55,0
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
Cod 125
CHELTUIELI - TOTAL                          71482,0
Cheltuielile curente                        68492,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      18686,0
Retribuirea muncii                           7691,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    2167,2
Plata mărfurilor şi serviciilor              8580,3
dintre care:
Energia electrică                            1761,1
Gazele                                          566,9
Energia termică                            1504,2
Combustibilul                                 140,0
Deplasările în interes de serviciu          247,0
Transferurile curente                       49806,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        37166,0
Transferurile către populaţie                2740,0
Transferurile pentru acţiuni şi mă-
suri în cadrul complexului agroin-
dustrial                                       9900,0
    dintre care:
Transferurile pentru susţinerea gos-
podăriilor ţărăneşti (de fermier)            7500,0
Cheltuielile capitale                       2990,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              240,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   40,0
Reparaţiile capitale                          200,0
Transferurile de capital                     2750,0
Transferurile de capital în inte-
riorul ţării                                   2750,0
Învăţămîntul                                  14163,0
Învăţămîntul mediu                            254,3
Cheltuielile curente                          254,3
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        254,3
Retribuirea muncii                             73,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    20,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           161,3
Învăţămîntul superior                       13243,6
Cheltuielile curente                        13043,6
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      10303,6
Retribuirea muncii                           4255,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    1163,0
Plata mărfurilor şi serviciilor              4825,6
dintre care:
Energia electrică                            1567,0
Gazele                                          566,4
Energia termică                            1204,2
Combustibilul                                 100,0
Deplasările în interes de serviciu           60,0
Transferurile curente                        2740,0
Transferurile către populaţie                2740,0
Cheltuielile capitale                         200,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              200,0
Reparaţiile capitale                          200,0
Cursurile şi instituţiile de per-
fecţionare a cadrelor                         586,1
Cheltuielile curente                          586,1
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        586,1
Retribuirea muncii                            217,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    60,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           304,1
dintre care:
Energia electrică                              42,0
Energia termică                             126,0
Combustibilul                                  40,0
Deplasările în interes de serviciu            5,0
Instituţiile şi activităţile în
domeniul învăţămîntului neatribuite
la alte grupuri                              79,0
Cheltuielile curente                           79,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                         79,0
Retribuirea muncii                             35,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                     9,0
Plata mărfurilor şi serviciilor            31,0
Deplasările în interes de serviciu            4,0
Asigurarea şi susţinerea socială             61,0
Instituţiile şi serviciile din do-
meniul asigurării şi susţinerii
sociale neatribuite la alte grupuri          61,0
Cheltuielile curente                           61,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                         61,0
Plata mărfurilor şi serviciilor            61,0
Agricultura, gospodăria silvică,
gospodăria piscicolă şi gospodă-
ria apelor                                    57258,0
Agricultura                                   19800,0
Cheltuielile curente                        19010,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       4944,0
Retribuirea muncii                           2181,5
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   651,2
Plata mărfurilor şi serviciilor              2005,3
dintre care:
Energia electrică                             152,1
Gazele                                          0,5
Energia termică                             174,0
Deplasările în interes de serviciu          106,0
Transferurile curente                       14066,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                         4166,0
Transferurile pentru acţiuni şi mă-
suri în cadrul complexului agroin-
dustrial                                       9900,0
    dintre care:
Transferurile pentru susţinerea gos-
podăriilor ţărăneşti (de fermier)            7500,0
Cheltuielile capitale                         790,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               40,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   40,0
Transferurile de capital                      750,0
Transferurile de capital în in-
teriorul ţării                                  750,0
Gospodăria apelor                           33000,0
Cheltuielile curente                        33000,0
Transferurile curente                       33000,0
Transferurile în scopuri de pro-
ducţie                                        33000,0
Activităţile şi serviciile din
agricultură, gospodăria silvică,
gospodăria piscicolă şi gospodă-
ria apelor neatribuite la alte
grupuri                                    2000,0
Cheltuielile capitale                        2000,0
Transferurile de capital                     2000,0
Transferurile de capital în in-
teriorul ţării                                 2000,0
Organele administrative                  2458,0
Cheltuielile curente                         2458,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       2458,0
Retribuirea muncii                            930,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   264,0
Plata mărfurilor şi serviciilor              1192,0
Deplasările în interes de serviciu           72,0
Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii
Cod 126
CHELTUIELI - TOTAL                         1338,0
Cheltuielile curente                         1291,2
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       1132,2
Retribuirea muncii                            538,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   149,3
Plata mărfurilor şi serviciilor           414,9
dintre care:
Energia electrică                              80,0
Gazele                                          0,6
Energia termică                             134,0
Deplasările în interes de serviciu           30,0
Transferurile curente                         159,0
Transferurile către populaţie                 159,0
Cheltuielile capitale                          46,8
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               46,8
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   18,8
Reparaţiile capitale                           28,0
Învăţămîntul                                  672,6
Învăţămîntul superior                         672,6
Cheltuielile curente                          625,8
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        466,8
Retribuirea muncii                            188,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    55,3
Plata mărfurilor şi serviciilor           223,5
dintre care:
Energia electrică                              70,0
Gazele                                          0,6
Energia termică                            60,0
Transferurile curente                         159,0
Transferurile către populaţie                 159,0
Cheltuielile capitale                          46,8
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               46,8
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   18,8
Reparaţiile capitale                           28,0
Asigurarea şi susţinerea socială             15,4
Instituţiile şi serviciile din do-
meniul asigurării şi susţinerii so-
ciale neatribuite la alte grupuri              15,4
Cheltuielile curente                           15,4
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                         15,4
Plata mărfurilor şi serviciilor            15,4
Transporturile, gospodăria drumuri-
lor,comunicaţiile şi informatica              650,0
Organele administrative                   650,0
Cheltuielile curente                          650,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        650,0
Retribuirea muncii                            350,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    94,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           176,0
dintre care:
Energia electrică                              10,0
Energia termică                            74,0
Deplasările în interes de serviciu           30,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
             şi Familiei
Cod 127
CHELTUIELI - TOTAL                         314990,0
Cheltuielile curente                       314255,1
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      14540,1
Retribuirea muncii                          2947,1
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   835,6
Plata mărfurilor şi serviciilor             10659,4
dintre care:
Energia electrică                             256,6
Gazele                                          268,5
Energia termică                             400,0
Deplasările în interes de serviciu           98,0
Transferurile curente                      299715,0
Transferurile către populaţie                2215,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                  297500,0
Cheltuielile capitale                         734,9
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              734,9
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  611,9
Reparaţiile capitale                          123,0
Asigurarea şi susţinerea socială           314990,0
Pensiile militarilor                        10000,0
Cheltuielile curente                        10000,0
Transferurile curente                       10000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   10000,0
Instituţiile asigurării sociale              9195,0
Cheltuielile curente                         8510,1
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       8510,1
Retribuirea muncii                           2537,1
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   719,3
Plata mărfurilor şi serviciilor              5181,7
dintre care:
Energia electrică                             256,6
Gazele                                          268,5
Energia termică                             400,0
Deplasările în interes de serviciu           72,0
Cheltuielile capitale                         684,9
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                              684,9
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  561,9
Reparaţiile capitale                          123,0
Pensiile participanţilor la li-
chidarea consecinţelor avariei
de la Cernobîl                               2000,0
Cheltuielile curente                         2000,0
Transferurile curente                        2000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    2000,0
Suplimentele la pensiile persoa-
nelor reabilitate                             500,0
Cheltuielile curente                          500,0
Transferurile curente                         500,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   500,0
Organele administrative                   780,0
Cheltuielile curente                          730,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        730,0
Retribuirea muncii                            410,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   116,3
Plata mărfurilor şi serviciilor           177,7
Deplasările în interes de serviciu           26,0
Cheltuielile capitale                          50,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               50,0
Procurarea de utilaj şi de obiecte
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                   50,0
Instituţiile şi serviciile din do-
meniul asigurării şi susţinerii so-           7515,0
ciale neatribuite la alte grupuri             7515,0
Cheltuielile curente
Cheltuielile pentru mărfuri şi                5300,0
servicii                                        5300,0
Plata mărfurilor şi serviciilor           2215,0
Transferurile curente                         2215,0
Transferurile către populaţie
Dotaţiile bugetului asigurărilor            150000,0
sociale de stat                           150000,0
Cheltuielile curente                        150000,0
Transferurile curente
Transferurile în bugetul asigu-             150000,0
rărilor sociale de stat
Indemnizaţiile şi compensa-
ţiile băneşti nominative                    135000,0
Cheltuielile curente                        135000,0
Transferurile curente                       135000,0
Transferurile în bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   135000,0
Ministerul Sănătăţii
Cod 128
CHELTUIELI - TOTAL                          189118,8
Cheltuielile curente                        175074,1
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                      170374,2
Retribuirea muncii                           37491,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    11289,3
Plata mărfurilor şi serviciilor             121485,9
dintre care:
Energia electrică
Gazele                                          8181,8
Energia termică                             2582,0
Combustibilul                                19865,5
Deplasările în interes de serviciu          2473,7
Transferurile curente                          108,0
Transferurile instituţiilor finan-            4699,9
ciare şi altor organizaţii
Transferurile către populaţie                  500,0
Cheltuielile capitale                         4199,9
Investiţiile capitale şi repa-               14044,7
raţiile capitale
Procurarea de utilaj şi de obiecte           14044,7
de folosinţă îndelungată atribuite
la categoria de fonduri fixe                  9552,7
Reparaţiile capitale                          4492,0
Învăţămîntul                                 17865,0
Învăţămîntul superior                        14298,5
Cheltuielile curente                         13668,5
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                       10697,5
Retribuirea muncii                            4598,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                   1379,5
Plata mărfurilor şi serviciilor           4720,0
dintre care:
Energia electrică                              829,0
Gazele                                          75,0
Energia termică                             2522,0
Combustibilul                                   50,0
Transferurile curente                         2971,0
Transferurile către populaţie                 2971,0
Cheltuielile capitale                          630,0
Investiţiile capitale şi repa-
raţiile capitale                               630,0
Reparaţiile capitale                           630,0
Învăţămîntul postuniversitar                  2807,0
Cheltuielile curente                          2807,0
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                        1691,0
Retribuirea muncii                            1247,0
Contribuţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat                    374,0
Plata mărfurilor şi serviciilor             70,0
dintre care:
Energia termică                             55,0
Transferurile curente                         1116,0
Transferurile către populaţie                 1116,0
Cursurile şi instituţiile de per-
fecţionare a cadrelor                          738,5
Cheltuielile curente                           718,5
Cheltuielile pentru mărfuri şi
servicii                                         718,5
Retribuirea muncii                             326,0
Contribuţiile la