LPC145/2005
ID intern unic:  312082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 145
din  07.07.2005
pentru  modificarea  şi  completarea  articolului  36
din Legea nr.880-XII din  22  ianuarie 1992
privind Fondul Arhivistic al  Republicii  Moldova şi a
Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele
 de stare civilă
Publicat : 05.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106     art Nr : 496
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  - La articolul 36 din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu modificările ulterioare, după textul "75 ani" se introduce textul " , iar asupra utilizării registrelor de stare civilă - pînă la 100 ani".
Art.II. - Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale".
2. Articolul 6:
alineatul (2) se completează cu propoziţia: "Fondul de arhivă al registrelor face parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova."
după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Primul exemplar al registrelor de stare civilă se include de către oficiile stare civilă în inventarul dosarelor de păstrare permanentă, întocmit în conformitate cu regulile arhivistice stabilite de Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi aprobat de instituţia arhivistică de stat respectivă a Republicii Moldova."
alineatul (3) devine alineatul (4);
la alineatul (4), textul "Fiecare registru" se înlocuieşte cu textul "Exemplarul al doilea al registrelor", iar textul "de către oficiile stare civilă şi" se exclude.
3. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se completează cu textul" , coordonat cu Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova".
4. Articolul 77:
alineatul (1) se completează cu textul " , pînă la transmiterea lui Arhivei registrelor";
la alineatul (3), textul "permanent la Arhiva registrelor" se înlocuieşte cu textul "la Arhiva registrelor timp de 100 de ani, pînă la transmiterea lor arhivei de stat pentru păstrare permanentă";
la alineatul (4), litera a) se completează cu textul " , pînă la transmiterea lor Arhivei registrelor".
5. Articolul 78:
alineatul (1) se completează cu propoziţia "Peste 25 de ani, primul exemplar al registrelor se transmite arhivei de stat pentru păstrare permanentă."
alineatul (2) va avea următorul cuprins:  
"(2) Arhiva registrelor care păstrează exemplarul al doilea al registrelor de stare civilă este obligată să prezinte anual, în modul stabilit, Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, informaţii referitoare la  fondurile arhivistice deţinute."
6. Articolul 79:
la alineatul (2), textul "pentru păstrare permanentă" se înlocuieşte cu textul "pînă la transmiterea lor ulterioară arhivei de stat pentru păstrare permanentă. Modul de transmitere pentru păstrare permanentă se stabileşte de către Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Direcţia principală stare civilă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale."
la alineatul (3), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Distrugerea materialelor de arhivă se admite numai după aprobarea, de către organele împuternicite ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, a proceselor-verbale de distrugere a documentelor respective."
7. Articolul 80:
la alineatul (1), textul "şi se iau la evidenţa fondului de arhivă al registrelor" se înlocuieşte cu textul "şi se includ în inventarele dosarelor pentru păstrare permanentă";
alineatul (5) se completează cu textul "după aprobarea, de către organele împuternicite ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, a proceselor-verbale de distrugere a documentelor respective".
Art.III. - Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                  Marian  LUPU

Chişinău, 7 iulie 2005.
Nr.145-XVI.