LPC71/2005
ID intern unic:  312626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 71
din  05.05.2005
pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului
nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 20.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 300
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 12 punctul V, cuvîntul "universitar" se exclude.
2. Articolul 13 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Învăţămîntul se poate organiza ca învăţămînt de zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă, învăţămînt la distanţă, studiu individual."
3. La articolul 19 alineatul (7), cuvintele "Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului".
4. Articolul 26:
alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(4) Învăţămîntul superior, cu excepţia învăţămîntului medical şi farmaceutic, se realizează în două cicluri:
ciclul I - studii superioare de licenţă;
ciclul II - studii superioare de masterat.
(5) Studiile superioare corespund unui număr de credite de studiu transferabile ECTS (European Credits Transfer System). Durata studiilor se cuantifică, de regulă, în credite (un an de studii în învăţămîntul superior corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile)."
articolul se completează cu un nou alineat (6), cu următorul cuprins:
"(6) Activitatea didactică în învăţămîntul superior se efectuează prin învăţămînt de zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă şi învăţămînt la distanţă. În cadrul studiilor superioare este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. Durata studiilor la învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi la învăţămîntul la distanţă este mai mare cu un an decît la învăţămîntul de zi."
alineatele (6), (7), (8) şi (9) devin alineatele (7), (8), (9) şi (10).
5. Articolele 27 şi 28 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 27. Studii superioare de licenţă
(1) Durata studiilor superioare de licenţă este de 3-4 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu.
(2) Admiterea în ciclul I al învăţămîntului superior se efectuează de instituţiile de învăţămînt prin concurs, în baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(3) Ciclul I al învăţămîntului superior se încheie cu promovarea examenului de licenţă, care include o probă de profil, o probă de specialitate şi susţinerea unui proiect (teză) de licenţă şi se desfăşoară în baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(4) Absolvenţilor care au promovat cele două probe ale examenului de licenţă şi au susţinut proiectul (teza) de licenţă li se acordă titlul de licenţiat în profilul şi specialitatea urmată şi li se eliberează diploma de licenţă.
(5) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la solicitare, o adeverinţă. În caz de nepromovare, examenul de licenţă mai poate fi susţinut de cel mult două ori în decursul următorilor 5 ani.
(6) Diploma de licenţă atestă că titularul acesteia a dobîndit cunoştinţe şi competenţe generale pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o pregătire profesională iniţială care îi permite angajarea în cîmpul muncii.
(7) Durata concretă a studiilor pe specialităţi se aprobă de Guvern, în conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior.
Articolul 28. Studii superioare de masterat
(1) Durata studiilor superioare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 60-120 de credite de studiu transferabile. Studiile superioare de masterat se organizează pentru titularii diplomei de licenţă, asigură specializarea într-un domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii ştiinţifice şi pedagogice şi se efectuează, de regulă, prin învăţămînt de zi. La studii superioare de masterat de cercetare sînt admişi şi titularii diplomei de studii superioare în medicină sau farmacie.
(2) Studiile superioare de masterat sînt de cercetare şi profesionale. Studiile superioare de masterat de cercetare vizează dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor şi constituie o fază premergătoare obligatorie pentru studiile de doctorat. Studiile superioare de masterat profesional asigură aprofundarea unei specializări într-un domeniu, fiind axate, în primul rînd, pe competenţe cu conţinut aplicativ.
(3) Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează prin concurs, în baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(4) Planul de admitere la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară se aprobă de Guvern şi prevede admiterea pînă la 50% din numărul total de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai anului respectiv.
(5) Studiile superioare de masterat se finalizează cu susţinerea tezei de master.
(6) Absolvenţilor care au susţinut teza de master li se acordă titlul de master în profilul şi la specializarea urmată şi li se eliberează diplomă de master.
(7) Diploma de master atestă că titularul acesteia a dobîndit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice. Diploma de master conferă dreptul de a ocupa posturi didactice în instituţii de învăţămînt superior sau de cercetări ştiinţifice şi de a participa la concursul de admitere la doctorat."
6. După articolul 28 se introduce articolul 281, cu următorul cuprins:
"Articolul 281. Învăţămîntul superior şi postuniversitar medical şi farmaceutic
(1) Învăţămîntul medical şi farmaceutic se realizează prin studii superioare de specialitate şi studii postuniversitare de rezidenţiat. Studiile superioare de specialitate se organizează ca învăţămînt de zi, durata lor este de 4-6 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studiu.
(2) Admiterea la studii superioare de specialitate se efectuează prin concurs, în baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(3) Studiile superioare de specialitate se finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire. Absolvenţilor care au promovat examenele de absolvire li se eliberează diplomă de studii superioare în medicină sau farmacie. Titularul diplomei are dreptul de a participa la concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidenţiat pe specializări sau la studii superioare de masterat de cercetare.
(4) Studiile postuniversitare de rezidenţiat se organizează de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, au ca obiectiv formarea profesională obligatorie a medicilor şi farmaciştilor pe specializări şi se efectuează pe parcursul a 2-5 ani.
(5) Admiterea la studii postuniversitare de rezidenţiat se organizează prin concurs în baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(6) Studiile postuniversitare de rezidenţiat se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, organizat în baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
(7) Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se acordă titlul de licenţiat în profilul şi la specializarea urmată şi li se eliberează diplomă de licenţă, care conferă dreptul la activitate practică independentă şi la continuarea studiilor prin secundariat clinic sau doctorat.
(8) Studiile postuniversitare de specializare în medicină se organizează de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin secundariat clinic şi au o durată de 2 ani. Studiile se finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire şi primirea certificatului de studii postuniversitare de specializare.
(9) Planul de admitere în învăţămîntul superior şi postuniversitar medical şi farmaceutic, cu finanţare bugetară, se aprobă de Guvern.
(10) Durata concretă a studiilor pe specialităţi se aprobă de Guvern, în conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior."
7. La articolul 29 alineatele (3) şi (4), cuvîntul "magistru" se înlocuieşte cu cuvîntul "master".
8. Articolul 30:
la alineatul (1), cuvintele "fără frecvenţă" se înlocuiesc cu cuvintele "cu frecvenţă redusă";
la alineatul (2), cuvintele "de magistru sau de licenţă" se înlocuiesc cu cuvintele "de master sau de licenţă în medicină sau farmacie";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Criteriile de admitere, organizarea şi desfăşurarea doctoratului sînt stabilite prin hotărîre de Guvern."
9. La articolul 35 alineatul (2) şi articolul 57 alineatul (2) litera e), cuvintele "fără frecvenţă" se înlocuiesc cu cuvintele "cu frecvenţă redusă".
10. În textul legii, cuvintele "Ministerul Educaţiei", "Ministerul Economiei", "Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei", "Ministerul Culturii" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului", "Ministerul Economiei şi Comerţului", "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", respectiv "Ministerul Culturii şi Turismului".
Art. II. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică învăţămîntului superior începînd cu anul de studii 2005-2006, pentru studenţii admişi în anul I.
(2) Studenţii admişi la studii superioare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor finaliza studiile în condiţiile stabilite de legislaţia aplicată anterior intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Diplomele absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior sînt recunoscute şi oferă drepturi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare la data obţinerii actului de finalizare a studiilor.
Art. III. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare în conformitate cu prezenta lege;
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                               Marian LUPU

Chişinău, 5 mai 2005.
Nr. 71-XVI.