LC1188/1997
ID intern unic:  311076
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1188
din  15.05.1997
privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 1997
Publicat : 22.05.1997 în Monitorul Oficial Nr. 033     Promulgat : 17.05.1997     Data intrarii in vigoare : 22.05.1997
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art. I. - Legea  bugetului de stat pe anul 1997 nr. 1127-XIII din 21 martie  1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.  25-27, art. 252) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 29 alineatul (1) punctul 1):
litera c) se  completează  în final cu textul "lucrările ce  ţin  de autentificarea drepturilor deţinătorului de teren;";
litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) seminţele destinate   înmulţirii şi  implementării  de  noi tehnologii,  pesticidele  şi   îngrăşămintele   minerale,   premixele proteico-vitamino-minerale,  grăunţoasele furajere, preparatele veterinare, animalele şi păsările de rasă, tineretul de o zi al tuturor speciilor de păsări, ouăle pentru incubaţie, ouăle de viermi de mătase, materialul de  prăsilă pentru ramurile apicolă şi piscicolă,  făina  de peşte,  şroturile de soia, autoturismele special echipate pentru scopuri medicale  (ambulanţele),  tehnica,  utilajul (cu  excepţia  tehnicii  de birou,  utilajului pentru businessul de joc şi de distracţie) şi piesele lor de schimb, importate din ţările care nu sînt membre ale C.S.I., şi din  ţările membre ale C.S.I. care calculează taxa pe valoarea adăugată după  criteriul  originii,  precum  şi  materia  primă,  articolele  de asamblare  şi  ambalajul  importate  de  producători  din  ţările sus-menţionate;".
2. Anexa nr. 14 se exclude.
Art. II. - Prezenta  lege intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 1997.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 15 mai 1997.
Nr. 1188-XIII.