LPC86/2004
ID intern unic:  312685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  25.03.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1569-XV din 20 decembrie 2002
cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 346
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Articol unic. - Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1416) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 litera b), textul "şi care se află pe teritoriul ţării cel puţin  183 de zile pe parcursul anului fiscal" se exclude.
2. Articolul 6 alineatul (1) litera b) şi alineatul (2), cifrele "2000" se substituie prin cifrele "100 000".
3. Articolul 8 punctul 2) litera d), cifrele "2000" se substituie prin cifrele "100 000".
4. Articolul 10:
după alineatul (2) se introduc două alineate noi (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto cu termen de exploatare de peste 10 ani pe o perioadă de pînă la 45 de zile numai în cazul în care nu vor fi plasate în nici un regim vamal, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport auto trebuie să se afle la evidenţă permanentă în alte state pe numele persoanei rezidente a Republicii Moldova;
b) în contul organului vamal de frontieră să fie depusă o sumă de garanţie (în valută naţională şi/sau străină) în mărime dublă faţă de drepturile de import prevăzute pentru plasarea mijlocului de transport auto în regim vamal de import;
c) la expirarea termenului de 45 de zile, mijloacele de transport auto vor fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova cu restituirea integrală a sumei de garanţie.
(4) Baza de calcul a sumei de garanţie o constituie drepturile de import în volum maxim, care trebuie să fie plătite pentru mijloacele de transport de categoria respectivă, plasate în regim vamal de import, a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova este permisă de prezenta lege. Nerespectarea prevederilor alin.(3) lit.c) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare."
alineatele (3)-(8) devin alineatele (5)-(10).

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                        Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 25 martie 2004.
Nr. 86-XV.