LPM712/2001
ID intern unic:  312863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 712
din  06.12.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 1-3     art Nr : 6
MODIFICAT
LP1518 din 06.12.02, MO1/15.01.03 art.2

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    [Art.I abrogat prin LP1518 din 06.12.02, MO1/15.01.03 art.2]
   
Art.II. - Articolul 7 alineatul (1) din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pentru un termen de pînă la 90 de zile sînt obligaţi să se înregistreze la organele teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei ale Departamentului Tehnologii Informaţionale, iar cei care au intrat pentru un termen de peste 90 de zile se pot stabili temporar sau permanent numai după obţinerea adeverinţelor de imigrant sau a confirmărilor de repatriere, eliberate de Serviciul de Stat Migraţiune, în al căror temei Departamentul Tehnologii Informaţionale le acordă permise de şedere."
Art.III. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce Hotărîrea sa nr.872 din 21 august 2001 cu privire la crearea Serviciului de Stat Migraţiune în concordanţă cu prevederile articolului 22 alineatul 4 din Legea cu privire la Guvern.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 6 decembrie 2001.
Nr. 712-XV.