LPM90/2007
ID intern unic:  323741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 90
din  05.04.2007
pentru modificarea şi completarea anexei  nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 60-63     art Nr : 281
    MODIFICAT
    Rectificarea 203, MO203-206/28.12.07 pag.36

În temeiul  art.72 alin.(3)  lit.f) din Constituţia Republicii  Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - În anexa nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53), cu modificările ulterioare, compartimentul "Raionul Făleşti" se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia "Total localităţi", cifra "75" se substituie prin cifra "76";
    după poziţia "oraşe" se introduce poziţia:
    "localităţi din componenţa oraşelor     1 ";
    poziţia "Făleşti" va avea următorul cuprins:
    "Făleşti                                            Făleşti
    Fabrica de Zahăr".
   
[Poziţie modificată prin rectificarea 203, MO203-206/28.12.07 pag.36]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                   Marian LUPU

    Nr.90-XVI.  Chişinău, 5 aprilie 2007.