LPM447/2006
ID intern unic:  322824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 447
din  28.12.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 51-53     art Nr : 239
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 23 alineatul 2:
    după punctul 5) se introduce un nou punct 6), cu următorul cuprins:
    "6) la raţie alimentară şi echipament. În schimbul raţiei alimentare şi al echipamentului, colaboratorul poliţiei poate primi o compensaţie bănească, conform normelor stabilite de Guvern, din bugetul de stat, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din mijloacele speciale;"
    punctul 6) devine punctul 7).
    2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 24. Retribuirea muncii colaboratorilor poliţiei
    Retribuirea muncii colaboratorilor poliţiei se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    Pentru munca prestată în zile de odihnă şi în zile de sărbătoare, colaboratorilor poliţiei li se plăteşte o recompensă bănească în conformitate cu legislaţia în vigoare."
    Art.II. - Articolul 26 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru exercitarea eficientă a mandatului, deputatul în Parlament are dreptul:
    a) la salariu lunar în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
    b) la diurne şi alte plăţi compensatorii, în mărimile stabilite de Parlament, care nu se includ în salariul lunar şi nu se iau în calcul la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale."
    alineatele (2)-(5) şi (8) se exclud;
    alineatele (6) şi (7) devin alineatele (2) şi (3).
    Art.III. - Articolul 21 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatele (2) şi (3), cuvîntul "salariu," se exclude;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Salarizarea Preşedintelui şi judecătorilor Curţii Constituţionale se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, din mijloacele bugetului Curţii Constituţionale."
    [Art.IV abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.V. - Articolul 53 alineatul (7) din Legea оnvгюгmоntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificгrile ulterioare, va avea urmгtorul cuprins:
    “(7) Salarizarea cadrelor didactice se efectueazг оn modul, condiюiile єi mгrimile prevгzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare оn sectorul bugetar.”
    Art.VI. - Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,  nr.196-199, art.764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum  urmează:
    1. La articolul 18:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Salarizarea judecătorilor-asistenţi se efectuează în conformitate cu Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    la alineatul (4), cuvintele "concomitent" şi "la salariul funcţiei, la sporurile şi suplimentele care li se cuvin, precum şi" se exclud.
    2. La articolul 27 alineatul (4), cuvintele "cu Legea serviciului public şi cu alte acte normative" se înlocuiesc cu cuvintele "cu prevederile legislaţiei în vigoare."
    Art.VII. - La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482), cu modificările ulterioare, cuvintele "privind salarizarea în organele judecătoreşti" se înlocuiesc cu cuvintele "în vigoare".
    Art.VIII. - Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13:  
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    2. Articolul 23 :
    la alineatul (1), cuvintele "drepturi băneşti" se înlocuiesc cu cuvîntul "salariu";
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Salarizarea colaboratorilor sistemului penitenciar se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (3) şi (4).
    3. La articolul 29:
    alineatul (5) se exclude;
    alineatele (6), (7) şi (8) devin alineatele (5), (6) şi (7).
    Art.IX. - Legea nr.1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.16-17, art.180), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 2. Retribuirea muncii
    Munca Preşedintelui Republicii Moldova este retribuită în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    2. Articolele 3, 4 şi 5 se exclud.
    Art.X. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (3), propoziţia întîi va avea următorul cuprins: "Salarizarea membrilor permanenţi ai Comisiei Electorale Centrale se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    2. La articolul 23, alineatul (2)  va avea următorul cuprins:
    "(2) Remunerarea salariaţilor aparatului Comisiei Electorale Centrale se efectuează conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Persoanelor care nu activează permanent în componenţa comisiei li se stabileşte, pentru perioada în care sînt degrevate de atribuţiile de la locul de muncă permanent, un spor la salariu de 25 la sută."
    Art.XI. - Articolul 36 alineatul (1) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "(1) Salarizarea colaboratorului vamal se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    Art.XII. - Articolul 26 din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Salarizarea personalului instituţiilor serviciului diplomatic se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3)-(7) devin alineatele  (2)-(6).
    Art.XIII. - Articolul 33 din Legea nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.328), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "Articolul 33. Salarizarea procurorului
    Salarizarea procurorului  se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar."
    Art.XIV. - Articolul 157 din Codul nr.259-XV din 15 iulie 2004 cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "în modul prevăzut de legislaţia în vigoare";
    la alineatul (5), cuvintele "o indemnizaţie lunară", "Indemnizaţia" se înlocuiesc cu cuvintele "un spor lunar", "Sporul".
    Art.XV. - Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.618), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele "solda de funcţie" se înlocuiesc cu cuvintele "salariul funcţiei".
    2. La articolul 2, noţiunea "soldă lunară"  va avea următorul cuprins:
"soldă lunară - salariul funcţiei, sporul pentru gradul militar şi sporul pentru vechime în serviciul militar, suplimente şi sporuri la salariul funcţiei şi alte plăţi de stimulare cu caracter permanent;"
    3. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Salarizarea militarilor se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    (2) Alte plăţi se stabilesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare."

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.447-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.