LPC140/2004
ID intern unic:  312058
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 140
din  06.05.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001
cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război,
 a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor
lor şi a Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia
socialăa cetăţenilor care au avut de suferit
de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Publicat : 04.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 88-90     art Nr : 457
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 2 alineatul 1 din Legea nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor  la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.51, art.280), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
la punctul 3), după cuvintele "din rîndurile militarilor" se introduc cuvintele "sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl";
la punctul 4), după cuvintele "ai invalizilor de război decedaţi," se introduc cuvintele "copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi,";
la punctul 5), după cuvintele "căzuţi la datorie" se introduc cuvintele" , precum şi ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, decedaţi".
Art.II. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.25), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 9:
după alineatul 2 se introduce un nou alineat 3, cu următorul cuprins:
"Invalizilor de gradul I, ţintuiţi la pat, li se stabileşte, pentru îngrijire, alocaţie lunară în mărime de 100 de lei."
alineatul 3 devine alineatul 4.
2. La articolul 13 alineatul 1 punctul 1), după cuvintele "bilete gratuite" se introduc cuvintele "(în cazul indicaţiilor medicale)", iar cuvintele " aflate pe teritoriul republicii (în cazul indicaţiilor medicale)" se înlocuiesc cu cuvintele "aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile  amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca)".
3. La articolul 21, după cuvîntul "Acţiunea" se introduc cuvintele "alineatului 1 al articolului 9,".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 6 mai 2004.
Nr.140-XV.