LPC53/2007
ID intern unic:  322827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 53
din  02.03.2007
pentru modificarea şi completarea Codului de executare al
Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 219     Promulgat : 30.03.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul codului, sintagma "Ministerul Educaţiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Educaţiei şi Tineretului", sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" - cu sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului", sintagma "Ministerul Afacerilor Externe" - cu sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene", sintagma "Departamentul Trupelor de Grăniceri" - cu sintagma "Serviciul Grăniceri", sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" -  cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale", sintagma "Departamentul Vamal" - cu sintagma "Serviciul Vamal".
2. La articolul 169 alineatele (2) şi (6), cuvîntul "arestului," se exclude.
3. Articolul 170:
la alineatul (2), cuvîntul "arestului," se exclude;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Executarea pedepsei închisorii şi detenţiunii pe viaţă se asigură de către penitenciare."
4. La articolul 171 alineatul  (2), articolul  178 alineatul  (3), articolul  179, articolul  180 alineatul  (4), cuvîntul "arestului," se exclude.
5. La articolul 181 alineatul (2), cuvintele "arestului sau" se exclud.
6. Capitolul XXII "Executarea pedepsei arestului" (articolele 192 - 203) se exclude.
7. La articolul 206:
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
"(13) În cazul evadării condamnatului din comenduirea militară, comandamentul comenduirii militare asigură căutarea condamnatului. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore, comandamentul comenduirii militare trimite instanţei de judecată, conform competenţei teritoriale, un demers pentru darea în căutare a condamnatului."
după alineatul (13) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (131), cu următorul cuprins:
"(131) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul şi /sau din localitatea unde îşi are sediul comandamentul comenduirii militare."
8. La articolul 222, cuvintele "arestului sau " se exclud.
9. La articolul 223:
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) În cazul evadării condamnatului din penitenciar, serviciul competent al penitenciarului şi cel al Departamentului instituţiilor penitenciare asigură căutarea condamnatului. În cazul în care condamnatul nu a fost reţinut în decurs de 48 de ore, administraţia penitenciarului adresează instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află penitenciarul un demers pentru darea lui în căutare."
articolul se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află domiciliul condamnatului şi /sau penitenciarul."
10. Articolul 224 alineatul (1):
la litera d), cuvintele "arestului sau" se exclud;
litera e) se  exclude.
11. La articolul 296 alineatul (2), cuvintele "pedeapsa arestului," se exclud.
12. La articolul 297, în titlu şi  la alineatul (1), cuvintele "la arest," se exclud.
13. La articolul 302 alineatul (2), textul "o lună înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei arestului sau cu cel puţin" se exclude.
14. La articolul 309 alineatul (4), cuvîntul "arestului," se exclude.
15. Articolul 312:
la alineatul (2), cuvintele "arestului sau" se exclud;
la alineatul (4), sintagma "Departamentul Migraţiune," se exclude;
la alineatul (5), cuvintele "la pedeapsa arestului sau" se exclud.
16. La articolul 325 alineatul (2) literele a) şi b), cuvintele "la pedeapsa arestului," se exclud.
17. La articolul 330 alineatul (3) a doua propoziţie, textul "condamnare la arest, închisoare sau detenţiune pe viaţă" se înlocuieşte cu textul "condamnare la închisoare sau detenţiune pe viaţă".
18. La articolul 332 alineatul (2) şi la articolul 333 alineatul (3), cuvintele "închisorii contravenţionale" se înlocuiesc cu cuvintele "arestului contravenţional".
19. Articolul 338 va avea următorul cuprins:
"Articolul 338. Executarea sancţiunii arestului
           contravenţional
(1)  Sancţiunea arestului contravenţional se execută în condiţiile stabilite pentru regim iniţial într-un penitenciar de tip semiînchis, conform prevederilor capitolului XXIV din prezentul cod.
(2)  Nu se admite aplicarea armei de foc în privinţa contravenienţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.242 din prezentul cod."
20. La articolul 342 litera b), cuvîntul "arestului," se exclude.
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Nr.53-XVI. Chişinău, 2 martie 2007.