LPA550/2003
ID intern unic:  312545
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 550
din  25.12.2003
pentru completarea anexelor nr. 1-3 la
Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 108

   
Abrogată prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 61, art. 681), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, după alineatul 7 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
"Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova ca centru naţional de promovare a politicii de stat în domeniul administraţiei publice".
2. La anexa nr. 2, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
"Rectorul şi vicerectorii Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova".
3. La anexa nr. 3, după alineatul 5 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
"Director de departament, şef de direcţie, şef de catedră, şef de secţie (din compartimentele care nemijlocit realizează instruirea funcţionarilor publici) ai Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova".
Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                           Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 25 decembrie 2003.
Nr. 550-XV.