HGC136/2006
ID intern unic:  315024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 136
din  06.02.2006
pentru aprobarea modificărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992
Publicat : 17.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 28-30     art Nr : 177
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                     Vladimir Molojen
Ministrul finanţelor                                            Mihail Pop
Ministrul justiţiei                                                Victoria Iftodi

Chişinău, 6 februarie 2006.
Nr. 136.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 136 din 6 februarie 2006
Modificările ce se operează în Hotărîrea
Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992
Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27 mai 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 42-44, art. 350), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 3 cuvintele "departamentele de stat, serviciile şi inspectoratele" se substituie cu cuvintele "alte autorităţi administrative centrale".
Regulamentul Fondului arhivistic de stat se modifică după cum urmează:
la punctul 2 textul "actele legislative, materialele procuraturii, judecătoriei şi arbitrajului, documentaţia organelor de administrare, cea" se substituie cu textul "actele legislative şi alte acte normative, documentele organelor procuraturii, instanţelor judecătoreşti şi ale autorităţilor administraţiei publice, documentaţia";
la punctul 4 alineatul unu subalineatul doi va avea următorul cuprins:
"documentele care se păstrează permanent în depozitele speciale de stat ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciului Standardizare şi Metrologie (standarde şi condiţii tehnice), Academiei de Ştiinţe a Moldovei, muzeelor şi bibliotecilor de stat ale Ministerului Culturii şi Turismului, Fondului republican de informaţii privind subsolul al Agenţiei de Stat pentru Geologie "AGeoM", Fondului de stat de date privind starea mediului ambiant al Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Moldova, Fondului cartografo-geodezic al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru";
la alineatul unu subalineatul trei cuvintele "departamentelor de stat, serviciilor şi inspectoratelor" se substituie cu cuvintele "altor autorităţi administrative centrale";
la punctul 5 şi la punctul 12 alineatul unu subalineatul unu sintagma "Judecătoria Supremă" se substituie cu sintagma "Curtea Supremă de Justiţie"; cuvîntul "Arbitraj" se substituie cu cuvintele "Curtea de Apel Economică"; cuvintele "departamente şi servicii" se substituie cu cuvintele "alte autorităţi administrative centrale";
la punctul 10 sintagma "Ministerului Afacerilor Externe" se substituie cu sintagma "Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene"; sintagma "Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică" se substituie cu sintagma "Serviciului Standardizare şi Metrologie"; sintagma "Ministerului Culturii" se substituie cu sintagma "Ministerului Culturii şi Turismului"; sintagmele "fondului de stat de informaţii privind subsolul al Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice "AGeoM", Seriviciului "Hidrometeo" al Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător, Agenţiei Naţionale pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru" se substituie cu sintagmele "Fondului republican de informaţii privind subsolul al Agenţiei de Stat pentru Geologie "AGeoM", Fondului de stat de date privind starea mediului ambiant al Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Moldova, Fondului cartografo-geodezic al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru";
la alineatul unu al punctului 11 cuvintele "departamentele de stat, serviciile şi inspectoratele" se substituie cu cuvintele "alte autorităţi administrative centrale";
punctul 12:
la subalineatul şase al alineatului unu cuvîntul "înregistrările" se substituie cu cuvîntul "registrele";
după cuvîntul "civilă" se adaugă cuvintele "- 100 ani, pentru".