LPM400/2006
ID intern unic:  319587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 400
din  14.12.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 983
    MODIFICAT
   
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   [Art.I  abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Art.II. - Articolul 9 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu  modificările ulterioare,  va avea următorul cuprins:
    "Articolul 9. Asigurarea obligatorie de asistenţă
                         medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor
    (1) Cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliu permanent în Republica Moldova au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel.
    (2) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Moldova se realizează în modul stabilit de Guvern."
    Art.III. - Guvernul, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.400-XVI. Chişinău, 14 decembrie 2006.