LPC453/2003
ID intern unic:  312481
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 453
din  14.11.2003
pentru modificarea şi completarea articolului 125 din
 Codul vamal al Republicii Moldova şi a Legii serviciului în
organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244-247     art Nr : 978
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 125 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la alineatul (3), după textul "de import şi de export" se introduce textul ", cu excepţia achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare,";
    articolul se completează în final cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Plata drepturilor de import şi de export prin intermediul cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debitării cu suma plăţii respective a contului de card din care a fost emis cardul utilizat la plată. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card. Plata drepturilor de import sau de export efectuată prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu acceptul serviciului respectiv al Departamentului Vamal."
    Art.II. - Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 32 alineatul (3), ultima propoziţie se exclude.
    2. Articolul 43:
    alineatul (2):
    literele b) şi c) se exclud;
    literele d)-n) devin literele b)-l);
    la alineatul (3), textul "lit.g)-n)" se înlocuieşte cu textul "lit.e)-l)", iar textul "lit.i)" se înlocuieşte cu textul "lit.g)";
    alineatul (4) se exclude;
    alineatul (5) devine alineatul (4).
    3. Articolul 44:
    după alineatul (1) se introduc: un alineat nou, care devine alineatul (2), şi alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Salariul mediu pentru calcularea pensiei în condiţiile alin.(1) din prezentul articol se determină pentru perioada ultimilor 5 ani de activitate în serviciul vamal şi include plăţile din care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat: salariul tarifar, sporurile şi adaosurile la salariu, ajutorul material unic, premiile şi alte plăţi cu caracter permanent.
    (3) Pensiile pentru vechime în muncă se stabilesc colaboratorilor vamali de către casa teritorială de asigurări sociale."
    alineatul (2) devine alineatul (4);
    la alineatul (4), textul "de drept" se înlocuieşte cu cuvîntul "vamale".
    4. După articolul 44 se introduce articolul 441, cu următorul cuprins:
    "Articolul 441. Sursa de finanţare şi indexarea pensiilor
    (1) Plata pensiilor pentru vechime în muncă, stabilite colaboratorilor vamali în condiţiile art.44 din prezenta lege, se efectuează din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în cuantum de 42% din venitul mediu asigurat, iar diferenţa pînă la cuantumul stabilit se plăteşte din mijloacele bugetului de stat.
    (2) Indexarea pensiei se efectuează în conformitate cu art.13 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat."
    5. La articolul 45 alineatul (1), textul "în temeiul art.43 alin.(2) lit.b), c), e), f) şi h)" se înlocuieşte cu textul "în legătură cu ieşirea la pensie şi în temeiul art.43 alin.(2) lit.c), d) şi f)".
    Art.III. - Pentru asigurarea executării prezentei legi, Guvernul, în termen de o lună, va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                             Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 noiembrie 2003.
    Nr.453-XV.