HGM1269/2000
ID intern unic:  295765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1269
din  20.12.2000
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 29.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 163-165     art Nr : 1371
    HG347 din 25.03.03, MO62/04.04.03 art.380    În scopul aducerii actelor normative guvernamentale în corespundere cu Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 "Privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1999, nr. 156, art. 764),
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se oprează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    REPUBLICII MOLDOVA                                  Dumitru BRAGHIŞ
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                   Valeria Şterbeţ

    Chişinău, 20 decembrie 2000.
    Nr. 1269.
APROBATE
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1269
din 20 decembrie 2000
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
     [Pct.1 abrogat prin HG283 din 24.04.13, MO97-103/03.05.13 art.341]
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.352 din 27 mai 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat" (Monitorul Oficial, 1996 nr.42-44, art.350) se modifică după cum urmează:
    în textul regulamentului:
    în punctul 4, alineatul întîi, subalineatul doi şi în punctul 10 cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    3. În textul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.556 din 26 august 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a telecomunicaţiilor guvernamentale ale Republicii Moldova şi unele măsuri pentru perfecţionarea lor", cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" la cazul respectiv.
    4. În punctul 19 alineatul trei şi punctul 20 alineatele doi şi trei ale Instrucţiunii cu privire la modul de perfectare a documentelor privind cetăţenia Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.800 din 9 decembrie 1992 (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.12, art.390; Monitorul Oficial, 1996, nr.40-41, art.331), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    5. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.45 din 8 februarie 1993 "Cu privire la crearea Clubului sportiv "Dinamo"" (Monitorul Oficial, 1999, nr.103-105, art.886)  se introduc următoarele modificări şi completări:
    în cuprinsul textului cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova" la cazul respectiv.
    Regulamentul Clubului sportiv "Dinamo", aprobat prin hotărîrea sus-numită, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în subalineatul cinci al punctului 13 cuvintele "şi cel de grăniceri al Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele ", Departamentul Trupelor de Grăniceri şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    în denumire şi text cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale", "ministrul securităţii naţionale", "securitatea naţională" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova", "directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova", "securitatea statului" la cazul respectiv.
    [Pct.6 abrogat prin HG729 din 08.09.14, MO275-281/19.09.14 art.789]
    7. În punctul 4 al Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.513 din 11 august 1993 (Monitorul Parlamentului, 1993, nr.8, art.246), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "organelor securităţii statului".
    
[Pct.8 abrogat prin HG589 din 04.08.17, MO277-288/04.08.17 art.706; în vigoare 04.05.18]
    9. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.78 din 21 februarie 1994 "Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.2, art.50; Monitorul Oficial, 1997, nr.43-44, art.461, nr.46-47, art.495; 1999, nr.35-36, art.396, nr.78-79, art.691) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 6:
    subalineatul trei se abrogă;
    subalineatul patru devine subalineatul trei;
    se introduc două subalineate noi, care devin  subalineatele patru şi cinci cu următorul cuprins:
    "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova - pentru militarii care şi-au satisfăcut prin contract serviciul în Serviciul de Informaţii şi Securitate şi familiile lor;";
    "Departamentul Trupelor de Grăniceri - pentru militarii Trupelor de Grăniceri şi familiile lor.";
    2) la punctul 7 subpunctele b) şi e), cuvintele "securităţii naţionale" se substituie prin cuvintele "securităţii statului";
    3) în punctul 8:
    la subpunctul c) alineatul cinci, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri"; iar cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" - prin "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri";
    la subpunctul c) alineatul şase, cuvintele "ale Ministerului Securităţii Naţionale" se exclud;
    la subpunctul j) alineatul doi, cuvintele "ministrul securităţii naţionale este în drept" se substituie prin cuvintele "conducătorii organelor securităţii statului sînt în drept", iar cuvintele "şi în trupele de grăniceri" se exclud.
   10. Alineatul trei din preambulul anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.408 din 10 iunie 1994 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.7, art.65) se modifică după cum urmează:
   cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri";
    cuvîntul "ministerele" se substituie prin cuvintul "autorităţile".
    11. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.752 din 13 octombrie 1994 "Privind organizarea activităţii nestatale de depistare-protecţie" (Monitorul Oficial, 1994, nr.13, art.108) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 subalineatul trei, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    în Lista obiectelor, a căror pază nu poate fi efectuată de unităţi nestatale, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    12. La punctul 7 subpunctul 7) alineatul cinci al Regulamentului Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.917 din 19 decembrie 1994 (Monitorul Oficial, 1995, nr.3-4, art.15; nr.68-69, art.545; 1997, nr.57-58, art.620), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    [Pct.13 abrogat prin HG318 din 17.03.08, MO61-62/24.03.08 art.392]
    14. Regulamentul provizoriu al Departamentului control financiar şi revizie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 23 februarie 1995 "Privind aprobarea Regulamentului provizoriu, structurii, personalului scriptic, categoriilor de salarizare şi coeficienţilor tarifari pentru personalul Departamentului controlului financiar şi revizie" (Monitorul Oficial, 1995, nr.20, art.141), se modifică după cum urmează:
    la punctul 8 subalineatul patru al alineatului întîi,  cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    la punctul 23 subalineatul întîi, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    [Pct.15 abrogat prin  HG501 din 08.07.11, MO114-116/15.07.11 art.568]
    16. Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficial, 1996, nr.42-44, art.349), se modifică după cum urmează:
    la punctul 11, cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri";
    la punctul 51, cuvintele "şi Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentul Trupelor de Grăniceri".
    17. La punctul 27 al anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial, 1996, nr.49-50, art.415), cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele ",Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".
   18. La punctul 4 alineatul doi subalineatul cinci din Regulamentul Serviciului de stat de curieri speciali al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.321 din 3 aprilie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr.30, art.350), cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    19. La punctul 37 alineatul patru al Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.382 din 24 aprilie 1997 (Monitorul Oficial, 1997, nr.35-36, art.382), cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele ",Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".
    20. În Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului de către efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 14 octombrie 1997 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului, Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei" (Monitorul Oficial, 1997, nr.74-75, art.781), se modifică după cum urmează:
    la punctul 18 alineatul doi, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentul Trupelor de Grăniceri, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat";
    la punctul 109, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Trupelor de Grăniceri, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat".
    21. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1173 din 19 decembrie 1997 "Cu privire la raportarea unor modele de arme la armele individuale" (Monitorul Oficial, 1998, nr.9, art.68), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
   
[Pct.22 abrogat prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107]
    [Pct.23 abrogat prin HG347 din 25.03.03, MO62/04.04.03 art..380]
    24.Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.312 din 20 martie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr.38-39, art.304; nr.60-61, art.519; nr.62-65, art.625), se modifică după cum urmează:
    1) poziţia 09.14 se expune în redacţie nouă:
    "09.14                  SERVICIUL DE INFORMAŢII
                                ŞI SECURITATE
                                AL REPUBLICII MOLDOVA
    09.14.01               I. APARATUL CENTRAL (angajaţi civili)
    09.14.01.01          RANGUL ÎNTÎI
    09.14.01.01.01        Director-adjunct
    09.14.01.02          RANGUL DOI    
    09.14.01.02.01         Consilier al directorului
    09.14.01.03          RANGUL TREI
    09.14.01.03.01        Specialist principal
    09.14.01.03.02         Specialist coordonator
    09.14.01.03.03         Specialist, inspector
    09.14.02              II. ORGANELE TERITORIALE
    09.14.02.03        RANGUL TREI
    09.14.02.03.01           specialist, inspector";
    2) clasificatorul se completează cu poziţia 10.08 în următoarea redacţie:
    "10.08.              DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE GRĂNICERI
    10.08.01           APARATUL CENTRAL (angajaţi civili)
    10.08.01.01        RANGUL ÎNTÎI
    10.08.01.01.01   Sef adjunct
    10.08.01.02        RANGUL DOI
    10.08.01.02.01         şef direcţie şi adjuncţii lui
    10.08.01.02.02          şef secţie şi adjuncţii lui
    10.08.01.02.03          şef serviciu şi adjuncţii lui
    10.08.01.02.04         Consilier al şefului departamentului
    10.08.01.03            RANGUL TREI
    10.08.01.03.01         Specialist principal
    10.08.01.03.02         Specialist coordonator
    10.08.01.03.03         Specialist, inspector";
    3) în Nota 1 cuvintele "securităţii naţionale" se substituie prin cuvintele "securităţii statului";
    4) blocul informaţional al Clasificatorului unic al funcţiilor publice:
    la poziţia 09.14, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
se completează cu poziţia "10.08  în redacţia următoare:
    "10.08 Departamentul Trupelor de Grăniceri".
    25. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1005 din 30 septembrie 1998 "Cu privire la Biroul naţional pentru protejarea informaţiei confidenţiale a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)" (Monitorul Oficial, 1998, nr.92-93, art.976) se modifică după cum urmează:
    la punctul 2 alineatul întîi, cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova";
    la punctul 2 alineatul doi, cuvintele "miniştrilor respectivi" se substituie prin cuvintele "conducătorilor autorităţilor respective";
    la punctul 3, cuvîntul "ministerele" se substituie prin cuvîntul "autorităţile".
    26. La punctul 6 alineatul întîi al Regulamentului Comitetului naţional de consultanţă şi coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.259 din 1 aprilie 1999 (Monitorul Oficial, 1999, nr.39-41, art.273), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    27. La punctul 6 subpunctul 3)subalineatul c) al Regula-mentului cu privire la organizarea şi funcţionarea prefecturii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.287 din 9 aprilie 1999 (Monitorul Oficial, 1999, nr.39-41, art.292), cuvintele "Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    28. În subalineatele doisprezece şi douăzeci şi opt ale punctului 6 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.538 din 14 iunie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului şi structurii Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie" (Monitorul Oficial, 1999, nr.65-66, art.570; 2000, nr.31-33, art.328) cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    [Pct.29 abrogat prin HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09]
    30. În punctul 4 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.853 din 14 septembrie 1999 "Cu privire la deschiderea traficului rutier internaţional pe barajul Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca de pe rîul Prut" (Monitorul Oficial, 1999, nr.103-105, art.889) cuvintele "ale Ministerului Securităţii Naţionale" se exclud.
    31. În textul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1017 din 4 noiembrie 1999 "Cu privire la Programul de stat privind combaterea criminalităţii, corupţiei şi protecţionismului pentru anii 1999-2002 şi despre îndeplinirea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova "Privind activitatea Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Interne în combaterea crimei organizate şi corupţiei" (Monitorul Oficial, 1999, nr.123, art.1071) şi în textul Programului de stat, aprobat prin hotărîrea nominalizată, cuvintele "Ministerul Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele "Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova".
    32. În punctul 12 subpunctul e) şi punctul 18 subpunctul d) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial, 1999, nr.126-127, art.1113; 2000, nr.81-83, art.732), cuvintele "şi Ministerului Securităţii Naţionale" se substituie prin cuvintele ",Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri".