LPC1313/2002
ID intern unic:  312032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1313
din  26.07.2002
pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 440-XV
din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere
Publicat : 05.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 113-114     art Nr : 902
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 6 alineatul (10) litera a) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art. 834), cu modificările ulterioare, se introduce textul ", cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 iulie 2002.
    Nr. 1313-XV.