LC1223/1997
ID intern unic:  311095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1223
din  26.06.1997
privind modificarea şi completarea Legii bugetului
de stat pe anul    1997
Publicat : 31.07.1997 în Monitorul Oficial Nr. 049     Promulgat : 25.07.1997     Data intrarii in vigoare : 31.07.1997
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art.I. - Legea  bugetului  de stat pe anul 1997 nr.1127-XIII din  21 martie  1997  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,  nr.25-27, art.252;  nr.33-34,  art.299)  se modifică şi se  completează  după  cum urmează:
Notă: Pct. 1 din  prezenta Lege se aplică de la 24.04.97, conform Legii   nr. 1287-XIII din 22.07.97
1. La articolul  29 alineatul (1) punctul 1), litera e) se  modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) seminţele destinate înmulţirii şi implementării de  noi tehnologii,  materialul  de  înmulţire, materialul  săditor  viticol şi pomicol, pesticidele şi îngrăşămintele minerale, premixele proteico-vitamino-minerale, grăunţoasele    furajere,   preparatele veterinare,  animalele şi păsările de rasă, tineretul de o zi al tuturor speciilor  de păsări, ouăle pentru incubaţie, ouăle de viermi de mătase, materialul  de prăsilă pentru ramurile apicolă şi piscicolă,  făina  de peşte,  şroturile de soia, autoturismele special echipate pentru scopuri medicale  (ambulanţele),  tehnica,  utilajul (cu  excepţia  tehnicii  de birou,  utilajului pentru businessul de joc şi de distracţie) şi piesele lor  de  schimb, importate din ţările care nu sînt membre ale C.S.I.  şi din  ţările membre ale C.S.I. care calculează taxa pe valoarea  adăugată după  criteriul  de destinaţie, precum şi materia primă, articolele de asamblare şi ambalajul importate de   producători   din   ţările sus-menţionate;".
2. Articolul 37:
alineatul (2)  se  completează  în final  cu  propoziţia:  "Organele menţionate  efectuează verificarea obligatorie a autenticităţii  codului fiscal  conform  registrului fiscal administrat de  către  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.";
la alineatul  (4),  textul  "persoane juridice" se  substituie  prin textul  "subiecţii  activităţii  de  întreprinzător",  iar  după  textul "aplicarea  preţurilor"  se  introduce textul ",  indiferent  de  timpul obţinerii venitului ilicit".
3. La articolul  59 se  introduc literele d) şi  e),  cu  următorul cuprins:
"d) va acorda împrumuturi din bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale cu termenul de rambursare  pînă la 15 decembrie  1997  şi cu o dobîndă egală cu rata de refinanţare  a  Bancii Naţionale a Moldovei;
e) va acorda garanţii autorităţilor administraţiei publice  locale pentru ca acestea să obţină de la instituţiile financiare credite pentru plata  salariilor, pentru defalcările în bugetul asigurărilor sociale de stat şi pentru achitările cu complexul termoenergetic."
4. Anexa nr.10:
    după poziţia 01 se introduce textul:
        "din ele:
    01051100 Reproducători de păsări, tineret de o zi              0";
    după poziţia 0301 - 0305 se introduce textul:
        "din ele:
    030510 Făină de peşte                                              0";
    la poziţia 0407 coloana 3 se substituie cifra
    "5" prin cifra                                                    "0";
    după poziţia 11 se introduce textul:
        "din ele:
    110210000 Făină de secară                                        0";
    la poziţia 27 coloana 3 se substituie cifra "5"
    prin cifra                                                        "0";
    după poziţia 32 se introduce textul :
        "din ele"
    320412000 Coloranţi acizi, chiar metalizaţi
        şi preparate bazate pe astfel de coloranţi;
        coloranţi de mordansare şi preparate
        bazate pe astfel de coloranţi                                5"
    după poziţia 35 se introduce textul:
        "din ele:
    3507 Enzime                                                        0";
    la poziţia 39 coloana 3 se substituie
    cifra "20" prin cifra                                             "5";
    după poziţia 39 se introduce textul:
        "din ele:
    390110 Polietilena care are
         greutatea specifică mai mică de 0,94                        0
    390120000 Polietilena care are
         greutatea specifică 0,94 şi mai mult                        0
    390210000 Polipropilenă                                          0";
    la poziţia 40 coloana 3 se substituie
    cifra "20" prin cifra                                             "5";
    după poziţia 49070010 se introduce textul:
    "Manuale şi materiale didactice                                  0";
    la poziţia 51 coloana 3 se substituie
    cifra "20" prin cifra                                             "5";
    la poziţia 70 coloana 3 se substituie cifra
    "20" prin cifra                                                   "5";
    după poziţia 7013 se introduce textul:
    "Recipiente din sticlă pentru
    producţia conservată după începerea
    funcţionării uzinei pentru producerea lor                       20";
    la poziţia 84 coloana 3 se substituie
    cifra "20" prin cifra                                             "5".
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 26 iunie 1997.
    Nr. 1223-XIII.