LPC374/2006
ID intern unic:  318876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 374
din  01.12.2006
cu privire la modificarea unor acte legislative
Publicat : 15.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 189-192     art Nr : 897
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - La punctul 22 din Statutul municipiului Chişinău, aprobat prin Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind Statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 31-32, art. 340), cu modificările ulterioare, litera j) va avea următorul cuprins:
    "j) aprobă, la propunerea primarului, repartizarea terenurilor şi a locuinţelor, chiria şi alte tarife, precum şi aprobă, în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE, taxele şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu excepţia celor pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică;"
    Art. II. - Articolul 14 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14-17, art. 49), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (4), litera i) se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Autorităţile administraţiei publice locale aprobă, în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE, taxele şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu excepţia celor pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică."
    Art. III. - La articolul 18 alineatul (2) din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 49, art. 211), cu modificările ulterioare, litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) aprobă, în condiţiile legii, normele specifice şi tarifele pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local din subordine, precum şi aprobă, în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE, taxele şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu excepţia celor pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică;"
    Art. IV. - Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
   
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr. 374-XVI. Chişinău, 1 decembrie 2006.