HGA830/2003
ID intern unic:  296847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 830
din  11.07.2003
despre aprobarea Concepţiei de dezvoltare şi Schemei de
amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova
pînă în anul 2010
Publicat : 25.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 905
    HG990 din 12.08.03, MO182/19.08.03 art.1034

    În scopul sporirii securităţii energetice a ţării, determinării capacităţii centralelor electrice şi amplasării lor pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2010, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 11 aprilie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.443), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Concepţia de dezvoltare  a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Schema de amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010, conform anexei nr.2.
    3. Ministerul Energeticii va institui grupul de experţi pentru examinarea condiţiilor tehnice privind construcţia centralelor electrice şi eliberarea avizelor respective.
    4. Ministerul Energeticii va urgenta elaborarea şi prezentarea Regulamentului cu privire la construcţia centralelor electrice pe teritoriul  Republicii Moldova. 
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.3.

    Prim-ministru
    al  Republicii Moldova                                          Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul energeticii                                              Iacob Timciuc
    Ministrul ecologiei,
    construcţiilor şi dezvoltării
    teritoriului                                                               Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                    Vasile Dolghieru

    Chişinău, 11 iulie 2003.
    Nr. 830.

Anexa nr.1
  la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 830
din 11 iulie 2003
 
CONCEPŢIA
de dezvoltare a centralelor electrice în
Republica Moldova pînă în anul 2010
1. Introducere
    În prezent securitatea electroenergetică a ţării nu este asigurată în totalitate, întrucît numai o treime din volumul total de energie electrică se produce la centralele electrice autohtone. Sistemul energetic al ţării dispune doar de centrale  raionale şi industriale (fabricile de zahăr), cu capacitatea totală de 443,5 MW, inclusiv centrale hidroelectrice - 16 MW, centrale electrice cu termoficare - 330 MW, centrale electrice ale fabricilor de zahăr - 97,5 MW (tabela nr.1). Sarcina maximală electrică constituie aproximativ 1000 MW. În conformitate cu pronosticul de  relansare a economiei  Republicii Moldova, sarcina electrică se va mări. Conform Strategiei energetice a  Republicii Moldova  pînă în anul 2010, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 11 aprilie 2000, producerea energiei electrice la centralele autohtone se va majora şi va satisface pînă la 70% din necesităţi. Capacitatea sumară a sistemului electroenergetic la finele anului 2010 va fi de 1500 MW. La etapa actuală este necesară elaborarea unei  concepţii de dezvoltare a centralelor electrice pînă în anul 2010.
2. Scopul
    Scopul prezentei concepţii este sporirea securităţii energetice, eficienţei şi fiabilităţii sistemului de alimentare cu energie al Republicii Moldova prin modernizarea centralelor electrice existente şi construirea noilor centrale în baza tehnologiilor moderne, cu performanţe majore, ce ar asigura un randament înalt de folosire a combustibilului, emisii minore ale gazelor de seră în atmosferă şi un preţ de cost minimal la energia electrică, produsă cu respectarea cerinţelor tehnice şi tehnologice, procedurilor organizatorice şi normative existente.
3. Cerinţele faţă de construcţie şi extindere
    Construcţia centralelor electrice trebuie  efectuată în conformitate cu evoluţia producţiei de energie electrică, ce ar prevedea:
    necesarul consumului de putere şi energie electrică;
    disponibilitatea resurselor primare de energie din ţară şi din import, posibilităţile de aprovizionare şi utilizare eficientă a  lor;
    sistemul de finanţare a obiectelor energetice şi indicii economici aferenţi (rata  dobînzii, termenul de rambursare şi termenul de recuperare);
    performanţele tehnice, economice şi de siguranţă ale centralelor electrice existente, posibilităţile de asigurare a acestora  cu echipamente noi;
    durata de construcţie şi punere în funcţiune a fiecărui tip de centrală;
    normele naţionale de protecţie a mediului înconjurător.
4. Amplasamentul centralelor electrice
    Amplasarea centralelor electrice noi se stabileşte reieşind din necesitatea asigurării razei minimale de transportare a energiei electrice şi termice şi a cerinţelor privind protecţia mediului înconjurător, în baza studiilor tehnico-economice, în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare.
    Pentru fiecare amplasament se va stabili modul, în care vor fi asigurate posibilităţile de extindere a centralei, corespunzător capacităţii maxime pe care îl poate atinge aceasta din punctul de vedere al alimentării şi asigurării cu combustibil, apă de răcire,  precum şi al poluării mediului înconjurător şi al disponibilităţii terenului de construcţie.
    Amplasamentul centralelor electrice se stabileşte, luîndu-se în consideraţie toţi factorii, dintre care, cei mai importanţi sînt:
    posibilităţile de alimentare cu combustibil pentru o perioadă îndelungată (circa 20 de ani),  ţinînd seama şi de procesul de transportare;
    posibilităţile de alimentare cu apă şi asigurarea calităţii acesteia;
    încadrarea în sistemul energetic, urmărind echilibrarea zonelor deficitare;
    condiţiile determinate de zona de amplasare, referitoare la limitarea gradului de nocivitate (cenuşă, bioxid de sulf, zgomot, condensări de la turnurile de răcire, evacuări în atmosferă etc.);
    căile de comunicaţii;
    teritoriul disponibil ca relief şi structură geotehnică (se va urmări să nu fie afectate terenurile agricole);
    gradul de seismicitate;
    particularităţile zonei sub aspectul cooperărilor, asigurării cu materiale de construcţie şi forţă de muncă;
    condiţiile sociale oferite de zonă, inclusiv posibilităţile pentru  cazarea şi transportul personalului.
5. Profilul şi etapele de dezvoltare a centralelor electrice
    Profilul şi etapele de dezvoltare a centralelor se vor stabili în funcţie de necesităţile de putere şi energie electrică ale sistemului energetic al ţării, de necesităţile de căldură şi energie electrică ale consumatorilor din zonă.
    Datele principale trebuie să cuprindă:
    situaţia sistemului energetic, structura, configuraţia şi dezvoltarea acestuia pe o perioadă îndelungată de timp (circa 10 ani);
    curbele de sarcină pentru zilele caracteristice, cu încadrarea centralei care face obiectul examinării şi condiţiile speciale ale acestora;
    combustibilii de bază şi cei auxiliari şi benzile de calitate previzibile;
    debitele de apă de răcire disponibile şi eventualele restricţii privind poluarea mediului;
    resursele energetice secundare, tipul acestora, caracteristicile principale, forma sub care se poate face recuperarea;
    condiţiile detaliate de siguranţă, solicitate de consumatori;
    perspectivele de dezvoltare pentru o perioadă de minimum 5 ani pentru consumatorii industriali şi de 10 ani pentru consumatorii urbani.
6. Producerea de energie electrică
    Producerea de energie electrică se realizează de către societăţile pe acţiuni, de alte persoane juridice din Republica Moldova, de producătorii independenţi sau producătorii particulari cu capital autohton ori străin, autorizaţi în condiţiile legii cu privire la energie electrică.
7. Extinderea capacităţilor de generare
    Majorarea capacităţii de generare a sistemului electroenergetic al ţării necesită să fie realizată prin amplasarea surselor noi în nodurile energetice (în conformitate cu tabela nr.1), după cum urmează:
    Nodul energetic Nord:
    extinderea CET-Nord cu 16 MW;
    construcţia unei centrale electrice noi cu puterea de 130 MW.
    Nodul energetic Centru:
    construcţia unei centrale electrice noi în or.Orhei (30-60 MW);
    extinderea capacităţii de generare CET-1 şi    CET-2 din mun. Chişinău cu cîte 60 MW fiecare;
    transformarea centralei termice Est în centrală termoelectrică cu capacitatea electrică de 70 MW;
    transformarea centralelor termice Sud şi Nord în centrale termoelectrice cu capacitatea electrică  de 50 MW fiecare.
Nodul energetic Sud:
    construcţia unor centrale electrice noi în Căuşeni (60-80 MW), Ceadîr-Lunga (20-40 MW), Comrat (20-40 MW) şi în apropierea s. Burlăceni, r-nul Cahul, împrejurimile substaţiei de transformare 400 KV, lîngă staţia de pompare a gazului (200 MW).
    [Pct.7 alineat modificat prin HG990 din 12.08.03, MO182/19.08.03 art.1034]
     Suplimentar, conform Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemului de alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova, în scopul majorării capacităţii de generare a sistemului electroenergetic al ţării este posibilă construcţia centralelor cu cogenerare mini-CET în mărime de 36,8-61,2 MW (tabela nr.2). În total, puterea de generare a sistemului energetic naţional va atinge mărimea de 1246,3 - 1360,7 MW, ceea ce practic va oferi posibilitatea de a realiza prevederile Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în 2010.
    [Pct.7 modificat prin HG990 din 12.08.03, MO182/19.08.03 art.1034]
     8. Încheiere
    În conformitate cu prevederile Concepţiei de dezvoltare, atît centralele electrice noi, cît şi extinderea celor existente, se va realiza conform Schemei de amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010 (anexa nr.2).
    Concepţia de dezvoltare şi Schema de amplasare vor fi documentele de bază la examinarea ofertelor privind construcţia centralelor electrice pe teritoriul Republicii Moldova, parvenite de la potenţialii investitori.

Tabela 1
sursele de generare a energiei electrice în republica moldova pînă în anul 2010

Nr. d/o Denumirea şi amplasarea centralelor electrice Capacitatea, MW Numărul şi data adoptării Hotărîrii Guvernului RM Notă
1 2 3 4 5
  /. Centrale electrice raionale existente      
1. S.A. "CET-1", mun. Chişinău 66    
2. S.A. "CET-2", mun. Chişinău 240    
3. S.A. "CET-Nord", mun. Bălti 24    
4. Î.S. Nodul hidroenergetic Costeşti 16    
  //. Centralele electrice industriale (ale fabricilor de zahăr} existente      
1. S.A. "C.Z. Alexandreni" 12    
2. S.A. "Nord-Zahăr," Briceni 18    
3. S.A. "Cupcini-Cristal" 12    
4. S.A. "F.Z. Donduşeni" 10    
5. "Drochia-Zahăr" S. A. 10    
6. "F.Z. Făleşti" S.A.     ' 7,5    
7. S.A. "Frunze" Gîrbova 12    
8. S.A. "Trecontact-Zahăr," Ghindeşti 6    
9. S.A"Glodeni-Zahăr" 10    
Total (I+II) 443.5    
  ///. Centrale electrice prevăzute pentru construire      
1. Or. Orhei 100 (30-60) Nr.1151 din 31.12.1999 Capacitatea centralei a fost redusă pînă la 30-60 MW
2. Or. Cauşeni 84 (60-80) Nr. 215 din 20.03.2001 Capacitatea centralei se prevede a fi de 60-80 MW
3. Or. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 150-220 (20-40) Nr. 481 din 18.06.2001 Capacitatea centralei a fost redusă pînă la 20-40 MW
4. Mun. Bălţi 120-150 (130) Nr. 414 din 05.04.2002 Capacitatea a fost determinată de 130 MW
5. S. Burlăceni, r-nul Cahul, lîngă staţia de compresare a gazului 200 A fost prezentat Guvernului proiectul de hotărîre
6. Mun. Chişinău, 2 centrale, în baza centralelor termice "Sud" şi "Nord" 2x50=100 A fost prezentat Guvernului proiectul de hotărîre
7. S.A. "CET-1", mun. Chişinău 60 Extindere
8. S.A. "CET-2", mun. Chişinău 60 Extindere
9. S.A. "CET-Nord", mun. Bălţi 16 Extindere
10. Centrala termică Est, Chişinău 70 În stadiu de examinare
11. Or. Comrat, UTA Găgăuzia 20-40 în stadiu de examinare
12. Centrale electrice cu cogenerare (conform proiectului Programului naţional de renovare şi descentralizare a sistemului de alimentare cu căldură al localităţilor din Republica Moldova) 36,8-61,2 Programul în curs de finalizare
Total pe categorii 1246,3-1360,7

    [Tabela nr. 1 în redacţia HG990 din 12.08.03, MO182/19.08.03 art.1034]
Tabela nr.2
Centrale electrotermice cu cogenerare (mini-CET)

Nr.d/r Amplasarea mini-CET Capacitatea                 electrică,MW Capacitatea termică,Gcal/oră Gradul de acoperire a necesarului de  energie termică de către  mini-CET, % Notă
  1     Anenii Noi 1.6-3.2 0.9-1.9 11.9-23.9  
  2     Briceni 1.6-3.2 0.9-1.9 7.1-14.3  
  3     Cahul 3.2-4.8 1.9-2.8 6.2-9.3  
  4     Căuşeni 1.6-3.2 0.9-1.9 9.1-18.2  
  5     Ceadîr-Lunga      3.2-4.8 1.9-2.8 17.3-26.0  
   6     Cimişlia 1.6-3.2 0.9-1.9 26.5-53.0  
  7     Comrat 3.2-4.8 2.1-2.8 14.7-19.6  
  8     Edineţ 3.2-4.8 1.9-2.8 13.6-20.5  
  9     Floreşti 3.2-4.8 1.9-2.8 25.1-37.6  
10     Glodeni 1.6-2.0 0.9-1.2 15.0-18.7  
11     Ocniţa 3.2-4.8 1.9-2.8 15.6-23.4  
12     Otaci 1.6-3.2 0.9-1.9 17.4-34.8  
13     Rezina 1.6-3.2 0.9-1.9 2.6-5.2  
14     Sîngerei 1.6-3.2 0.9-1.9 17.2-34.4  
15     Ştefan-Vodă 1.6-3.2 0.9-1.9 9.7-19.3  
16     Taraclia 3.2-4.8 1.9-2.8 13.9-20.8  
       Total 36.8-61.2 21.6-36.0    

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova  nr. 830
din 11 iulie 2003
SCHEMA DE AMPLASARE A SURSELOR
DE GENERARE A ENERGIEI ELECTRICE
PÎNĂ ÎN ANUL 2010
    Vezi pag. 44 din MO155/25.07.03
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova  nr. 830
din 11 iulie 2003
LISTA
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.3 din 12 ianuarie 1999 "Cu privire la construcţia centralei electrice Budeşti" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6, art. 53);
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 634 din 6 iulie1999 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 3 din 12 ianuarie 1999" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 662);
    3. Pct.3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 23 aprilie 1999 "Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor guvernamentale în complexul energetic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 45-47, art. 328);
    4. Pct.47 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.214 din 6 martie 2000 "Privind componenţa unor comitete, comisii, consilii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art.315);
    [Pct.5 exclus prin HG990 din 12.08.03, MO182/19.08.03 art.1034]