LPC594/2001
ID intern unic:  312577
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 594
din  01.11.2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 440-XV
din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere
Publicat : 08.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 133     art Nr : 1020     Promulgat : 07.11.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. -  Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art. 834) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
la alineatul (1), după cuvîntul "teritoriului" se introduc cuvintele "vamal al";
la alineatul (2), textul "organele competente" se înlocuieşte cu textul "organele de pază de stat".
2. Articolul 6:
alineatul (10):
la litera a), textul "şi a celor de substituire a mărfurilor de import" se exclude;
literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"b) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;
c) alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate la lit. a) şi b).";
din alineatul (12) se exclude textul ", cu excepţia celor de substituire a mărfurilor de import";
alineatul (13) va avea următorul cuprins:
"(13) Scoaterea producţiei alcoolice din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, importul tutunului şi al produselor din tutun în zona liberă şi fabricarea unor astfel de produse în zona liberă nu se permit. Evidenţa şi marcarea producţiei alcoolice se efectuează în conformitate cu legislaţia.";
la alineatul (20), textul:
"- după expirarea a 3 luni de la data primirii înştiinţării despre încălcarea comisă."
va începe din alineat.
3. Articolul 7:
alineatele (11) şi (12) trec la articolul 8, păstrîndu-şi numerotarea;
alineatul (13) devine alineatul (11).
4. Articolul 8:
după alineatul (4) se introduce un alineat nou, (5), cu următorul cuprins:
"(5) Rezidenţii nu au dreptul să reducă cuantumul capitalului investit, în a cărui bază i s-au acordat facilităţi fiscale, conform alin. (3) şi (4), în termenul de valabilitate a facilităţilor fiscale indicate. În cazul încălcării acestei prevederi, rezidenţii sînt privaţi de aceste facilităţi.";
alineatele (5), (6), (7) şi (8) devin alineatele (6), (7), (8) şi (9);
după alineatul (8), care a devenit alineatul (9), se introduce un nou alineat, (10), cu următorul cuprins:
"(10) Livrările de mărfuri şi servicii din zonele libere pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impun cu taxă pe valoarea adăugată, conform legislaţiei fiscale.";
alineatele (9), (10) şi (11) devin alineatele (13), (14) şi (15).
5. La articolul 12 alineatul (2), textul "dintre persoanele fizice sau juridice străine - rezidenţi" se înlocuieşte cu textul "dintre întreprinderile cu investiţii străine - rezidenţi".
6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"Articolul 14. Încetarea activităţii zonei libere
(1) Activitatea zonei libere încetează:
a) la expirarea termenului de funcţionare a zonei libere, prevăzut în legea cu privire la zona liberă concretă;
b) înainte de expirarea termenului de funcţionare a zonei libere dacă activitatea ei contravine obiectivelor prezentei legi sau intereselor economice ale Republicii Moldova.
(2) Decizia privind încetarea înainte de termen a activităţii zonei libere este adoptată de Parlament, la propunerea Guvernului. Procedura de încetare a funcţionării zonei libere şi modul de asigurare a garanţiilor de stat prevăzute pentru rezidenţii zonelor libere la art. 13 alin. (2) se stabileşte de Guvern."
7. La articolul 15 alineatul (4) se introduce în final textul: ", în caz contrar, el va cădea sub incidenţa prezentei legi."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 1 noiembrie 2001.
Nr. 594-XV.