LPC72/2005
ID intern unic:  312629
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 72
din  05.05.2005
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din 22
 septembrie 1995 cu privire la standardizare şi a Legii nr.866-XIV
din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului
Publicat : 08.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 92-94     art Nr : 433
    MODIFICAT
    LP420-XVI din 22.12.06, MO36-38/16.03.07 art.141, la data16.09.07

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. -  Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.116), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Dreptul de editare (reeditare) şi difuzare a clasificatoarelor naţionale de informaţie tehnico-economică aparţine în exclusivitate autorităţilor administraţiei publice centrale care au elaborat clasificatoarele în cauză şi care sînt obligate să le publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova împreună  cu informaţiile privind aprobarea şi punerea în aplicare a acestora."
    2. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Aplicarea standardelor naţionale, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(3), este voluntară."
    3. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Aplicarea standardelor naţionale devine voluntară pe măsura intrării în vigoare a reglementărilor tehnice pertinente, însă nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2007. Pînă la adoptarea reglementărilor tehnice respective, se aplică actele normative în vigoare.
    (2) Autorităţile publice abilitate cu dreptul de a stabili condiţii obligatorii pentru produse, procese, servicii sînt obligate să elaboreze şi să publice reglementările tehnice care să cuprindă cerinţele esenţiale pentru produse, procese, servicii privind asigurarea securităţii naţionale, protecţiei vieţii, sănătăţii şi eredităţii, securităţii persoanelor fizice, protecţiei mediului înconjurător, bunurilor materiale şi a intereselor consumatorilor, inclusiv pentru prevenirea practicilor înşelătoare, prevăzute în standardele naţionale respective, dacă consideră necesară menţinerea caracterului obligatoriu al aplicării prevederilor din standardele naţionale voluntare."
    Art.II. - Articolele  21 şi 22 din Legea nr.866-XIV din 10 martie 2000 privind barierele tehnice în calea comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.462), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 21. Sursele finanţării
    Surse de finanţare a elaborării reglementărilor tehnice şi de creare a  bazelor de date ale acestor reglementări sînt mijloacele de la bugetul de stat, mijloacele proprii şi cele  cooptate ale autorităţilor  publice, responsabile de reglementarea domeniilor respective, precum şi mijloacele oferite de agenţii economici interesaţi.
    Articolul 22
    Autorităţile publice abilitate cu dreptul de a stabili condiţii obligatorii pentru produse, procese, servicii sînt obligate să elaboreze şi să publice reglementările tehnice care să cuprindă cerinţele esenţiale pentru produse, procese, servicii privind asigurarea securităţii naţionale, protecţiei vieţii, sănătăţii şi eredităţii, securităţii persoanelor fizice, protecţiei mediului înconjurător, bunurilor materiale şi a intereselor consumatorilor, inclusiv pentru prevenirea practicilor înşelătoare, prevăzute în standardele naţionale respective, dacă consideră necesară menţinerea caracterului obligatoriu al aplicării prevederilor din standardele naţionale voluntare.     Pînă la adoptarea reglementărilor tehnice respective, se aplică actele normative în vigoare."
    [Art.II abrogat prin LP420-XVI din 22.12.06, MO36-38/16.03.07 art.141, la data1609.07]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                        Marian  LUPU

    Chişinău, 5 mai 2005.
    Nr.72-XVI.