HGA1196/2004
ID intern unic:  294163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1196
din  04.11.2004
cu privire la reorganizarea Asociaţiei de Stat de Producţie
pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova "AGeoM"
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 1394
Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
1. Se reorganizează, cu începere de la 1 noiembrie 2004, Asociaţia de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova "AGeoM" în Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM".  
2. Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM" este succesorul de drept al Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova "AGeoM".
3. Se aprobă:
Regulamentul   Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM", conform anexei nr.1;
Structura aparatului Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM", conform anexei nr.2;
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.700 din 21 septembrie 1994, conform anexei nr.3.
4. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM" în număr de 19 unităţi (cu excepţia personalului de deservire şi pază a edificiilor).
     [Pct.4 modificat prin HG1418 din 17.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1470]
5. Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM" va  aduce statutele organizaţiilor fost subordonate în corespundere cu legislaţia în vigoare.
6. Ministerul Finanţelor va prevedea, în modul stabilit, în proiectul de lege a bugetului de stat, începînd cu anul 2005, mijloacele necesare pentru asigurarea activităţii Agenţiei.
7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 496 din 23 iulie 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice  a Republicii Moldova "AGeoM" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.7, art.188).

Prim-ministru                                                                 Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru                                                   Vasile Iovv
Ministrul ecologiei şi
resurselor naturale                                                          Constantin Mihailescu
Ministrul finanţelor                                                         Zinaida Grecianîi

Chişinău, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1196.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1196
din 4 noiembrie 2004
REGULAMENTUL
Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM"
I. Dispoziţii generale
1. Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM" (în continuare - Agenţia) este  subordonată Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi are atribuţii de reglementare şi coordonare a  studierii, protecţiei şi folosirii raţionale a subsolului şi de dezvoltare a bazei materiei prime minerale a Moldovei.
2. În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi dispoziţiile ministrului ecologiei şi resurselor naturale,  precum şi de prezentul Regulament.
3. Agenţia este persoană juridică, dispune de bilanţ propriu,  de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa, de cont trezorerial.
4. Proprietatea transmisă în posesia Agenţiei constituie mijloacele ei fixe şi circulante, fondurile centralizate şi de rezervă, alte mijloace băneşti şi materiale.
5. Structura aparatului şi efectivul-limită al Agenţiei se aprobă de Guvern.
6. Cheltuielile de întreţinere a aparatului  Agenţiei se acoperă din contul mijloacelor bugetului de stat.
II. Domeniul de activitate şi sarcinile principale ale Agenţiei
7. Domeniul de activitate a Agenţiei este organizarea lucrărilor de dezvoltare a bazei materiei prime minerale, studierea geologică a subsolului, coordonarea atribuirii, în modul stabilit, a dreptului de folosire a subsolului,ţinerea Fondului republican de informaţii geologice şi a balanţei rezervelor de substanţe minerale utile, controlul departamental asupra protecţiei şi folosirii raţionale a subsolului.
8. Sarcinile principale ale Agenţiei sînt:
1) reglementarea de stat în domeniul studierii şi folosirii subsolului;
2) elaborarea propunerilor privind utilizarea investiţiilor de stat şi a altor investiţii pentru dezvoltarea bazei materiei prime minerale;
3) controlul departamental asupra respectării cerinţelor standardelor, normelor şi regulamentelor privind studierea subsolului, regulilor de ţinere a evidenţei de stat şi a dărilor de seamă;
4) coordonarea atribuirii, în modul stabilit, a dreptului de folosire a subsolului;
5) ţinerea evidenţei de stat şi înregistrarea de stat a lucrărilor privind studierea geologică a subsolului, evidenţa sectoarelor subsolului repartizate pentru extragerea substanţelor minerale utile, precum şi folosirea lor în alte scopuri decît extragerea substanţelor minerale utile;
6) crearea sistemului informaţional unic de utilizare a subsolului;
7) organizarea expertizei rezervelor de substanţe minerale utile, a caracteristicilor lor economice şi a informaţiei geologice privind subsolul;
8) elaborarea propunerilor, în comun cu ministerele şi departamentele interesate, privind dezvoltarea bazei materiei prime minerale a economiei naţionale şi menţinerea relaţiilor internaţionale în domeniul studierii geologice şi utilizării subsolului;
9) întocmirea Planului lucrărilor de prospecţiuni geologice pe obiecte, executate din contul mijloacelor bugetului de stat, şi prezentarea lui spre aprobare Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
9. În corespundere cu sarcinile de bază, Agenţia:
1) desfăşoară cercetări geologice;
2) organizează explorarea zăcămintelor de substanţe minerale utile în scopul asigurării economiei naţionale cu rezerve de materie primă minerală;
3) efectuează analiza gradului de studiere geologică a teritoriului ţării;
4) organizează studierea şi explorarea apelor subterane dulci şi minerale, precum  şi alte lucrări de hidrogeologie şi geologie tehnică;
5) organizează efectuarea lucrărilor geoecologice;
6) întocmeşte bilanţul de stat al rezervelor minerale utile şi Cadastrul de stat al zăcămintelor de substanţe minerale utile, ţine evidenţa resurselor prognozate;
7) expertizează  documentaţia de proiect-deviz la studierea geologică a subsolului, materialele referitoare la calcularea rezervelor de substanţe minerale utile şi informaţia geologică privind subsolul;
8) înregistrează cercetările geologice pe teritoriul ţării, indiferent de subordonarea departamentală şi forma de proprietate a întreprinderilor şi organizaţiilor;
9) participă la transmiterea în folosinţă a zăcămintelor de substanţe minerale utile conform legislaţiei în vigoare, ţine banca de date referitor la problemele folosirii subsolului;
10) organizează executarea ridicărilor geologice, studierii geofizice, geochimice, hidrogeologice, geologico-tehnice şi geoecologice a teritoriului ţării, în scopul evidenţierii sectoarelor cu zăcăminte de substanţe minerale utile şi al protecţiei subsolului, stabileşte cerinţele metodice la lucrările de explorare-evaluare şi explorare geologică;
11) organizează monitoringul asupra regimului apelor subterane, asigură controlul operativ de protecţie a lor împotriva poluării şi epuizării, coordonează materialele pentru folosirea specială a apelor şi proiectarea sondelor pentru apele subterane;
12) eliberează organizaţiilor interesate avize privind existenţa zăcămintelor de substanţe minerale utile în sectoarele subsolului  pentru construcţii;
13) asigură controlul asupra prezentării, în modul stabilit, a materialelor privind cercetările geologice la Fondul de Stat de Informaţii privind subsolul,  asigură o ordine unică de  păstrare şi utilizare a lor în mod centralizat;
14) coordonează documentaţia de foraj a sondelor, de exploatare şi explorare-exploatare a apelor şi de construcţie a prizelor de apă la apele subterane pentru toate întreprinderile şi organizaţiile, indiferent de forma de proprietate şi subordonarea departamentală;
15) execută comenzile primite de la organizaţii şi prestează servicii pe bază de contract;
16) studiază şi determină, în comun cu beneficiarii subsolului, gradul de asigurare operativă cu rezerve a întreprinderilor extractiv-miniere, necesitatea executării reexplorării şi reevaluării zăcămintelor;
17) elaborează şi prezintă organelor ierarhic superioare proiectele actelor normative vizînd studierea, protecţia şi folosirea subsolului;
18) realizează controlul geologic departamental în limitele competenţei sale;
19) coordonează autorizaţiile la  amplasarea construcţiilor  pe suprafeţele de pămînt care au în subsolul lor zăcăminte de substanţe minerale utile, la amplasarea construcţiilor subterane, coordonează atribuirea perimetrelor miniere;
20) este beneficiar al lucrărilor de explorări geologice finanţate de la bugetul de stat, aprobă documentaţia de proiect-deviz la lucrările de explorări geologice executate din contul mijloacelor bugetului de stat. Dreptul de proprietate asupra acestor materiale aparţine statului;
21) asigură activitatea Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile;
22) generalizează practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova în problemele ce ţin de competenţa Agenţiei, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale;
23) realizează colaborarea internaţională în domeniul studierii geologice şi reglementării folosirii subsolului.
III. Drepturile Agenţiei
10. Agenţia are dreptul:
1) de a primi de la beneficiarii subsolului, în modul stabilit, informaţia cu privire la lucrările de studiere geologică şi valorificare a subsolului, la respectarea condiţiilor de folosire a subsolului prevăzute de legislaţie;
2) de a realiza controlul, în limitele competenţei sale şi în corespundere cu legislaţia în vigoare, asupra respectării cerinţelor normative privind studierea şi folosirea subsolului;
3) de a solicita şi obţine de la ministere şi departamente, organizaţii ştiinţifice şi întreprinderi propuneri şi concluzii privind problemele studierii geologice şi folosirii subsolului necesare pentru realizarea funcţiilor Agenţiei;
4) de a coopta, în ordinea stabilită, pentru consultaţii, studiere şi soluţionare a problemelor în domeniul geologiei şi folosirii subsolului savanţi, specialişti şi experţi, inclusiv de peste hotare;
5) de a coordona activitatea organizaţiilor fondate.
IV. Administrarea Agenţiei
11. Agenţia este condusă de directorul general, desemnat în şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului ecologiei şi resurselor naturale.
Directorul general are doi vicedirectori, inclusiv un prim-vicedirector general, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de ministrul ecologiei şi resurselor naturale la propunerea directorului general.
12. Directorul general:
1) poartă răspundere pentru executarea sarcinilor şi funcţiilor Agenţiei, asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Parlamentului şi Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului ecologiei şi resurselor naturale;
2) distribuie obligaţiile şi stabileşte gradul de răspundere al adjuncţilor săi şi conducătorilor secţiilor;
3) poartă răspundere pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare alocate Agenţiei, pentru integritatea valorilor materiale şi  autenticitatea indicilor financiar-economici;
4) aprobă regulamentele subunităţilor interne ale aparatului Agenţiei;
5) numeşte în şi eliberează din funcţii lucrătorii aparatului Agenţiei, angajează personalul şi propune modificări în statele de funcţii ale aparatului Agenţiei, în limitele numărului şi structurii aprobate de Guvern;
6) emite ordine pe problemele ce ţin de competenţa Agenţiei;
7) aprobă planurile lucrărilor de prospecţiuni geologice pe obiecte, finanţate din bugetul de stat;
8) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu organele de stat, persoanele fizice şi juridice ale Moldovei şi ale altor ţări;
9) are alte împuterniciri, prevăzute de legislaţia în vigoare.
13. În scopul coordonării acţiunilor şi elaborării recomandărilor ştiinţifice şi economice în domeniul studierii, folosirii şi protecţiei subsolului, expertizei informaţiei geologice şi direcţiilor lucrărilor de prospecţiuni geologice, în cadrul Agenţiei se creează, pe baze obşteşti, Consiliul tehnico-ştiinţific, condus de directorul general.
V. Dispoziţii finale
14. Reorganizarea şi lichidarea Agenţiei se efectuează de Guvern, la propunerea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, conform legislaţiei în vigoare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1196
din 4 noiembrie 2004
STRUCTURA
aparatului Agenţiei de Stat pentru Geologie a
Republicii Moldova “AGeoM”

    Conducerea Agenţiei
    Direcţia geologică
    Direcţia folosirea subsolului
    Fondul de stat de informaţii privind subsolul (cu statut de secţie)
    Serviciul planificare, finanţe şi evidenţă contabilă
    Serviciul juridic
    Serviciul resurse umane
    [Anexa 2 în redacţia HG840 din 09.07.08, MO125-126/15.07.08 art.843]
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1196
din 4 noiembrie 2004
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 700
din 21 septembrie 1994
Hotărîrea Guvernului nr.700 din 21 septembrie 1994 "Cu privire la reglementarea valorificării subsolurilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 12, art.104), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 2 se exclude;
în  anexa nr. 1:
la punctele 8 şi 9, cuvintele "Asociaţiei de Stat de Producţie "AGeoM" se substituie prin cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM";
la punctul 10, cuvintele "în cadrul  Asociaţiei de Stat de Producţie "AGeoM" se substituie prin cuvintele "pe lîngă Agenţia de Stat  pentru Geologie a Republicii Moldova "AGeoM".