HPC445/2006
ID intern unic:  319944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 445
din  28.12.2006
pentru  modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.381-XVI
din 29 decembrie 2005 de aprobare a  Regulamentului
 privind modul de utilizare a mijloacelor fondului
pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 19.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 6     art Nr : 11     Data intrarii in vigoare : 28.12.2006
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.I. - Hotărîrea Parlamentului nr.381-XVI din 29 decembrie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19, art.76), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    în partea introductivă, cifra "220" se înlocuieşte cu cifra "256";
    punctul 1):
    cifra "100" se înlocuieşte cu cifra "111";
    la litera a), cifra  "20" se înlocuieşte cu cifra "18,4";
    la litera b),  cifra  "5" se înlocuieşte cu cifra "2";
    la litera c), cifra  "15" se înlocuieşte cu cifra "18,6";
    la litera d), cifra  "45" se înlocuieşte cu cifra "58";
    la litera e), cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "14";
    la punctul 2), cifra "20" se înlocuieşte cu cifra "45".
    2. În Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli:
    la punctul 1, cifra  "20" se înlocuieşte cu cifra "18,4";
    la punctul 5, cifra "5" se înlocuieşte cu cifra "2";
    punctul 6:
    la litera a), cifra  "3,5" se înlocuieşte cu cifra "1,2";
    la litera b), cifra  "1,5" se înlocuieşte cu cifra "0,8";
    la punctul 10, cifra  "15" se înlocuieşte cu cifra "18,6";
    la punctul 15, cifra  "45" se înlocuieşte  cu cifra "58";
    capitolul V:
    în partea introductivă, cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "14";
    la litera A, cifra "5" se înlocuieşte cu cifra "11,1";
    la litera B, cifra "10" se înlocuieşte cu cifra "2,9";
    la punctul 35, cifra  "20" se înlocuieşte cu cifra "45".
    Art.II. -  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian  LUPU

    Nr.445-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.