HBNC310/2004
ID intern unic:  291527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 310
din  09.12.2004
privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul
Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor
de schimb de pe lîngă hoteluri
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233     art Nr : 500     Data intrarii in vigoare : 17.12.2004
Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr. 22 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În punctul 4.3.6:
a) primul alineat va avea următorul cuprins:
"Pe panoul de reclamă casa de schimb valutar urmează să afişeze denumirea sa, informaţia privind cursurile de schimb valutar stabilite, precum şi informaţia despre comisioanele, care se aplică".
b) după lit. b) se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins:
"Informaţia despre comisioane se afişează pe panoul de reclamă utilizînd acelaşi tip de caractere ca şi pentru informaţia privind cursurile de schimb valutar.".
2. În punctul 4.11 alineatul doi se înlocuieşte cu trei alineate avînd următorul cuprins:
"- informaţia despre cursurile de cumpărare şi vînzare a valutelor străine, stabilite de către casa de schimb valutar pentru ziua respectivă în modul prevăzut de punctul 4.3.7 din prezentul Regulament;
- informaţia despre comisioane (perfectată în formă clară, cu caractere majuscule îngroşate) stabilite de către casa de schimb valutar în modul prevăzut de punctul 4.10 din prezentul Regulament;
- informaţia despre mărimea plăţii obligatorii conform punctului 4.10 din prezentul Regulament;"
3. În punctul 6.11 alineatul trei se înlocuieşte cu două alineate avînd următorul cuprins:
"- informaţia despre cursurile de cumpărare a valutelor străine, stabilite de către hotel (organizaţie) pentru ziua respectivă în modul prevăzut la punctul 6.15 din prezentul Regulament;
- informaţia despre comisioane (perfectată în formă clară, cu caractere majuscule îngroşate) stabilite de către hotel (organizaţie) în modul prevăzut de punctul 6.17 din prezentul Regulament;"
4. Punctul 6.17 va avea următorul cuprins:
"6.17. Tarifele comisionului care se percep de către punctul de schimb de pe lîngă hotel la efectuarea operaţiunilor indicate la punctul 6.13.3 din prezentul Regulament se stabilesc de către hotel (organizaţie) de sine stătător printr-un ordin (dispoziţie) al conducătorului acestuia.".
5. În punctul 10.3.1:
a) la lit. b) textele "4.6,", "5.2," se exclud;
b) la lit. c) textul  "6.19," se exclude;
c) la lit. d) textele "4.6,", "7.4," se exclud.
6. În punctul 10.4.1:
a) lit. e) - h) devin respectiv lit. h) - k);
b) se introduc lit. e) - g) avînd următorul cuprins:
"e) efectuarea de către casa de schimb valutar /punctul de schimb de pe lîngă hotel /casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate a operaţiunilor cu persoane fizice fără aplicarea maşinii de casă şi control;
f) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cerinţei privind asigurarea existenţei la începutul precum şi în decursul zilei operaţionale a mijloacelor băneşti (în lei moldoveneşti şi în valută străină) în echivalent nu mai puţin de 400000 lei moldoveneşti conform punctului 5.2 din prezentul Regulament;
g) nerespectarea de către banca autorizată a cerinţelor prevăzute la punctul 7.4 din prezentul Regulament;"
7. În punctele 10.4.3 şi 10.4.4 cuvintele "de la data retragerii licenţei" se înlocuiesc cu cuvintele "de la data prezentării la Banca Naţională a Moldovei a licenţei retrase" şi în continuare după text.
8. În Anexa nr.7:
a) se abrogă formularul Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate (codul formularului 04006/1);
b) se aprobă formularul nou al Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate (codul formularului 04006/2) conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre;
c) se modifică Modul de completare a Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate după cum urmează:
(i) în explicaţiile la Capitolul I, în alineatul cinci cuvintele "în coloana 3" se înlocuiesc cu cuvintele "în coloana 4" şi în continuare după text;
(ii) în explicaţiile la Capitolul I, în alineatul şase cifrele "5, 6, 7, 8" se înlocuiesc cu cifrele "7, 8, 9, 10", iar cifrele "1, 2, 3, 4" se înlocuiesc cu cifrele "1, 2, 4, 5" şi în continuare după text;
(iii) în explicaţiile la Capitolul II, după alineatul doi se introduce un alineat nou avînd următorul cuprins:
"În coloana "Numărul conturilor" în rubrica fiecărei valute străine se indică numărul conturilor deschise de către casa de schimb valutar în valuta respectivă la băncile autorizate."
II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.      
III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei         Leonid Talmaci
Chişinău, 9 decembrie 2004.
Nr. 310.
Anexa nr. 1 la hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 310 din 09.12.2004
"Anexa nr. 7
la Regulamentul nr. 10018-20
                codul formularului 04006/2

    Codul machetei Periodicitatea Tipul formularului Nr. corect
      2    

Codul instituţiei
_____________________________
    denumirea instituţiei                                                                                                                                                                                             
Se prezintă lunar cel tîrziu la data
de 5 a lunii următoare după perioada gestionară
____________________
               adresa
_____________________________
     numărul şi data licenţei BNM
RAPORT
privind operaţiunile de schimb valutar efectuate
pentru luna  ________________ 20____

Capitol Articol Subarticol Codul valutei Denumirea indicatorilor Volumul în luna gestionară Volumul cumulativ de la începutul anului
Cumpărări(încasări de valută străină) Vînzări(plăţi în valută străină) Cumpărări(încasări de valută străină) Vînzări(plăţi în valută străină)
Valută străină Echivalentul în lei mold Numărul operaţiuni  lor Valutăstrăină Echivalentul în lei mold Număruloperaţiunilor Valută străină Echivalentul în lei mold Valută străină Echivalentul în lei mold
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1       Operaţiunile de schimb valutar X X X X X X X X X X
  1     Operaţiuni de schimb valutar cu persoanele fizice: X X X X X X X X X X
  1 1   - În numerar: X X X X X X X X X X
  1 1 840 Dolari SUA                    
  1 1 \x01( \x01(                    
  1 2   - cu cecuri de călătorie: X X X X X X X X X X
  1 2 840 Dolari SUA                    
  1 2 \x01( \x01(                    
  1 3   - prin intermediul cardurilor: X X X X X X X X X X
  1 3 840 Dolari SUA                    
  1 3 \x01( \x01(                    
  2     Operaţiuni de schimb valutar cu dealerul autorizat: X X X X X X X X X X
  2 1 840 Dolari SUA                    
  2 1 \x01( \x01(                    
                             


Capitol Codul valutei Denumirea indicatorilor În casă În cont /conturi
Valută străină Echivalentul în lei moldove-neşti Valută străină Echivalentul în lei moldove-neşti Numărul conturilor
A B C 1 2 3 4 5
2   Soldurile la sfîrşitul lunii în lei  moldoveneşti şi în valută străină ale casei de schimb valutar X X X X X
  498 Lei moldoveneşti X   X    
  840 Dolari SUA          
  \x01( \x01(          
9 999 TOTAL X   X    

Conducătorul instituţiei ___________________
Contabil-şef ___________________ L.Ş.
Data perfectării "____" ______________20___
Executorul şi numărul telefonului ___________________
_________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (HCA al BNM din 06.05.94, proces-verbal nr. 22);
2. HCA al BNM nr.  310 din 09.12.2004"