LPC20/2004
ID intern unic:  312189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20-XV
din  12.02.2004
pentru  modificarea şi completarea Legii fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996
şi a Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier,
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996
Publicat : 05.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 222     Promulgat : 24.02.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1):
litera g) va avea următorul cuprins:
"g) taxa pentru gazul lichefiat importat;"
alineatul se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
"h) taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto."
2. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
"Articolul 71. Taxa pentru gazul lichefiat importat
(1) Plătitori ai taxei pentru gazul lichefiat importat sînt persoanele juridice care importă gazul lichefiat.
(2) Taxa pentru gazul lichefiat importat se achită de către importator, conform anexei nr.5, la vămuire."
3. După articolul 71 se introduce articolul 72, cu următorul cuprins:
"Articolul 72. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale
                       destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru
         unităţile de transport auto  
(1) Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se încasează de către vînzătorii acestora, conform anexei nr.6, la staţiile de alimentare a autovehiculelor.
(2) Sumele încasărilor se transferă săptămînal la contul trezorerial al bugetului de stat."
4. Anexa nr.5 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.5
la Legea fondului rutier
Taxa pentru gazul lichefiat importat

Poziţia tarifară Obiectul taxării Unitatea de măsură Taxa, în lei

2711 12        Propan      tone      200
2711 13    Butan      tone      200
2711 14 000  Etilenă, propilenă,
      butilenă şi butadienă  tone      200
2711 19 000  Altele      tone       200"
5. Legea se completează cu anexa nr.6, cu următorul cuprins:
"Anexa nr.6
la Legea fondului rutier
Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării
în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto

Obiectul taxării Unitatea de măsură Taxa, în lei

Gazele naturale      m3      0,40
Notă. Plătitorii de taxe vor prezenta organului fiscal teritorial dare de seamă către data de 20 a lunii următoare perioadei gestionare."
Art.II. - Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.57, art.557), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 1:
litera e) va avea următorul cuprins:
"e) taxa pentru gazul lichefiat importat;"
după litera e) se introduce o nouă literă f), cu următorul cuprins:
"f) taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto;"
literele f) şi g) devin literele g) şi h).
2. Punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Taxele enumerate la pct.1 lit. b), c), d), e) şi f) se percep conform cotelor stabilite prin Legea fondului rutier."
3. Compartimentul VII va avea următorul cuprins:
"VII. Taxa pentru gazul lichefiat importat şi taxa pentru comercializarea
gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru
unităţile de transport auto
27. Taxa pentru gazul lichefiat importat se achită de către importatori la vămuire.
28. Plătitori ai taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sînt persoanele juridice, titulari de licenţă pentru comercializarea acestora.
29. Suma  taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto care trebuie vărsată la buget se calculează de către plătitorii taxei de sine stătător, la fiecare 24 de ore, conform datelor contorului de evidenţă a gazelor naturale comercializate pe parcursul a 24 de ore, după formula:
St = (V1 -V2) x C,
în care: St -  suma taxei care trebuie vărsată la buget;
          V1 - datele contorului la sfîrşitul celor 24 de ore (la predarea schimbului);
          V2 - datele contorului la începutul celor 24 de ore (la începutul schimbului);
          C - cota taxei.
30. Sumele încasărilor pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se transferă săptămînal la contul Trezoreriei Ministerului Finanţelor."
4. Punctele 29-45 devin punctele 31-47.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                    Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 12 februarie 2004.
Nr.20-XV.