LPC1064/2002
ID intern unic:  311940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1064
din  17.05.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr.233-XIV din 23 decembrie 1998
 cu privire la proiectul individual
de privatizare a întreprinderilor din sectorul
electroenergetic
Publicat : 18.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 65     art Nr : 519
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Articol unic. -  Legea nr.233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.76), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (3) se exclude.
2. La articolul 4:
alineatul (3), textul "100%" se substituie prin textul "nu mai puţin de "75%+1 acţiune";
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Acţiunile întreprinderilor din sectorul electroenergetic care au fost propuse anterior spre vînzare o dată şi nu au fost vîndute pot fi vîndute, la decizia comisiei de concurs, prin negocieri directe. Comisia de concurs stabileşte modul şi procedura negocierilor directe conform legislaţiei. Orice investitor potenţial participant la negocieri directe trebuie să corespundă condiţiilor de calificare prevăzute la art.7 alin.(2) şi (4) sau respectiv alin.(3) şi (4)."
3. La articolul 7:
alineatul (3) literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) să aibă experienţă de lucru în sistemul de producere a energiei electrice cu o putere totală de cel puţin 500 MW pe o piaţă naţională în condiţii de concurenţă internă cu cel puţin o companie;
b) să aibă experienţă de realizare a proiectelor private de producere a energiei electrice în valoare de cel puţin 150 milioane dolari SUA, finalizate din punct de vedere financiar.";
alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"(4) Investitorii calificaţi vor trebui să demonstreze posibilităţile lor financiare (valoarea activelor nete, rentabilitatea, capacitatea de a finanţa proiecte de ordinul celor propuse) de procurare şi administrare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic. Investitorii calificaţi vor prezenta rapoarte financiare, executate conform standardelor internaţionale de contabilitate, pentru cel puţin ultimii 2 ani. Investitorii calificaţi nu pot fi înregistraţi în zone financiar favorabile (off-shore).
(5) Verificarea corespunderii investitorilor condiţiilor de calificare prevăzute la alin.(2) şi (4) sau, respectiv, alin.(3) şi (4) este parte componentă a procedurii de preselecţie pentru privatizarea întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice şi centralelor electrice de termoficare. Lista documentelor, chestionarele şi formularele necesare pentru participare la preselecţie, precum şi procedura de participare la preselecţie vor fi elaborate de către comisia de concurs în temeiul prezentei legi.";
după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), cu următorul cuprins:
"(6) Investitorii potenţiali care satisfac numai una din condiţiile prevăzute la  alin.(2) şi (4) sau, respectiv, la alin.(3) şi (4) pot fi calificaţi numai în cazul creării, nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice pînă la data depunerii ofertelor, a unei asociaţii de întreprinderi (holding, consorţiu etc.) care să corespundă tuturor condiţiilor de preselecţie. Astfel de  investitori potenţiali sînt în drept să procure documentele de concurs. Ei vor avea acelaşi drept de acces la informaţia relevantă ca şi investitorii calificaţi.";
alineatele (6)-(10) devin alineatele (7)-(11);
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
"(10) Dacă investitorul strategic este reprezentat de o asociaţie de întreprinderi, unul din membrii acestei asociaţii trebuie să aibă suficientă experienţă în domeniul producerii şi distribuirii energiei electrice pentru a deveni investitor calificat. Membrul calificat al asociaţiei va achiziţiona cel puţin 33% din acţiunile întreprinderii şi va fi contractat de asociaţie pentru administrarea, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a întreprinderii privatizate."
4. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Articolul 17
(1) În decursul a 10 ani după achiziţionarea pachetului de acţiuni de control, investitorul cîştigător care a semnat contractul de vînzare-cumpărare (cumpărătorul) este în drept să vîndă sau să înstrăineze în alt mod aceste acţiuni numai unui investitor care corespunde criteriilor de preselecţie a investitorilor aplicate la calificarea cumpărătorului. Noţiunea "pachetul de acţiuni de control", în sensul prezentei legi, semnifică drepturile de proprietate şi de vot în baza deţinerii a cel puţin 50%Ă1 acţiune din acţiunile întreprinderii.
(2) Transmiterea către noul proprietar a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni de control se va efectua prin încheierea unui nou contract de vînzare-cumpărare, ale cărui clauze vor fi similare clauzelor contractului iniţial. Corespunderea noului investitor condiţiilor de preselecţie va fi certificată de către Guvern, iar tranzacţia va fi verificată, din punctul de vedere al procedurii, de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
(3) Cumpărătorul poate să vîndă toate acţiunile, sau o parte din ele, ale oricărei întreprinderi către companiile sale afiliate dacă, în decursul a 10 ani de după achiziţionare, ele rămîn în proporţie de cel puţin 51 la sută în posesiunea cumpărătorului, iar acesta îşi menţine capacitatea de vot în baza deţinerii unui număr de acţiuni care asigură capacitatea neîngrădită de luare a deciziilor în cadrul întreprinderii achiziţionate.
(4) În cazul în care cumpărătorul vinde acţiunile sale unei companii afiliate, drepturile şi obligaţiile cumpărătorului, conform contractului iniţial de vînzare-cumpărare, vor rămîne integral la cumpărător."

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                         Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 17 mai 2002.
    Nr. 1064-XV.