LPC750/2001
ID intern unic:  312641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 750
din  21.12.2001
pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative
Publicat : 24.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 13     art Nr : 50
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 9 din Legea nr. 861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 1, art. 12), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul 1, propoziţia a doua se exclude, iar în propoziţia a treia, după cuvintele "proprietate de stat", se introduc cuvintele "modul de determinare a arendei şi";
la alineatul 3, cuvintele "iar pentru bunurile proprietate de stat - de către Guvern," se exclud;
la alineatul 4, după cuvintele "impozitele prevăzute de lege" se introduc cuvintele "şi serviciile comunale".
Art. II. - Articolul 5 alineatul (5) subalineatul 1 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 5-7, art. 37), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea căminelor, se admite privatizarea încăperilor de locuit în căminele de tip cameră (cu excepţia căminelor pentru studenţi şi elevi ale instituţiilor de învăţămînt de stat de toate nivelurile şi a căminelor de tip pat-loc şi pat-cameră) cu condiţia că cel puţin 60 procente din locatarii de răspundere ai încăperilor de locuit la adunarea generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza."
Art. III. - Se abrogă:
Legea nr. 1069-XIII din 26 decembrie 1996 pentru completarea articolului 5 din Legea privatizării fondului de locuinţe;
Legea nr. 225-XIV din 16 decembrie 1998 pentru modificarea articolului 5 din Legea privatizării fondului de locuinţe;
Legea nr. 311-XIV din 10 martie 1999 pentru completarea articolului 9 din Legea cu privire la arendă.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 21 decembrie 2001.
Nr. 750-XV.