HGM246/2007
ID intern unic:  321802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  02.03.2007
privind lichidarea Departamentului administrativ-militar al
Ministerului Apărării şi aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 266
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302    În scopul realizării Concepţiei reformei militare, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1315-XV din 26 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 117-119, art. 975), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Apărării:
    a) va lichida Departamentul administrativ-militar, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu transmiterea atribuţiilor acestuia Marelui Stat Major al Armatei Naţionale;
    b) va asigura efectuarea măsurilor ce se impun fără afectarea activităţii administrativ-militare;
    c) va opera modificările de rigoare în Regulamentul Marelui Stat Major al Armatei Naţionale;
    d) va prezenta, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, propuneri pentru operarea modificărilor în legislaţia în vigoare privind activitatea administrativ-militară în Republica Moldova.
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate în limita alocaţiilor aprobate Ministerului Apărării pentru anul 2007.
    3. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                          Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                             Valeriu Pleşca
    Ministrul finanţelor                                          Mihail Pop

    Nr. 246. Chişinău, 2 martie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 246
din 2 martie 2007
Modificările ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 "Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15, art. 113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    "2. Se stabileşte efectivul scriptic al organelor administrativ-militare în număr de 525 persoane (inclusiv 146 militari), cu fondul respectiv de retribuire a muncii".
    2) Regulamentul privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin hotărîrea sus-menţionată, se modifică după cum urmează:
    în tot textul Regulamentului, sintagma "Departamentul Administrativ-Militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale", la cazul respectiv;
    punctul 28 va avea următorul cuprins:
    "28. Asigurarea financiară şi plata salariului efectivului organelor administrativ-militare se efectuează din contul bugetului de stat".
    2. În textul Hotărîrii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 672) sintagma "Departamentul Administrativ-Militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale", la cazul respectiv.
  [Pct.3 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 751 din 24 iunie 2003 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mobilizarea la locul de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 138-140, art. 825) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, cuvintele "prin Departamentul Administrativ-Militar" se exclud;
    2) în tot textul Regulamentului, sintagma "Departamentul Administrativ-Militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale", la cazul respectiv.
    5. Regulamentul cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 283 din 14 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 51-54, art. 356) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5:
    la litera a), cuvintele "Departamentului administrativ-militar prin intermediul" se exclud;
    la litera b), cuvintele "le expediază Departamentului administrativ-militar" se substituie prin cuvintele "le repartizează pe centrele militare";
    litera c) se exclude;
    la litera d), sintagma "Departamentul administrativ-militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale";
    2) la punctul 36, sintagma "Departamentul administrativ-militar al Ministerului Apărării" se substituie prin sintagma "Ministerul Apărării";
    3) punctul 54 va avea următorul cuprins:
    "54. Marele Stat Major al Armatei Naţionale şi Ministerul Economiei şi Comerţului efectuează periodic controale, prin persoane autorizate, la agenţii economici, la instituţiile publice şi cetăţeni privind modul de ţinere a evidenţei, a stării tehnice şi de întreţinere a bunurilor supuse rechiziţiei, precum şi veridicitatea datelor comunicate de aceştia, în baza dispoziţiei semnate de ministrul economiei şi comerţului şi şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale - comandant al Armatei Naţionale, după caz.";
    4) în anexa nr. 1, cuvîntul "şefului" se substituie prin cuvîntul "comandantului", sintagma "Departamentului administrativ-militar" se substituie prin cuvintele "organului administrativ-militar teritorial", iar pe verso anexei nr. 1, din punctul 5 litera d) se exclude.
    6. La punctul 29 din Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 113-116, art. 937), sintagma "Departamentul Administrativ-Militar" se substituie prin sintagma "Marele Stat Major al Armatei Naţionale".