HGC195/2004
ID intern unic:  294562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 195
din  01.03.2004
despre aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002
Publicat : 12.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 042     art Nr : 328
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002  "Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1240) (se anexează).
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul economiei              Marian Lupu
Ministrul finanţelor                    Zinaida Grecianîi
Ministrul energeticii                        Iacob Timciuc
Ministrul justiţiei                     Vasile Dolghieru
Chişinău, 1 martie 2004.
Nr. 195.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 195
din 1 martie 2004
Modificările şi completările ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002
Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1240), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În preambul textul "Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 821" se substituie cu textul "republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342", iar textul "nr. 1453-XII din 25 mai 1993 (Monitor, 1993, nr. 10, art. 281) se substituie cu textul "nr. 105-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507)", şi în continuare după text.
2. La punctul 2 cuvintele "1 noiembrie 2003" se substituie cu cuvintele "30 aprilie 2004".
3. La punctul 3 cuvintele "1 noiembrie" se substituie cu cuvintele "30 aprilie 2004".
4. În Regulament:
alineatul doi al punctului 43 va avea următorul cuprins:
"efectuează la aparatul de casă şi de control cu memorie fiscală conectat la distribuitor operaţiunea de închidere a schimbului, folosind indicaţiile contoarelor coloanelor de distribuţie a combustibilului pentru control intern;";
punctul 44 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
"În baza datelor de totalizare din raportul zilnic de închidere, emis de aparatele de casă şi de control cu memorie fiscală conectate la distribuitor, se completează Registrul aparatului (maşinii) de casă şi de control şi Raportul privind datele înregistrate în aparat, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.".
Anexa nr. 3
la Regulamentul de comercializare cu
amănuntul a produselor petroliere
_______________________________________________
Denumirea agentului economic, codul fiscal
_______________________________________________
Denumirea (nr.), adresa staţiei de alimentare cu combustibil
Raport nr.____
privind datele înregistrate în aparatul de casă şi
de control cu memorie fiscală conectat la distribuitor

Denumirea şi marca produselor petroliere Preţul (lei/litru) Total comercializat conform indicaţiilor contoarelor CDC (litri) Datele înregistrate in aparatul de casă şi de control cu memorie fiscală conectat la distribuitor
Total comer-cializat (litri) Suma (lei)(6+7+8+9+10) inclusiv:
Numerar Card bancar Talon (tichet), card de combus-tibil Testări metro-logice Con-sum intern
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL X X X

Note: 1. Numărul de ordine al raportului şi data din raportul zilnic de închidere.
            2. Raportul se întocmeşte în două exemplare. Exemplarul doi se păstrează la staţie.
Şeful schimbului   _________________________        Verificat ___________________________
      Numele, prenumele, semnătura                   Numele, prenumele, semnătura