HGM996/2003
ID intern unic:  305926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 996
din  20.08.2003
despre aprobarea Normelor privind etichetarea
produselor chimice de menaj
Publicat : 29.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 189-190     art Nr : 1046

    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343
    HG1208 din 27.10.08, MO198-200/07.11.08 art.1226; în vigoare 07.11.09

    Titlu modificat prin
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
    În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176-181, art. 513), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
   
[Preamblul în redacția HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
1. Se aprobă:
    Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj, conform anexei nr.2.
   
[Pct.1 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
2. Se stabileşte că Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj sînt reglementări sanitare şi reglementări tehnice, se aplică tuturor produselor chimice de menaj introduse pe piaţa de desfacere a Moldovei şi sînt obligatorii pentru toţi producătorii sectorului nealimentar, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.
   
[Pct.2 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
3. Ministerele şi departamentele, producătorii sectorului nealimentar, în termen de 12 luni, vor aduce actele normative, produsele chimice de menaj în conformitate cu prevederile Normelor sus-numite.
    [Pct.3 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
4. Produsele aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pot fi comercializate cu eticheta aplicată anterior, pînă la lichidarea stocurilor, dar cel mult în termen de 12 luni.
5. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale:
va elabora şi aproba, în termen de şapte luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărări, norme sanitare privind  etichetarea jocurilor şi jucăriilor, etichetarea produselor cosmetice şi de parfumerie;
va prezenta, în termen de patru luni, Guvernului propuneri de modificare şi completare a Codului cu privire la contravenţiile administrative.
    [Pct.5 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
6. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 zile din data publicării.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina autorităţilor abilitate cu funcţii de control, în limitele competenţei lor.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          VASILE TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                       Dmitrii Todoroglo
    Ministrul sănătăţii                                               Andrei Gherman
    Ministrul finanţelor                                             Zinaida Grecianîi
    Ministrul industriei                                             Mihail Garştea
    Ministrul justiţiei                                                Vasile Dolghieru

    Chişinău, 20 august 2003.
    Nr.996.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1208 din 27.10.08, MO198-200/07.11.08 art.1226; în vigoare 07.11.09]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG296 din 26.04.11, MO74-77/06.05.11 art.343]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii  Moldova nr. 996
din 20 august 2002
Normele privind etichetarea produselor chimice de menaj
I. Dispoziţii generale
În sensul prezentelor norme, se definesc următorii termeni şi expresii:
etichetă - orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare  care însoţesc produsul prezentat consumatorilor spre vînzare sau este aplicat pe ambalajul acestuia.
Eticheta poate avea înscrise sau ataşate, suplimentar, sigle sau alte semne ecologice, precum şi elemente de publicitate, cu respectarea prevederilor legale;
detergent - produs al cărui compoziţie chimică a fost special creată pentru a îndepărta murdăria în mediul apos, avînd constituenţi principali agenţii tensioactivi (denumiţi şi surfatanţi sau agenţi activi de suprafaţă) şi constituenţi subsidiari (materiale de umplutură, auxiliari, substanţe de condiţionare şi adjuvanţi);
ingredient - orice substanţă sau preparat de origine sintetică sau naturală care intră în compoziţia unui produs;
produs de întreţinere - agent chimic care îmbunătăţeşte tuşeul materialului textil după spălare şi care conţine maximum 10% acizi graşi;
produs de curăţat - produs compus, destinat frecării şi curăţării obiectelor de uz casnic şi veselei.
II. Informaţii obligatorii de etichetare a produselor
1. Pe eticheta sau pe ambalajul produselor chimice de menaj, comercializate populaţiei, se înscriu următoarele elemente de identificare-caracterizare şi informaţii pentru consumatori:
a) denumirea comercială a produsului;
b) denumirea şi adresa producătorului;
c) conţinutul net, indicat în unităţi de greutate sau de volum;
d) compoziţia chimică, conform prevederilor p.2.;
2.  Compoziţia chimică se va înscrie indicîndu-se prezenţa următoarelor substanţe, dacă concentraţia acestora depăşeşte 0,2%:
- fosfaţi;
- fosfonaţi;
- anioni tensioactivi;
- cationi tensioactivi;
- amfoteri tensioactivi;
- neionici tensioactivi;
- agenţi de albire pe bază de oxigen;
- agenţi de albire pe bază de clor;
- EDTA - acid etilen-diamino-tetra-acetic;
- NTA - acid nitrilotriacetic;
- fenoli şi fenoli halogenaţi;
- para-diclorbenzen;
- hidrocarburi aromatice;
- hidrocarburi alifatice;
- hidrocarburi halogenate;
- săpunuri;
- zeoliţi;
- policarboxilaţi.
3. Se vor înscrie pe etichetă, indiferent de concentraţia acestora, următoarele ingrediente:
- enzime;
- conservanţi sau dezinfectanţi.
4. Concentraţia substanţelor prevăzute la p.2. va fi marcată pe ambalaj, pe grupe de procente, astfel:
- sub 5%;
- între 5% şi 15%;
- între 15% şi 30%;
- egal sau peste 30%.
5. Instrucţiunile de utilizare pentru detergenţi şi produsele de întreţinere destinate pentru materialele textile cuprind:
a) tipul materialului recomandat;
b) dozarea, exprimată în grame sau în mililitri, în funcţie de duritatea apei, gradul de murdărire, numărul de cicluri de spălare sau tipul maşinii recomandat.
III. Cerinţe faţă de etichetarea produselor
destinate sectorului industrial
Pentru produsele chimice de menaj, destinate sectorului industrial şi celui al prestărilor de servicii, precum şi pentru detergenţii comercializaţi în vrac, cerinţele menţionate la cap.II vor fi furnizate prin informaţii echivalente cuprinse în fişele tehnice, fişele de securitate sau în orice alt document similar care însoţeşte produsul, nefiind obligatorie marcarea strictă pe ambalaj.