LPC1265/2002
ID intern unic:  312012
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1265
din  19.07.2002
pentru modificarea şi completarea Legii insolvabilităţii nr. 632-XV
din 14 noiembrie 2001 şi Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001
privind licenţierea unor genuri de activitate
Publicat : 15.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 117     art Nr : 954
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 71 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În componenţa comitetului creditorilor intră reprezentanţi ai tuturor claselor de creditori, un reprezentant al angajaţilor dacă aceştia sînt creditori chirografari ai debitorului."
2. Articolul 72 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Hotărîrea comitetului creditorilor este valabilă dacă se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor, cu condiţia ca aceştia să deţină cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor validate."
3. La articolul 73:
alineatul (1), după cuvintele "întreprinzător individual" se introduce textul "căruia i s-a acordat licenţă conform legii";
alineatul (2) se exclude;
alineatele (3)-(6) devin alineatele (2)-(5);
alineatul (4), cifra "4" se substituie prin cifra "3".
4. Din articolul 74 alineatul (1) se exclude textul "şi (2)".
5. La articolul 80 alineatul (1) litera e), cifra "4" se substituie prin cifra "3".
6. La articolul 114 alineatul (1) litera e), cifra "4" se substituie prin cifra "3".
Art.II. - Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6:
alineatul (1), cifrele "44)-56)" se substituie prin cifrele "45)-57)";
alineatul (2):
cifrele "54)-55)" se substituie prin cifrele "55)-57)";
textul "pct.56)" se substituie prin textul "pct.57)".
2. La articolul 8 alineatul (1):
după punctul 27 se introduce un nou punct 28), avînd următorul cuprins:
"28) activitatea de administrator al insolvabilităţii;"
punctele 28)-56) devin punctele 29)-57).
3. La articolul 18:
alineatul (2), textul "54) şi 55)" se substituie prin textul "55) şi 57)";
alineatul (3), cifrele "46)" se substituie prin cifrele "47)".
Art.III. - Guvernul va elabora, în termen de 15 zile, condiţiile de licenţiere a activităţii de administrator al procesului de insolvabilitate, ţinînd cont de includerea clauzei suplimentare privind poliţa de asigurare de răspundere civilă.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 19 iulie 2002.
Nr. 1265-XV.