LO844/2000
ID intern unic:  311863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 844
din  25.02.2000
pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea
învăţămîntului
Publicat : 13.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 039     Promulgat : 31.03.2000
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Articolul 4 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21  iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.962):
    la alineatul (3), propoziţia a doua se exclude;
    după alineatul  (3)  se introduce un nou alineat (4),  cu  următorul cuprins:
    "(4) Educaţia  moral-spirituală în învăţămîntul de stat primar  este un  obiect  de  studiu  obligatoriu, iar  în  învăţămîntul  secundar  şi superior  este un obiect de studiu facultativ. Acest obiect este  predat de  persoane  cu  o pregătire profesională  corespunzătoare.  Elaborarea concepţiei,  programelor de învăţămînt şi pregătirea cadrelor  didactice pentru   predarea  obiectului  "Educaţia  moral-spirituală"   constituie prerogativa Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei.";
    alineatul (4) devine alineatul (5).
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 25 februarie 2000.
    Nr. 844-XIV.