LPC252/2004
ID intern unic:  312261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 252
din  09.07.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 131     art Nr : 692     Promulgat : 23.07.2004     Data intrarii in vigoare : 01.09.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu  privire la ieşirea şi  intrarea în Republica  Moldova  (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu  modificările ulterioare, se modifică şi  se  completează  după cum urmează:
1. Articolul 1:
după  alineatul (1)  se introduc două  alineate noi, care devin  alineatele (2) şi (3), cu  următorul cuprins:
"(2)  Minorii  au  dreptul de a ieşi şi de a  intra în Republica  Moldova numai  însoţiţi de unul  dintre reprezentanţii  lor legali sau  de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul  legal  a cărui  semnătură  se legalizează  notarial. În declaraţie se indică  scopul  călătoriei, durata acesteia şi  ţara de destinaţie.
(3)  În cazul  în care minorul  pleacă să  se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie,  al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează  notarial, iar în cazul  altor reprezentanţi legali - consimţămîntul  acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare."
alineatele (2) şi  (3)  devin alineatele (4)  şi  (5).
2.  La articolul 3,   alineatele (2) şi  (3)  se modifică  şi  vor avea  următorul cuprins:
"(2)  Copiilor în vîrstă de pînă  la 18 ani  şi  persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată  li  se eliberează  paşapoarte în temeiul  cererii unuia dintre reprezentanţii  lor legali.
(3)  Copiii în vîrstă de 10-18 ani care pleacă  să  se domicilieze în străinătate îşi  prezintă  consimţămîntul  exprimat  prin declaraţie,  în care semnătura lor se legalizează notarial."
Art.II. - Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte  (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu  modificările ulterioare, se modifică şi  se  completează  după cum urmează:
1. Articolul 2:
alineatul  (1)  se modifică  şi  va avea următorul cuprins:
"(1) Paşaportul cetăţeanului  Republicii  Moldova şi  paşaportul  pentru apatrizi se eliberează cetăţenilor şi apatrizilor pentru ieşire şi intrare în Republica  Moldova.  Paşaportul  poate fi  eliberat de la naştere."  
alineatul  (6)  se exclude;
alineatele (7)-(12)  devin alineatele (6)-(11);
la alineatul  (7), litera f)  se completează  în final  cu  textul  ", excepţie făcînd minorii  în vîrstă  de pînă  la 10 ani".
2.  La articolul 4, alineatul  (5)  se exclude.
Art.III. - Articolul  42 din Legea nr.1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu  privire la notariat  (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2002, nr.154-157, art.1209), cu  modificările ulterioare, se modifică  după  cum  urmează:
alineatul  (3)  se exclude;
alineatul  (4)  devine alineatul  (3).
Art.IV. - Articolul 4 alineatul  (3)  punctul  5) din Legea taxei de stat  nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu  modificările ulterioare, se modifică şi  va avea următorul  cuprins:
"5) minorii  în vîrstă de pînă la 16 ani - pentru eliberarea primului  paşaport;"
Art.V. - Guvernul,  în termen de o  lună, va aduce actele sale normative în concordanţă  cu  prezenta lege.
Art.VI. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2004.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI        Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 9 iulie 2004.
Nr.252-XV.