LC1366/1997
ID intern unic:  311166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1366
din  29.10.1997
privind completarea articolului 20 din Legea bugetului de stat  pe anul 1997
Publicat : 20.11.1997 în Monitorul Oficial Nr. 076     Promulgat : 13.11.1997     Data intrarii in vigoare : 20.11.1997
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art. I. - La  articolul 20 din Legea bugetului de stat pe anul  1997 nr.  1127-XIII  din  21  martie 1997 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova,  1997,  nr. 25-27, art. 252), după alineatul (5)  se  introduce alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Populaţiei, ce realizează surplusurile  de lapte întreprinderilor  prelucrătoare din republică, compensarea de 50 de bani pentru un litru de lapte i se  acordă  de  către  întreprinderile prelucrătoare,  care  includ suma compensării în preţul de  achiziţie  a laptelui.  Intreprinderilor  prelucrătoare li se compensează 50 de  bani pentru un litru de lapte colectat de la populaţie din contul vărsării la buget a plăţilor fiscale  şi rambursării  creditelor bugetare.  Suma compensării  ce  depăşeşte  plăţile  fiscale şi creditele  bugetare  se acoperă din contul bugetului de stat cu reflectarea în darea de  seamă privind  executarea  de  casă  a  bugetului de  stat  pe  anul  1997  la cheltuieli."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării şi  se aplică de la data de 24 aprilie 1997, data publicării Legii bugetului de stat pe anul 1997.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 29 octombrie 1997.
Nr. 1366-XIII.