HGC45/2005
ID intern unic:  294860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 45
din  19.01.2005
privind aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 95
Guvernul HOTĂRĂŞTE
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 21 din 16 ianuarie 2003 "Cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne                                      Gheorghe Papuc
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                                      Valerian Revenco
Ministrul finanţelor                                                   Zinaida Grecianîi

Chişinău, 19 ianuarie 2005.
Nr. 45.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 45
din 19 ianuarie 2005
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.21 din 16 ianuarie 2003
Hotărîrea Guvernului nr.21 din 16 ianuarie 2003 "Cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 3-5, art. 24) se modifică după cum urmează:
la punctul 1 sintagma "1 ianuarie 2005" se substituie prin sintagma "1 iulie 2005";
punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Începînd cu 1 iulie 2005, paşapoartele de uz intern emise de fosta U.R.S.S. (modelul anului 1974) sînt valabile pe un termen nelimitat pentru pensionari şi persoanele care, din considerente religioase, au renunţat la actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte al Republicii Moldova, cu condiţia existenţei în aceste paşapoarte a următoarelor menţiuni, confirmate prin semnătura şi ştampila organului abilitat:
pentru pensionari
- menţiunea despre cetăţenia Republicii Moldova şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
pentru persoanele care au renunţat la acte din considerente religioase
- cetăţenia Republicii Moldova şi menţiunea "Valabil pe termen nelimitat","