LPC1257/2002
ID intern unic:  311112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1257
din  19.07.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 1177
Art.I. -  Legea regnului  animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688),  cu modificările ulterioare, se modifică şi  se completează după cum urmează:
1.  La articolul  2 noţiunea "pescuit industrial" va avea următorul  cuprins:
"pescuit industrial - popularea, creşterea şi dobîndirea peştelui pentru alimentare;"
2.  La articolul 12 alineatul  (2),  modificarea se referă  numai  la versiunea în limba rusă.
3.  La articolul 24 alineatul  (1), cuvintele "naturale şi  artificiale"se înlocuiesc cu  cuvîntul "episcicole".
4. La articolul  25 textul "utorizaţiei eliberate de către Inspectoratul Ecologic de Stat" se înlocuieşte cu textul "contractului încheiat cu Serviciul Piscicol al Inspectoratului Ecologic de Stat", iar textul"şi de către" se înlocuieşte cu  textul "şi cu".
5. La articolul 26, modificarea se referă numai la versiunea în limba rusă.
6. La articolul 33, modificarea se referă numai la versiunea în limba rusă.
7. La articolul  40 litera p), cuvîntul "licenţă" se înlocuieşte cu  cuvîntul "autorizaţie".
8.  Anexa nr.1:
la punctul  20, alineatul întîi  va avea următorul  cuprins:
"20. Drept adeverinţă pentru dreptul de vînătoare servesc carnetul de vînător, aprobat de Societatea Vînătorilor şi  Pescarilor din Republica Moldova, permisul (foaia, fişa pentru recoltare) eliberate de Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova pentru vînătoarea sportivă a păsărilor de baltă şi a animalelor cu blană sau autorizaţia de a vîna animale sălbatice copitate, eliberată de autoritatea silvică centrală.";
la punctul  30 alineatul doi, cuvîntul "elicenţelor," se exclude;
la punctul  35 litera a), cuvîntul "licenţă,"se exclude;
la punctul 36 litera c), cuvîntul"potîrniche," se exclude, iar cuvîntul "gîscă,"se înlocuieşte cu cuvintele "gîscă cu piept roşu,"
    la punctul 49, cuvîntul "licenţa,"se exclude;
la punctul 50, cuvîntul ", licenţei" se exclude;
la punctul 83 litera d), cuvîntul ", licenţa," se exclude;
la punctul 86 alineatul trei, cuvintele, "autorizaţiilor şi licenţelor"se înlocuiesc cu cuvintele"şi autorizaţiilor".
9.  Anexa nr.2:
punctul 4 se completează în final cu un alineat nou care va avea următorul  cuprins:
"Pescuitul  industrial  în bazinele piscicole artificiale se efectuează  în baza recomandărilor instituţiilor ştiinţifice ihtiologice.";  
la punctul 5 textul "în baza licenţelor eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului  înconjurător şi" se exclude;
la punctul 20, cuvintele "licenţa" şi  "licenţei" se înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele"autorizaţia" şi "autorizaţiei".
10.  În adnotarea Anexei  nr.6 cuvîntul "licenţe" se înlocuieşte cu  cuvîntul "autorizaţii".
Art.II. - Legea nr.1236-XIII din 3 iulie 1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.557) se modifică  după  cum urmează:
1.  Articolul  4:
la alineatul  (1), litera h) se exclude;
la alineatul (2) litera c), textul "eliberează licenţe pentru importul pesticidelor şi  îngrăşămintelor,"se exclude.
2.  La articolul 6 alineatul  (1) cuvintele "ori licenţelor" se exclud.
Art.III. -  Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.  La articolul  4 alineatul (1) litera b), cuvîntul "(licenţele)" se exclude.
2. La articolul  8 litera i), cuvîntul "(licenţe)" se exclude.
3. La articolul 16 litera a), cuvîntul "(licenţa)" se exclude.
4.  La articolul 19 alineatele (1) şi (2), cuvintele "(licenţe)"şi "(licenţelor)" se exclud.
5.  La articolul 24 litera g), cuvîntul"(licenţe)" se exclude.
Art.IV. - Legea nr.1536-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.60-61, art.409) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 cuvîntul "licenţele" se înlocuieşte cu cuvîntul "autorizaţiile".
2.  La articolul 19 cuvîntul "licenţei" se înlocuieşte cu cuvîntul "autorizaţiei".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                       Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 19 iulie 2002.
    Nr. 1257-XV.