LPC1132/2002
ID intern unic:  311965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1132
din  14.06.2002
pentru completarea articolului 61 din Legea
învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 05.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 96-99     art Nr : 705
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 61 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare:
după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Ministerul Învăţămîntului este în drept să formeze şi să utilizeze fondul extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului. Modul de formare şi utilizare a fondului menţionat este stabilit de regulamentul aprobat de Guvern. Fondul extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului se aprobă prin Legea bugetului pentru anul corespunzător.
(6) Surse de formare a fondului extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului sînt defalcările instituţiilor de învăţămînt superior, inclusiv ale colegiilor, indiferent de tipul de proprietate, în proporţie de1 la sută din mijloacele încasate de la darea în arendă a spaţiilor fondurilor fixe şi din alte venituri extrabugetare, cu excepţia sumelor taxelor încasate pentru pregătirea cadrelor pe bază de contract.";
alineatele (5)-(13) devin alineatele (7)-(15).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 iunie 2002.
    Nr. 1132-XV.