LPC139/2006
ID intern unic:  316432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 139
din  02.06.2006
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 453
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 7 din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Forţa militară străină, componenta civilă care o însoţeşte şi efectivele formaţiunilor speciale antitero străine, ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, nu sînt supuse reglementărilor privind regimul de vize la intrarea şi ieşirea din Republica Moldova."
Art.II. -  La articolul 193 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201) cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Sînt exonerate de control vamal navele maritime şi aeriene, inclusiv militare, alte mijloace de transport, tehnica militară şi armamentul forţei militare străine, precum şi ale formaţiunilor speciale antitero străine, ce desfăşoară activităţi comune în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, sînt exonerate de control vamal şi documentele oficiale ale forţei militare şi ale formaţiunilor speciale antitero străine conţinute în plicuri sigilate, dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare în care se precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                       Marian LUPU

Chişinău, 2 iunie 2006.
Nr.139-XVI.